Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2020-02-26

Ärenden Socialnämnden 2020-02-26

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning 
- Rollatorservice - Muntlig information 
- Höjd Bemanning Säbo - Muntlig information
- Årsredovisning 2019
- Överföring av investeringsmedel från 2019
- Hemställan om medel för projektledare
- Delegation av attesträtt
- Uppföljning av internkontrollplan 2019
- Revidering av delegeringsordning
- Rapport "Ej verkställda beslut, 4e kvartalet 2019"
- Uppstart av Ung Omsorg
- Förvaltningsinformation
- Delegationsärende
- Anmälningar för kännedom

Årsredovisning 2019
Socialförvaltningen genomförde inför verksamhetsåret 2019 en större omorganisation där ett nytt verksamhetsområde kallat hälso- och sjukvård/ socialpsykiatri har inrättats utöver ÄO samt IFO/FO. Alla tre verksamhetsområden redovisar i årsredovisningen positiva resultat i förhållande till budget och förvaltningen sammantaget gjorde för helåret ett positivt ekonomiskt resultat motsvarande 7 826 tkr.

Överföring av investeringsmedel från 2019
Socialförvaltningen har under året startat upp projektet för ett nytt verksamhetssystem. Kostnader för implementering och anskaffning kommer först under år 2020. Stora delar av investeringsmedel för inventarier har inte förbrukats för 2019. Poster som inte har utnyttjats är 1 000 tkr för välfärdsteknologi där man under året haft problem med en leverantör som inte kunnat leverera produkterna. Planen är att istället göra en större satsning under 2020. Investeringsbudget har inte använts under året då kortvårdens flytt till Rickmansgården blivit förskjuten till 2020 och förändringsarbetet inom socialpsykiatri har inte kommit så långt så investeringar behövt göras.

Hemställan om medel för projektledare
Socialförvaltningen har i och med beslutet att bygga om och till vård- och omsorgsboendet på Åbyhem fått utökade arbetsuppgifter i samband med projektering och planering av den nya verksamheten.

Uppföljning av internkontrollplan 2019
Socialnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 24 oktober 2018 internkontrollplan för 2019. De områden som särskilt skulle granskas under året var:

- Planering för användning och redovisning av stimulansmedel
- Kommunikation vid förändringar
- Följsamhet mot ingångna avtal

Uppstart av Ung Omsorg
Upphandling har skett och företaget Ung Omsorg vann upphandlingen. Företaget Ung Omsorg har nu lämnat en skriftlig redovisning över uppstartens process.

Förvaltningsinformation
Socialchef Agneta Hugander informerar Socialnämnden gällande ombyggnaden av korttidsboende i Ljungbyhed. Inflytt kommer att ske i början av september och då har en omfattande ombyggnad skett med modern teknik och utrustning. Vidare kommer socialförvaltningen att ha förfogande över den stora matsal som finns. Matsalen kommer att göras om till gemensamhetsutrymme för personalen vilket förbättrar arbetsmiljön väsentligt för de anställda.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 1.9 MB)

Publicerad: