Klippans kommun lämnar in anmälan till Inspektionen för vård och omsorg

Publicerad:

Grunden till anmälan är en allvarlig händelse mellan brukare som rapporterats som brott och missförhållande inom verksamheten. Incidenten skedde inom socialnämndens funktionshinderomsorg vid ett tillfälle under juni månad.

Händelsen har inte bevittnats av anställda i Klippans kommun. Uppgifterna om händelsen har återberättats för anställda i direkt anslutning till det inträffade av de brukare som varit närvarande vid händelsen.

Socialnämnden bedömer att en brukare lidit psykisk och fysisk skada av det inträffade och att den rapporterade händelsen beskriver ett allvarligt missförhållande. Socialnämnden anmäler därför detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enlighet med 24 f § LSS. Efter att brukarens företrädare har informerats om det inträffade har en anhörig till brukaren valt att göra en polisanmälan.

Socialnämndens anmälan till IVO av det inträffade föregås av en intern Lex Sarah- utredning. Utredningen redovisar vad som bedöms ha orsakat det allvarliga missförhållandet, vilka brister som kunnat iakttas i Socialnämndens verksamhet i samband med det inträffade samt vilka åtgärder som åtagits och planerats att vidtas för att något liknande inte ska kunna inträffa igen. Innehållet i utredningarna och anmälan till IVO är till stora delar belagda med sekretess med hänvisning till 26 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.