Kohortvård

Klippans kommun minimerar risken för smittspridning

I Klippan har vi valt att tillämpa kohortvård ett professionellt arbetssätt för att minska smittspridningen av covid-19 på bästa sätt.

Kohortvård syftar till att minimera risken för överföring av smitta mellan patienter/brukare.

Grunden i kohortvård är att skilja mellan personal som arbetar mot patienter/brukare som har konstaterad eller misstänkt smitta/isolerad å ena sidan och övrig personal å andra sidan. Personal som jobbar mot smittade/isolerade eller brukare som kan misstänkas ha smitta omnämns ”kohortvårds personal”.

Praktiskt sett innebär detta att kohortvårds personal går ihop i en grupp och att gruppen bara ger vård till patienter/brukare med symtom/isolerade/smittade.

Catharina Gyllenkvist, enhetschef hemtjänst Öst, berättar att kohortvård är ett säkert sätt att arbeta. Personalen som är arbetar i kohortvården har full skyddsutrustning hela tiden enligt riktlinje. Kohortvården är väl implementerad och man kan rutinerna. Personalen är duktiga och hjälps åt även om det är jobbigt – alla förstår varför.

- Vi isolerar brukare/patienter enligt rutin kohortvård. Det innebär att de med symtom covid-19 betraktas som misstänkt smittade samt de som är bekräftade rekommenderas vara isolerade. Samma förfarande gäller de som kommer från sjukhus utan symtom. *

- För att förhindra smittspridningen har hemtjänstområden gått samman för att planera och samarbeta och skapat ett team för kohortvård.

- Det är ett omfattande arbete planerarna från respektive hemtjänstområde gör. De träffas varje måndag för att tillsammans planera och skapa rätt förutsättningar för schemat närmsta veckan. De har tät kontakt under veckan och planerar in nya isoleringar som kommer in efter hand. De har skapat tekniskt bra förutsättningar för att planera verksamheten i planeringssystemet.

- Medarbetarna planeras för kohortvård utifrån schemaläggning, målet är att det ska planeras i befintligt schema och att belastningen fördelas så jämt det går mellan hemtjänstområdena.

- Undersköterskor med insulindelegering och körkort är en förutsättning som behövs för arbete med kohortvård.

- Nuvarande bemanning är enkelbemannad och innebär i dagsläget ca 14 personer/vecka, kan dubbleras om det kommer fler brukare eller någon behöver dubbelbemanning.

- Kohortvård kräver mer personella resurser och konsekvensen kan innebära att den personal man förväntat sig i ordinarie hemtjänst inte kommer för denne arbetar i kohortvården. Det kan också innebära att det blir fördröjning på vissa insatser.

Tack för att ni har överseende om det blir någon fördröjning, vi försöker göra vårt bästa.


* Patient/brukare i ordinärt boende som varit på ett akutmottagningsbesök, skrivs ut efter sjukhusvistelse

Det är ansvarig vårdcentralsläkare som bedömer om provtagning ska göras på patient/brukare i ordinärt boende efter besök på akutmottagning eller sjukhusvistelse. Om provtagning ordineras gäller nedanstående punkter tills två negativa provsvar erhållits, då kan användning av personlig skyddsutrustning samt nedanstående punkter avslutas. Patient/brukare i ordinärt boende som inte provtagits, gäller nedanstående punkter i 7 dagar.

  • Under dessa 7 dagar rekommenderas patient/brukare att vistas i sin bostad, hålla social distansering samt vara noggrann med handhygien.

  • Extra observans på symtom göres, symtomkontroller utförs.

  • Skyddsutrustning används enligt PM ”misstänkt eller bekräftad covid-19, kommunal vård- och omsorg, vårdhygien Skåne” Patient/brukare betraktas som misstänkt covid-19 smittad. Patient/brukare betraktats varit utsatt för ökad risk för exponering covid-19 under sjukhusvistelse.

Publicerad: