Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2021-09-22

Innehållsförteckning
§ 73 Val av justeringsperson
§ 74 Fastställande av föredragningslista
§ 75 Samverkan med fackliga organisationer samt MBL i Klippans kommun
§ 76 Avvikelserapportering första halvåret 2021
§ 77 Delårsrapport 2021-08-31
§ 78 Förfrågningsunderlaget för serviceinsatser enligt LOV
§ 79 Hyror på vård- och omsorgsboende, uppföljning
§ 80 Redovisning av sökta statsbidrag för år 2021
§ 81 Äldreomsorgsplan - Muntligt föredrag
§ 82 Förvaltningsinformation
§ 83 Delegationsärende
§ 84 Informationsärenden

§ 75 Samverkan med fackliga organisationer samt MBL i Klippans kommun

§ 76 Avvikelserapportering första halvåret 2021
Socialförvaltningen redovisar vid två tillfällen om året, eller på begäran, statistik över verksamhetens samlade avvikelser för Socialnämnden. Detta är en sammanställning över händelser som rapporterats, utretts eller anmälts enligt Lex Sarah respektive Lex Maria under första halvåret 2021. Avvikelserapporteringen innefattar endast första kvartalet med anledning av att ett nytt verksamhetssystem har införts på förvaltningen under våren. En sammanställning för helåret 2021 redovisas för nämnden i februari/mars i den årligen upprättade Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.

§ 77 Delårsrapport 2021-08-31
Covid-19 har under 2021 påverkat både ekonomi, kvalité och arbetssätt inom nämndens hela ansvarsområde. Beräknade kostnader per aug uppgår till -6,4 mnkr vilket får störst resultatpåverkan inom äldreomsorgen. Förvaltningen prognostiserar dock ett positivt resultat om 1,2 mnkr där riktade statliga statsbidrag är en stark bidragande faktor. Under hösten förväntas covid-19 har en mindre påverkan på verksamheterna.

§ 78 Förfrågningsunderlaget för serviceinsatser enligt LOV
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till förfrågningsunderlaget för serviceinsatser enligt LOV med tillämpning från och med 2021-10-01 med tillägg att delar ur Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) gällande Lex Sarah biläggs förfrågningsunderlaget samt att en revidering av kartan i bilaga 4 görs.

§ 79 Hyror på vård- och omsorgsboende, uppföljning
Socialnämnden gav förvaltningen i uppdrag att räkna fram nödvändiga hyresökningar för att möta nämndens hyreskostnader samt ge en redovisning av regler gällande bostadstillägg för äldre. Tjänsteskrivelsen innefattar information så långt som förvaltningen kommit i ärendet, vilket ännu är inte färdighanterat.

§ 80 Redovisning av sökta statsbidrag för år 2021

Beviljade statsbidrag
- Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner – utlysning 2
- Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19
- Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer - utlysning 1
- Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
- Statsbidrag till kommunerna för subventioner av familjehemsplaceringar
- Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
- Satsningen Äldreomsorgslyftet
- Statsbidrag till kommunerna för habiliteringsersättning
- Statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 .

§ 81 Äldreomsorgsplan - Muntligt föredrag
Socialförvaltningen ska ta fram en långsiktig plan för hur äldreomsorgen ska utvecklas på ett hållbart och kvalitativt sätt. Syftet med planen är att ta fram strategiska åtgärder för att möta kommande behov och utmaningar. Förvaltningen har tagit fram sex områden och kommer att hålla sammanlagt åtta workshops inom dessa områden.
§ 82 Förvaltningsinformation
Socialchef Agneta Hugander informerar om den ackumulerade sjukfrånvaron samt rapporterade tillbud och olycksfall.

Vidare informerar Agneta Hugander om att förvaltningen för närvarande går in i budgetarbetet för budget 2022.

På central förvaltningsnivå görs uppföljning av vilka förändringar och lärdomar som har gjorts under pandemin som vi tar med oss och önskar fortsätta att arbeta utifrån. Återgång till arbete kan vara för många istället innebära en återhämtning.

Vill du läsa protokollet i sin helhet, klicka härPDF (pdf, 1000 kB)

Publicerad: