Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2020-05-27

Ärenden Socialnämnden 2020-05-27

- Val av justerare
- Godkännande av dagordning
- Förvaltningsinformation - Nulägesrapport gällande Covid-19
- Budgetuppföljning
- Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
- Väpnarens verksamhet 2019
- Riktlinje LSS - Myndighetsutövning och verkställighet
- Revidering av delegeringsordningen
- Avsägelse från uppdrag i Funktionshinderrådet
- Borttagen på grund av Sekr.
- Borttagen på grund av Sekr.
- Delegationsärende
- Anmälningar för kännedom

Förvaltningsinformation - Nulägesrapport gällande Covid-19
Socialchef Agneta Hugander informera om att det är stabilt läge just nu gällande covid19, ingen rapporterad smittad av de personer som har bistånd från förvaltningen. Just nu finns det god tillgång till skyddsutrustning för personalen att tillgå. Problem kan uppstå ifall kommuner fattar beslut om att munskydd och visir används även utan konstaterad smitta. Kommunen har möjlighet att köpa in skyddsutrustning efterhand. Skulle det uppstå en akut situation kan kommunen åberopa krisberedskaplagen för att få tillgång till skyddsutrustning. Dialog förs kontinuerligt med folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen gällande tillgång på skyddsutrustning.

Budgetuppföljning
Socialchefen uppger att det är svårt att göra en rättvis redovisning just nu då det blivit merkostnader för covid-19. Kommunledningen har beslutat att varje nämnd ska budgetera sina kostnader för covid-19 och ”märka” de pengar för att i efterhand ha möjlighet att få tillskott i budgeten för merkostnaderna för covid-19.

Budget 2021
Det har varit en extraordinär situation i Klippans kommun gällande budgetarbete för 2021 utifrån ändrade mötestillfällen i budgetarbetet. Budget 2021 ska fattas beslut i kommunfullmäktige på sammanträdet i juni.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Sedan 2011 finns Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som reglerar att det ska finnas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i verksamheter som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen (SoL) samt PSL.

Väpnarens verksamhet 2019
Vård- och omsorgsboendet Väpnaren med 36 lägenheter i centrala Klippan drivs i Förenade Cares regi sedan ett antal år tillbaka. Driften av verksamheten är upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och nuvarande avtal med Förenade Care löper fram till år 2022.

Ett av de krav som ställs i avtalet som slutits mellan Förenade Care och Socialnämnden är att företaget årligen ska överlämna en årsredovisning samt en patientsäkerhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

Riktlinje LSS - Myndighetsutövning och verkställighet
Socialnämnden beslutar att “Riktlinje LSS – Myndighetsutövning och verkställighet” inte längre ska gälla.

Revidering av delegeringsordningen
Socialnämnden har tecknat avtal med Helsingborgs stad angående familjerätt, dnr 2017.0555. 2019-12-18, §171 beslutade nämnden om ett tillägg till avtalet med anledning av den nya möjligheten, enligt kommunallagen 9 kap. 37 §, att teckna samverkansavtal. Enligt avtalet ska Helsingborgs stad följa Klippans kommuns delegeringsordning. Behov finns därför att samordna Klippans kommuns delegeringsordning med den som gäller för Helsingborgs stad.

Avsägelse från uppdrag i Funktionshinderrådet 
Christina Petersson (SD) har inkommit med en avsägelse från uppdraget att representerar Socialnämnden på Funktionshinderrådet i Klippans kommun. Socialnämnden beslutar att välja Anna Andresen (M) som ny representant för Socialnämnden i Funktionshinderrådet.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 1.7 MB)

Publicerad: