Vad är på gång i verksamhetsområdet HS/VO?

Vi är professionella, engagerade och har en öppenhet

Verksamhetsområdet innefattar legitimerad personal, hemtjänst, kortvård, centrumträffen och resursteam dag och natt. I verksamhetsområdet arbetar en verksamhetschef, åtta enhetschefer tillsammans med drygt 200 medarbetare.

Inom Hemtjänsten bedriver vi ett gediget utvecklingsarbete. En av delarna vi arbetar med just nu är att införa en larmpatrull. För att kunna göra detta har vi fått ett ekonomiskt tillskott från Socialnämnden. Larmpatrullen kommer att besvara och hantera de larm som kommer från brukarna i ordinärt boende. Dessa larm hanteras idag av hemtjänstpersonal. Larmpatrullen kommer avlasta hemtjänstpersonalen i deras ordinarie arbete men kommer även bidra med att skapa trygghet och ökad kvalitet för brukarna. Inför införandet av larmpatrull genomfördes en kortare provperiod som föll väl ut. Medarbetarna upplevde en markant skillnad i arbetsstress. Även sjuksköterskor och andra roller upplevde en minskad stress hos medarbetarna och bättre kvalitet omkring brukarna.

Verksamhetsområde HS/VO satsar på kompetensutveckling
Verksamhetsområdet kommer under året att göra en gemensam kompetensutveckling för medarbetarna för att kunna ge brukaren/ patienten en trygg och säker vård- och omsorg.

Under mars började första gruppen, som bestod av representanter från alla enheter i verksamhetsområdet, med klinisk bedömning. Hur gör medarbetaren en strukturerad bedömning av brukaren/patientens mående. Enhetschefer har tagit fram utbildningsmaterial och skaffat sig den nödvändiga kunskap inom området som behövts för att kunna leda den utbildningsinsatsen som genomförts och kommer att genomföras under året.

I fokus fanns bedömning enligt ABCDE både akut och i individens dagliga mående samt rapportering enligt SBAR. Representanterna från respektive område, kommer att arbeta med detta på sina egna enheter tillsammans med enhetschef och kollegor enligt fastställt årshjul. Ett första steg i att arbeta mer strukturerat med området är att representanterna håller i en workshop tillsammans med sina kollegor.

Vi vill i alla insatser förbättra kvaliteten och vara värdeskapande för individen. Genom att våra medarbetare själva är delaktiga i kompetensutvecklingen av sig själva och enheten skapas engagemang och professionalitet i våra verksamheter.

Utifrån kompetensutvecklingen ovan rapporterar kortvården enligt SBAR till externa huvudmän men även internt när en brukare/patients mående försämras.

HS/VO - hälso- och sjukvård/vård- och omvårdnad

Publicerad: