Information från Socialnämnden

Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2022-04-27

Innehållsförteckning

§42 Val av justeringsperson
§43 Fastställande av föredragningslista
§44 Budgetuppföljning
§45 Information gällande inlämnad Lex Maria
§46 Socialnämndens svar på revisorernas rapport Tillhandahållande av boende för äldre och funktionshindrade 2021
§47 Ny socialtjänstlag - Muntlig information
§48 Ej verkställda beslut
§49 Förvaltningsinformation
§50 Delegationsärende 2022
§51 Informationsärenden

§44 Budgetuppföljning
Fram till och med mars månads utgång har socialförvaltningen ett ackumulerat underskott motsvarande – 2,5 mnkr. Intäkterna visar ett plus på +1,4 mnkr och kostnaderna ett underskott på -3,9 mnkr.

§45 Information gällande inlämnad Lex Maria
Den 21 februari 2022 har en avvikelse rapporterats. Patient har inte erhållit ordinerad inhalation vid upprepade tillfällen under flera dagar innan patient är i behov av inneliggande vård på grund av andningssvårigheter.

§46 Socialnämndens svar på revisorernas rapport Tillhandahållande av boende för äldre och funktionshindrade 2021
KPMG har av Klippans kommuns revisorer fått i uppdrag att granska tillhandahållandet av särskilt boende för äldre och boende med särskild service för funktionshindrade. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningen syftar till att bedöma om socialnämndens planering av boenden för äldre och funktionshindrade är ändamålsenlig. KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämndens planering av boenden för äldre och funktionshindrade är ändamålsenlig.

§47 Ny socialtjänstlag - Muntlig information
Utvecklingsstrateg Madelaine Agosti informerar socialnämndens ledamöter gällande den nya Socialtjänstlagen som kommer att träda i kraft under 2023.

§48 Ej verkställda beslut
Det åligger kommunen att kvartalsvis rapportera in ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. De ärenden som ska rapporteras är de där verkställighet dröjt mer än tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska framgå när beslut är fattat, om ärendet är verkställt eller ej samt skälet till fördröjningen. Rapport är inlämnad till IVO.

§49 Förvaltningsinformation
Socialchef Agneta Hugander informerar om den ackumulerade sjukfrånvaron samt rapporterade tillbud och olycksfall samt förvaltningens väntelista för boende.

Vill du läsa protokollet i sin helhet läs härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: