Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2019-11-20

Ärenden Socialnämnden 2019-11-20

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Hälso- sjukvårdsavtal samt Nära Vård - Muntlig redovisning
- Riktlinje för avvikelsehantering
- Uppföljning av 2018 års Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
- Budgetuppföljning
- Internbudget 2020
- Internkontrollplan 2020
- Tilldelningsbeslut - Unga resurspersoner i äldreomsorgen
- Statistik till LSS- utjämningssystemet
- Bilaga till delegeringsordning avseende socialjour
- Yttrande angående granskning av kommunens kompetensförsörjning
- Yttrande angående revisionens uppföljning av tidigare granskning
- Rapport "Ej verkställda beslut, 3e kvartalet 2019"
- Förvaltningsinformation
- Delegationsärende
- Anmälningar för kännedom
- Kurser och konferenser

Riktlinje för avvikelsehantering
Avvikelsehantering är en del av det systematiska förbättringsarbetet. I det systematiska förbättringsarbetet ingår klagomål- och synpunktshanteringen samt hantering av missförhållande enligt Lex Sarah och vårdskadeutredningar enligt Lex Maria.

Uppföljning av 2018 års Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
I 2018 års kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse som godkändes vid Socialnämndens sammanträde den 27 mars 2019 identifierades ett par utvecklingsområden.Utvecklingsområdena som identifierats är Händelser/Avvikelser, delegeringsförfarandet; Lika vård oavsett patientgrupp; Teambaserad vård, ökat patientinflytande, SIP respektive Kvalitetsregister. Arbetet med dessa fyra utvecklingsområden har fortlöpt under 2019.

Budgetuppföljning
Prognos helår. Med utgångspunkt från utfallet för oktober månad och kommentarer som lämnats i tjänsteskrivelsen, prognostiserar förvaltningen ett positivt överskott mot budget om 10,3 mnkr. Förändringen mot september är primärt hänförligt till verksamhetsområdena HS/SP samt äldreomsorgen där prognos totalt förbättrats. Äldreomsorgen uppvisar ett prognostiserat utfall på +3,9 mkr mot budget. HS/SP uppvisar en positiv avvikelse på helår med 3,5 mnkr. IFO/FO prognostiserar ett positivt utfall mot budget på +4,8 mnkr. Nämnd och ledning prognostiserar ett negativt utfall mot budget med -2 mnkr.

Internbudget 2020
Budget 2020 bygger på kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden.

Internkontrollplan 2020
Följande tre områden föreslås utgöra Socialnämndens internkontrollplan för 2020:

  • Korrekt registrering av Socialnämndens verksamheter i IVO:s verksamhetsregister
  • Socialnämndens ärendehanteringsprocess
  • Följsamhet mot ingångna avtal

Tilldelningsbeslut - Unga resurspersoner i äldreomsorgen
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-03, §73, att bifalla Hans Bertil Sinclairs (M) motion om att återinföra verksamheten Ung Omsorg hos äldre.

Statistik till LSS- utjämningssystemet
Varje år i oktober lämnar Socialförvaltningen in statistik över antal verkställda beslut enligt lagen om särskild service för vissa funktionshindrade (LSS) per den 1 oktober. Statistiken rapporteras årligen in till Socialstyrelsen och ligger till grund för det nationella LSS- utjämningssystemet. Utjämningssystemet fungerar på så sätt att kommuner med många beviljade LSS-insatser får ut ersättning via systemet medan kommuner med få beviljade LSS-insatser får betala in en avgift till utjämningssystemet.

Bilaga till delegeringsordning avseende socialjour
Klippans kommun och Helsingborgs kommun har ett avtal avseende socialjour. För att socialjouren ska kunna fullfölja sitt uppdrag enligt avtalet krävs komplettering i Socialnämndens delegeringsordning.

Yttrande angående granskning av kommunens kompetensförsörjning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Klippans kommun granskat kommunens strategiska kompetensförsörjning. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 2018 och syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder däribland Socialnämnden säkerställt ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete.

Yttrande angående revisionens uppföljning av tidigare granskning
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Klippan genomfört en granskning samt en uppföljning av samma granskning avseende placering av barn och unga samt unga vuxna inom missbruksvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019 och syftet med granskningen har varit att följa upp om Socialnämnden hanterat de brister som konstaterades av revisionen i 2018 års granskning.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 2.3 MB)

Publicerad: 2019-11-27