Maxtaxan för 2021 har fastställts

Fastställd till 2 139 kr

Maxtaxan, den högsta avgiften som socialförvaltningen får debitera dig som har hemtjänst (inklusive trygghetslarm och omvårdnad i vård- och omsorgsboende) och hemsjukvård under en kalendermånad, ändras årligen. Maxtaxan för 2021 har nu fastställts till 2 139 kr.

Samtidigt som maxtaxan ändras, höjs även minimibeloppet. Minimibeloppet är det schablonbelopp som du ska ha kvar för att täcka dina övriga levnadskostnader innan kommunen får ta ut avgift för hemtjänst och hemsjukvård. Minimibeloppet för 2021 är 4540 kr per månad för var och en av sammanlevande makar eller sambor, och 5373 kr per månad för dig som ensamstående.

Information om taxan för 2021 kommer att presenteras i januari 2021. 

Publicerad: