Taxorna för 2021 är klara

Avgifter som debiteras inom socialtjänsten

Gällande taxa för 2021
Insatser markerade med asterisk (*) ingår i maxtaxan

- Trygghetslarm, 251 kr/månad*
- Hemtjänst, 291 kr/timme*
- Matdistribution (beställning + leverans), 73 kr/vecka* + 77 kr/vecka*
- Matdistribution (kost), 50 kr/portion
- Kost dagverksamhet, 61 kr/portion

- Fika dagverksamhet, 100 kr/mån
- Omvårdnad på kortvården, 71 kr/dygn*
- Kost på kortvården, 106 kr/dygn

- Service och omvårdnad på särskilt boende, 2139 kr/månad*
- Helkost på särskilt boende, 3179 kr/månad

- Sondmat, 3179 kr/månad

- Näringsdryck, 9 kr/förpackning
- Hemsjukvård, 259 kr/månad*
- Hämtning/rengöring av hjälpmedel, 262 kr/tillfälle

- Fallförebyggande fixartjänst, kostnadsfritt

- Restvärde hjälpmedel vid oaktsamt handhavande debiteras enligt Medelpunktens beräkningar

- Kost korttidstillsyn/-vistelse enligt LSS, 76 kr/heldag 38 kr/halvdag, 20 kr endast frukost

Maxtaxan, den högsta avgiften som socialförvaltningen får debitera dig som har hemtjänst (inklusive trygghetslarm och omvårdnad i vård- och omsorgsboende) och hemsjukvård under en kalendermånad, ändras årligen. Maxtaxan för 2021 har nu fastställts till 2 139 kr.

Samtidigt som maxtaxan ändras, höjs även minimibeloppet. Minimibeloppet är det schablonbelopp som du ska ha kvar för att täcka dina övriga levnadskostnader innan kommunen får ta ut avgift för hemtjänst och hemsjukvård. Minimibeloppet för 2021 är 4540 kr per månad för var och en av sammanlevande makar eller sambor, och 5373 kr per månad för dig som ensamstående.

Vill du läsa mer om avgifter, läs här

Publicerad: 2021-01-20