Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2021-01-27

Ärenden Socialnämnden 2021-01-27

Innehållsförteckning

 • Val av justerare
 • Godkännande av dagordning
 • Förbättringsarbete inom hemtjänsten - Muntligt föredrag
 • Uppföljning av arbete med Covid-19 - Muntligt föredrag
 • Förvaltningsinformation
 • Förvaltningsplan 2021
 • Socialnämndens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete
 • Rapportering av kontrollmoment i kommunens gemensamma
 • Internkontrollplan
 • Uppföljning av riktlinjen för kommunal hyreskompensation
 • Delegationsbeslut
 • Rapport "Ej verkställda beslut, 4:e kvartalet 2020"
 • Delegationsärende
 • Kurser och konferenser

 

Förvaltningsinformation SN
Socialchef Agneta Hugander informera om att förvaltningen har anmält intresse till SKR

(Sveriges kommuner och regioner) kommer att delta i en större och omfattande kompetensutveckling gällande framförallt handläggning av barn och unga ärenden. Projektet heter ”Yrkesresan” och kommer att löpa över 7 år där det kommer vara sammanlagt 5 utbildningar, alla lika.

Förvaltningen har även lämnat intresse att delta i en tillsyn som IVO ska starta. ”Lärande och främjande tillsyn för ökad kvalitet i uppföljningen av vården för familjehemsplacerade barn”.

Vidare har förvaltningen för avsikt att ansluta till ett metodutvecklingsprojekt Länsstyrelsen i Skåne bedriver.

En fråga gällande sk. ”Slaskpärm” har kommit upp utifrån att det varit aktuellt i massmedia. Socialförvaltningen har en kronologisk pärm som förvaras i närarkivet. D

Tillgänglighet att nå socialförvaltningens verksamheter utanför kontorstid har blivit aktualiserad. På Klippans kommuns hemsida har det inte varit möjligt att hitta telefonnummer till de olika vårdboenden eller hemtjänstområde som finns i kommunen.

Fråga uppkommer gällande Nytidas LSS boende. Alla platser är fortfarande ej belagda men det finns en planering gällande inflytt så att det fungerar för både boende och personalen. Förvaltningen betalar ej för platserna förrän brukaren flyttar in enligt avtal.

Förvaltningsplan 2021 SN
Socialförvaltningen har tagit fram en förvaltningsplan för verksamhetsåret 2021. Planen beskriver hur förvaltningen kommer att arbeta för att uppnå Socialnämndens mål tillsammans med förvaltningsövergripande strategiska frågor respektive särskilda satsningar.

Socialnämndens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete
Socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 25 november 2020 en ny riktlinje för nämndens systematiska kvalitetsarbete. En av uppgifterna som enligt riktlinjen åligger Socialnämnden är att årligen anta en planering för verksamhetsårets systematiska kvalitetsarbete i form av ett årshjul.

Rapportering av kontrollmoment i kommunens gemensamma internkontrollplan
Vid Socialnämndens föregående sammanträde den 16 december återrapporterade Socialförvaltningen hur nämndens internkontrollplan hanterats under 2020. Utöver nämndens internkontrollplan tas det varje år fram en kommungemensam internkontrollplan, med kontrollmoment som omfattar kommunens samtliga nämnder.

Uppföljning av riktlinjen för kommunal hyreskompensation
Vid Socialnämndens sammanträde den 29 januari 2020 antog nämnden en riktlinje för kommunal hyreskompensation inom Klippans bostäder med särskild service enligt LSS 9 § 9. Nämnden uppdrog samtidigt till Socialförvaltningen att utvärdera tillämpningen av riktlinjen och presentera en utvärdering för nämnden ett år efter att riktlinjen antagits.

Frågan om kommunal hyreskompensation aktualiserades i och med öppnandet av LSS- bostaden på Väpnaren där det tidigt konstaterades att hyresnivåerna för lägenheterna skulle riskera att överstiga vad brukarna skulle ha råd att betala.

Vill du läsa protokollet i sin helhet och vad som beslutades, se härPDF (pdf, 1.7 MB)

Publicerad: