Möt Sandra Olsson stolt medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Sandra Olsson, stolt medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS, drivs i sitt arbete av att göra rätt och inspirera andra att göra rätt

Sandra känner att hon gör skillnad för hela verksamheten.

Hur skulle du beskriva ditt jobb? Jag styrs av lagen där det finns särskilda punkter som jag måste följa:
4 kap. 6 § första stycket 2017:80 HSF
1. Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde,
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnad om,
3. journaler förs i den omfattnings som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355), PDL,
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
5. det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för
a) läkemedelshantering
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, och
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.

Hur är det att arbeta som MAS? Omtumlande, byråkratiskt ibland, givande och utmanande.

Vad är det bästa? När jag lyckas få till helheten så det blir lätt att göra rätt.

Vad är du mest stolt över? Att jag lyckas nå människor.

Beskriv ditt arbete med tre ord! Strukturerat, lagstyrt, övergripande.

Hur ser en typisk dag ut?
Det är många kontaktytor med samverkan med olika huvudmän, legitimerad personal, socialchef, verksamhetschefer och enhetschefer. Jag granskar mycket avvikelsehantering, implementerar rutiner och riktlinjer. Kvalitetssäkring i ledningsarbetet. Jag delar dessutom min tjänst mellan Klippan och Örkelljunga.

Hur bör man vara för att ha ditt arbete? Noggrann, strukturerad, modig och ödmjuk.

Hur är det att arbeta på Klippans kommun?
Med det uppdraget som jag som hälso- och sjukvårdsansvarig följer en skyldighet som ska anpassas till Klippans kommuns verksamhet. Det är både svårt och lätt då hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunen är likvärdig sjukhusvården, men inte inom sjukhusets ramar, ska anpassas till bostaden. Det kräver stor samverkan internt.

Hur är samarbetet med dina kollegor?
Jag har egentligen inga kollegor, men betraktar samtliga som mina kollegor. Eftersom jag har ett granskande uppdrag så krävs det högre samarbetsförmåga och ömsesidig respekt. Och det känner jag att jag får här.

Visste du det här om Sandra

Namn: Sandra Olsson
Yrke: Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS
Bor: Åstorp
Intressen: Simning, hockey, all sport och idrott och min familj

Utbildning:
- Vårdbiträdesutbildning
- Undersköterskeutbildning
- Klassisk massörterapeut
- Legitimerad sjuksköterska
- MAS juridik
- utbildning gällande teamarbete och ledning

Publicerad: