Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2022-02-23

Innehållsförteckning
§ 16 Val av justeringsperson
§ 17 Fastställande av föredragningslista
§ 18 Utbildning GDPR - Kommunjurist
§ 19 Verksamhetsberättelse/kvalitetsberättelse Förenade Care/Väpnaren
§ 20 Årsredovisning 2021
§ 21 Socialnämndens framställan om kompletteringsbudget
§ 22 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
§ 23 Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 2021
§ 24 Resultat från medarbetarundersökningen
§ 25 Uppföljning Ung omsorg
§ 26 Förvaltningsinformation
§ 27 Informationsärenden
§ 28 Delegationsärende 2022

§ 18 Utbildning GDPR - Kommunjurist
Kommunjurist Linnea Ornstein informerar ledamöter och ersättare utifrån deras politiska uppdrag samt vad som anbefaller dem utifrån olika lagstiftningar.

§ 19 Verksamhetsberättelse/kvalitetsberättelse Förenade Care/Väpnaren
Gunilla Sjunner, enhetschef samt Emma Ramde Magnusson regionchef för Förenade Care AB närvar vid sammanträdet med en muntligt redovisning av verksamheten.

§ 20 Årsredovisning 2021
För 2021 redovisar Socialnämnden ett ekonomiskt resultat på +1,8 mnkr och uppvisar därmed för tredje året i rad en positiv budgetavvikelse. Socialnämnden uppnår således kommunens övergripande målsättning om god ekonomisk hushållning. Pandemin har varit kostnadsdrivande under året och statsbidrag har till viss del nyttjats för att täcka för covidrelaterade merkostnader.

§ 21 Socialnämndens framställan om kompletteringsbudget
Socialnämndens budget för investeringsmedel 2021 uppgår till 7 481 tkr. Drygt hälften av investeringsbudgeten har ej nyttjats under året pga förseningar i projekten samt fokus på arbetet för att minska pandemins påverkan på verksamheten. Kvarstående investeringsmedel efter bokslut för år 2021 uppgår till 3 848 tkr. Socialnämnden har ett stort behov av möjligheten att använda dessa investeringsmedel under år 2022.

§ 22 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen som bilagts ärendet beskriver det kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet som bedrivits under 2021.

§ 23 Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 2021
En sammanställning av hur arbetet med den systematiska arbetsmiljön fortlöpt på förvaltningen under 2021.

§ 24 Resultat från medarbetarundersökningen
Klippans kommun genomförde under december 2021 års medarbetarundersökning. 2021 besvarades enkäten av 59% av medarbetare som fick utskicket. 2020 var svarsfrekvensen 63% för Socialförvaltningen.

§ 25 Uppföljning Ung omsorg
Förvaltningens förslag utgår från samarbete mellan barn och utbildningsförvaltningen, (BUN) arbetsmarknad och utvecklingsenheten (A&U) och socialförvaltningen.

A&U har möjlighet att ansvara för rekrytering av ungdomar där målgruppen är högstadieelever årskurs 8, gymnasieelever samt ungdomar som är under det kommunala aktivitetsansvaret.

§ 26 Förvaltningsinformation
Verksamhetsutvecklare Natalie Lindqvist informerar om den ackumulerade sjukfrånvaron samt rapporterade tillbud och olycksfall samt förvaltningens väntelista för boende.

§ 27 Informationsärenden

§ 28 Delegationsärende 2022

Vill du läsa protokollet i sin helhet läs här

Publicerad: