Socialtjänstens myndighetsutövning

World Café  12 december 2019 - återkoppling

Den 12 december 2019 bjöd Socialförvaltningen in handläggare, representanter från Pensionärs- och funktionshinderrådet till ett World Café.

Man träffades på Hotell Pausa för en gemensam diskussion om vad som skapar värde för medborgarna i kontakt med myndigheter och på vilket sätt vi på socialförvaltningen i Klippan kan utveckla vår myndighetsutövning för att bättre skapa värde för våra medborgare.

Det var härliga diskussioner med stöd av metoden World café som bygger på att en avslappnad cafémiljö inbjuder till friare samtal.

Nedan ser ni en sammanställning i form av ordmoln över det som kom fram i samtalen. De större orden är sådana som återkom i flera av samtalen och som därför kan antas ha något större betydelse än övriga.

Vad är av värde för medborgarna i kontakt med myndigheter?

 

Hur skapar dagens myndighetsutövning på socialförvaltningen värde för medborgarna?

 

Hur kan myndighetsutövningen på socialförvaltningen utvecklas för att bättre skapa värde för medborgarna? Hur bör den då vara organiserad?

 

Vad händer nu?
Vi, Anna, Irene och Marie, arbetar nu med att utifrån resultatet av diskussionerna arbeta fram ett förslag på hur myndighetsutövningen ska vara organiserad. Det förslaget kommer vi att presentera för socialchef Agneta Hugander inom ett par veckor. Efter det är vår tanke att deltagarna ska få möjlighet att se och inkomma med tankar och synpunkter på förslaget.

Publicerad: