Klippan fri från våld

Kommunen satsar på långsiktigt och hållbart våldpreventivt arbete

Klippans kommun arbetar sedan hösten 2019 med ett projekt som vi kallar Klippan fri från våld. Projektet syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart våldspreventivt arbete riktat mot barn och unga inom Klippans kommun.

Grunden läggs genom en lokal kartläggning med fokus på att identifiera våldet och dess konsekvenser inom kommunen. Kartläggningen innebär även att identifiera redan befintliga nätverk och kompetens inom kommunen och möjliga samverkanspartner för ett långsiktigt våldspreventivt arbete. Under projektets gång kommer en kommunövergripande handlingsplan/strategi arbetas fram med syftet att förebygga våld i hela kommunen.

Fokus är på ett socialt hållbarhetsperspektiv och med en genusförändrande ansats. Utifrån detta perspektiv tänker vi att projektet blir en möjliggörare för att öka tryggheten i kommunen vilket är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet.

Clara Svensson och Sara Nylander, delar på projektrollen.

Behöver du stöd och hjälp? Läs på våra sidor om Våld i nära relationer.

Publicerad: