Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2019-12-18

Ärenden Socialnämnden 2019-12-18

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Visning av sidan för förtroendevalda
- Insatser i samverkan inom barn och unga - information
- Resultat från 2019 års brukarundersökningar
- Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9
- Svar på motion gällande en äldreomsorg med djur
- Svar på motion om bostad först
- Ekonomisk månadsuppföljning
- Attesträtter 2020
- Avtalssamverkan med Familjerätten i Helsingborg med stöd av kommunallagen 9 kap. 37§
- Borttagen på grund av Sekr.
- Borttagen på grund av Sekr.
- Borttagen på grund av Sekr.
- Förvaltningsinformation
- Delegationsärende
- Informationsärenden

Insatser i samverkan inom barn och unga - information
Socialchef Agneta Hugander informerar om att samverkansavtal har upprättats mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för psykisk hälsa för barn. I avtalet fastslås en gemensam vision och gemensam strategi. Visionen är att förvaltningarna arbetar tillsammans för att skapa bästa förutsättningar för alla Klippans barn och unga. Målsättning är bland annat att hitta lösningar för att förbättra samarbetet, arbeta proaktivt och strukturerat samarbete med polisen. Effekterna som önskas är att öka resultaten i grund- och gymnasieskola, öka sysselsättning, öka den psykisk hälsa för barn och unga samt minska antalet anmälningar till socialtjänsten.

Resultat från 2019 års brukarundersökningar
Utvecklingsstrateg Gustav Engblom informerar om att det i resultaten från årets brukarundersökningar finns både goda resultat att glädjas åt och resultat som framöver kommer behöva förbättras. Särskilt glädjande är att 100 % av brukarna som besvarat årets brukarundersökning för Ljungåsen respektive för Väpnaren har angett att de är ganska eller mycket nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. Samtidigt är det olyckligt att det från årets brukarundersökningar inte finns något resultat redovisat för vare sig Ljungbygården eller Syréngården på grund av för få inkomna svar.

Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9
Väpnaren omfattas sammanlagt av 16 lägenheter som kommer komma Socialnämnden successivt till del fram till 2021 efterhand som lägenheter blir vakanta. 2019 års hyressättning för treorna inklusive schablonkostnad för vattenförbrukning är 8 710 kr/ månad medan hyrorna för tvåorna inklusive schablonkostnad för vattenförbrukning är 7 956 kr/månad respektive 7 302 kr/månad. Detta innebär att hyresnivån på Väpnaren ligger högre än i kommunens övriga LSS bostäder.

I framlagt förslag till ”Riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9” beräknas den kommunala hyreskompensationen med utgångspunkt från ett minimibelopp som den enskilde är garanterad att ha kvar när hyran är betald. Minimibeloppet avser att täcka den enskildes normala levnadskostnader och garantera att den enskilde uppnår en skälig ekonomisk levnadsnivå.

Svar på motion gällande en äldreomsorg med djur
Vår framtid - Klippan har inlämnat en motion den 25 februari 2019. Motionen gällande en äldreomsorg med djur har remitterats till Socialnämnden för yttrande. Motionärerna beskriver flera positiva effekter av att ha djur i äldreomsorgen och önskar ett ökat användande av djur inom äldreomsorgen. Vid ett införande önskar också motionärerna ett utvärderande efter ett år. Specifikt omnämns användandet av vårdhundar inom äldreomsorgen och motionärerna har också valt att lämna en hänvisning till Socialstyrelsens rapport ”Vårdhund för äldre i särskilt boende. En systematisk översikt av effekter och vetenskapligt stöd” från 2014.

Svar på motion om bostad först
KD har lämnat in en motion till fullmäktige om att de önskar att Klippans kommun börjar använda sig av metoden bostad först inom socialförvaltningen. Ärendet remitterades av kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Innan beredningen i kommunstyrelsen ska socialnämnden yttra sig över motionen. Socialförvaltningen är enligt förslag till yttrande positiva till modellen bostad först. Det finns dock behov av att djupare utreda under vilka förutsättningar bl.a. bostad först bör användas. Därtill behöver den praktiska verkställigheten utredas, t.ex. hur förvaltningen ska säkerställa tillgängliga bostäder, ansvarsfördelning m.m. Arbetsmodellen borde också ses som kommunövergripande där alla berörda aktörer involveras.

Ekonomisk månadsuppföljning 
Med utgångspunkt från utfallet för november månad och kommentarer som lämnats i tjänsteskrivelsen, prognostiserar förvaltningen ett positivt överskott mot budget motsvarande 8,5 mnkr. Förändringen mot oktober är primärt hänförligt till verksamhetsområdena HS/SP samt äldreomsorgen där prognos totalt förbättrats. Äldreomsorgen uppvisar ett prognostiserat utfall på 4,3 mkr mot budget. HS/SP uppvisar en positiv avvikelse på helår med 3,3 mnkr. IFO/FO prognostiserar ett positivt utfall mot budget på 4,4 mnkr. Nämnd och ledning prognostiserar ett negativt utfall mot budget med -3,4 mnkr där förändringen mot okt är hänförlig till inköpet av datorer.

Avtalssamverkan med Familjerätten i Helsingborg med stöd av kommunallagen 9 kap. 37§ 
Helsingborgs stad och Klippans kommun har den 28 juni 2017 undertecknat avtal om samverkande familjerätt, dnr SN 2017.0555, med stöd av socialtjänstlagen 2 kap. 5§. Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft, vilken gav kommunerna möjlighet att ingå avtalssamverkan med stöd av kommunallagen 9 kap. 37 §. Regleringen i kommunallagen ger kommunerna möjlighet att uppdra åt en anställd i en annan kommun att besluta på kommunens vägnar. I dag måste handläggarna i Helsingborgs stad även vara anställda av Klippans kommun för att uppfylla överenskommelsen i det tecknade avtalet. Socialförvaltningen föreslår att ett tillägg undertecknas till avtalet som skulle innebära att handläggarna i Helsingborg istället får delegation på att fatta beslut å Klippans kommuns vägnar utan att vara anställda.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 1.2 MB)

Publicerad: