Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2022-01-26

Innehållsförteckning

§ 1 Val av justeringsperson (Förslag Marie Brink)
§ 2 Fastställande av föredragningslista
§ 3 Mobila teamet - uppföljning
§ 4 Socialnämndens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete
§ 5 Rapportering av kontrollmoment i kommunens gemensamma internkontrollplan
§ 6 Indikatorer för uppföljning av nämndsmål 2022 
§ 7 Förvaltningsplan 2022
§ 8 Återrapportering av bilagor gällande Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem enligt LOV för
serviceinsatser inom hemtjänsten i Klippans kommun
§ 9 Uppföljning och Tillsynsplan gällande serveringstillstånd
§ 10 Ej verkställda beslut
§ 11 Förvaltningsinformation
§ 12 Övervägande Hemlighållande av vistelseort
§ 13 Övervägande Hemlighållande av vistelseort
§ 13 Delegationsärende
§ 15 Informationsärenden

§3 Mobila teamet - uppföljning
Förvaltningschef på Kultur och Fritidsförvaltningen Arne Amnér och verksamhetschef Lars Hultin informerar om bakgrund till uppstarten av Mobila teamet samt hur de har arbetat sedan start 2018. Vidare informerar Arne och Lars om alla de möjligheter/arbetsuppgifter som mobila teamet arbetar med.§4 Socialnämndens årshjul för systematiskt kvalitetsarbete
Enligt riktlinje för nämndens systematiska kvalitetsarbete åligger det Socialnämnden att årligen anta en planering för verksamhetsårets systematiska kvalitetsarbete i form av ett årshjul. Syftet med att anta ett årshjul är för att underlätta planering och uppföljning av Socialnämndens systematiska kvalitetsarbete.

§ 5 Rapportering av kontrollmoment i kommunens gemensamma internkontrollplan
Vid Socialnämndens sammanträde i november 2021 återrapporterade förvaltningen hur nämndens internkontrollplan hanterats under 2021. Utöver nämndens internkontrollplan tas det varje år fram en kommungemensam internkontrollplan, med kontrollmoment som omfattar kommunens samtliga nämnder.

§ 6 Indikatorer för uppföljning av nämndsmål 2022
Socialnämndens mål för 2022 antogs i nämnden i oktober 2021 med ett uppdrag till förvaltningen att se över indikatorerna. I bilagan ”Indikatorer för uppföljning av nämndsmål 2022” presenteras förvaltningens förslag.

§ 7 Förvaltningsplan 2022
Förvaltningens övergripande fokusområden under 2022 är:

  • En hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete
  • En jämlik och jämställd socialtjänst
  • God och nära vård
  • Våldspreventivt arbete
  • Arbetsmiljöarbete
  • Kompetensförsörjning
  • Lean-inspirerat förbättringsarbete
  • Statsbidrag som möjlighet för utvecklingsarbete

§ 8 Återrapportering av bilagor gällande Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem enligt LOV för serviceinsatser inom hemtjänsten i Klippans kommun
Socialnämnden tillämpar sedan år 2011-01-01 valfrihetssystem för serviceinsatser inom hemtjänsten med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för serviceinsatser. Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den enskilde har rätt att välja den utförare som ska utföra insatserna och som den upphandlande myndigheten har godkänt och tecknat avtal med.

§ 9 Uppföljning och Tillsynsplan gällande serveringstillstånd
Ängelholms kommun har under det första året vi haft ansvaret för tillståndsgivning och tillsyn, arbetat oss framåt för att kunna ha ett bra och givande samarbete framöver för alla parter. Inom detta område är det viktigt med kontinuitet för att uppnå resultat och bibehålla en god följsamhet i enlighet med alkohollagen. Därav har vi besökt alla verksamheter med aktuella serveringstillstånd i Klippans kommun. Vår upplevelse är att samtliga tillståndshavare uppskattat våra besök och det innebär en bra grund för ett positivt samarbete framöver.

§ 10 Ej verkställda beslut
Det åligger kommunen att kvartalsvis rapportera in ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ärenden som ska rapporteras är de där verkställighet dröjt mer än tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska framgå när beslut är fattat, om ärendet är verkställt eller ej samt skälet till fördröjningen. Rapport är inlämnad till IVO. IFO har för denna period inte haft några ej verkställda beslut att rapportera till IVO varpå de inte finns med i bilaga.

§ 11 Förvaltningsinformation
Socialchef Agneta Hugander informerar om den ackumulerade sjukfrånvaron samt rapporterade tillbud och olycksfall.

Agneta Hugander informerar nämnden gällande Covid-19 läget. Just nu är det ett oerhört ansträngt läge gällande personalförsörjningen. Det är stor frånvaro på alla förvaltningens enheter med upp till 15 % frånvaro. Detta gäller både medarbetare som är smittade, men även de som blivit försatta i karantän.

Förvaltningen har än så länge ej bedömt att gå upp i krisberedskap då det har gått att pussla ihop bemanningen. Dock har ledningsgruppen dagliga diskussioner om hur de på bästa sätt kan klara bemanningen ut mot alla brukare.

Vill du läsa protokollet i sin helhet läs här

Publicerad: