Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2019-05-29

Ärenden Socialnämnden 2019-05-29

- Utredning angående LOV på Klippans vård- och omsorgsboenden
- Stängning av bostad med särskild service på Tingsgatan 29
- Personuppgiftsombud/dataskyddsombud
- SKL:s Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
- Uppföljning av hälsofrämjande arbete för äldre personer samt personer med funktionsvariation
- Riktlinje för myndighetsutövning - biståndshandläggning
- Borttagen på grund av Sekr.
- Borttagen på grund av Sekr.
- Rapport "Ej verkställda beslut, 1a kvartalet 2019"
- Budgetuppföljning april 2019
- Delgivning av budgetberedningens förslag till socialnämndens ramar för år 2020 samt investeringsbudget
- Delegation av attesträtt
- Informationsärende
- Delegationsärende
- Förvaltningsinformation

Utredning angående LOV på Klippans vård- och omsorgsboenden
Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 31 januari 2018 åt Socialnämnden att yttra sig över en inkommen motion som gick ut på att inventera och redovisa lämpliga delar för att tillämpa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom vård- och omsorgsarbetet. På Socialnämndens uppdrag uppdrogs det till Planum Organisation AB med Göran Svensson som konsult att inventera och redovisa lämpliga delar för att tillämpa LOV. Utredningen redovisades och godkändes vid Socialnämndens sammanträde den 26 september 2018.

Stängning av bostad med särskild service på Tingsgatan 29
I september 2017 belades Socialnämndens bostad med särskild service på Valhallagatan 3 C med nyttjande förbud av Räddningstjänsten. Anledningen var att boendet inte hade ett tillräckligt gott brandskydd. I samband med stängningen av bostaden med särskild service på Valhallagatan 3 C har Socialförvaltningen gjort en översyn av samtliga bostäder med särskild service. I översynen har det konstaterats att bostaden med särskild service på Tingsgatan 29 inte heller uppfyller de krav som ställs på en bostad med särskild service utifrån brandskyddssynpunkt, men också att verksamhetens lokaler inte har rätt bygglov. Det vill säga att samma fel som gjordes när Valhallagatans bostad med särskild service inrättades också har begåtts när bostaden med särskild service på Tingsgatan 29 inrättades.

Personuppgiftsombud/dataskyddsombud
Kommunen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud. Vinnande företag är JP Infonet AB. JP Infonet har föreslagit Klippans kommun att utse Laura Gashi som dataskyddsombud. Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 8 maj utsett Laura Gashi som dataskyddsombud och har uppmanat kommunens övriga nämnder att utse Laura Gashi som dataskyddsombud.

SKL:s Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Vid Socialnämndens sammanträde den 30 januari 2018 beslutade Socialnämnden att rekommendera Kommunstyrelsen att anta SKL:s rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten verksamheter. Kommunstyrelsen har valt att inte ta upp ärendet till beslut och hänvisar Socialnämnden till att själva fatta beslut i frågan.

Uppföljning av hälsofrämjande arbete för äldre personer samt personer med funktionsvariation
Carina Rasmusson är Socialförvaltningens aktivitetssamordnare och anhörigrådgivare och har gjort en uppföljning inom sitt ansvarsområde. I bifogat PM redovisas mål och förutsättningar samt uppföljning av pågående arbete inom det hälsofrämjande arbetet riktat till äldre personer och personer med funktionsvariation.

Riktlinje för myndighetsutövning - biståndshandläggning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinje för myndighetsutövning inom biståndshandläggning. Syftet är att uppnå en enhetlig och rättssäker handläggning inom aktuellt område. Därtill syftar riktlinjen till att fastställa vad om utöver det som fastställts i nationella regelverk, är att bedöma som skälig levnadsnivå, enligt Socialnämnden i Klippans kommun.

Budgetuppföljning april 2019
Resultat totalt för socialnämnden prognos helår
Med utgångspunkt från utfallet för april månad och kommentarer som lämnats i tjänsteskrivelsen, bedömer förvaltningen att nettoresultatet för socialnämnden kommer att hålla sig inom beslutad budgetram för år 2019. Det finns dock anledning att påpeka på osäkerhet kring utvecklingen under året av placerings- och hemtjänstkostnader.

Delgivning av budgetberedningens förslag till socialnämndens ramar för år 2020 samt investeringsbudget
I enlighet med fastställd tidsplan har budgetberedning arbetat fram förslag till socialnämndens ramar inför 2020 års driftbudget samt investeringsbudget. Beslutet fattas av Kommunfullmäktigen den 24 juni 2019.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se här.PDF (pdf, 2.1 MB)

Publicerad: