Vad är på gång i verksamhetsområdet Myndighet?

Vi utvecklar och implementerar metoder som höjer kvaliteten i vårt arbete

Myndigheten består av tre enheter, enheten barn och unga, enheten ekonomisk bistånd/vuxen samt enheten LSS/äldreomsorg. Inom enheterna finns även arbetet med våld i nära relationer, avgiftshandläggning, färdtjänsthandläggning, arkivering, beviljande av serveringstillstånd samt arbetet med uppsökande hembesök och anhörigstöd.

Vi har en metodutvecklare som hjälper oss att utveckla och implementera metoder och arbetssätt som höjer kvaliteten i vårt arbete och som blir till gang för medborgarna i Klippans kommun.

Avdelningen leds av tre enhetschefer samt myndighetschefen och metodutvecklaren ingår i ledningsgruppen.

Vi jobbar på uppdrag av socialnämnden med handläggning av ärenden enligt lagar och föreskrifter som på olika sätt berör socialtjänstens verksamhetsområden. För att kunna arbete hos oss behöver man företrädesvis vara utbildad till socionom. Samverkan med många olika aktörer såväl internt som externt är i stora delar en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt arbete .

Snart kommer en ny socialtjänstlagstiftning som kommer att ha fokus på proaktivt och förebyggande arbete. Det kommer att beröra alla enheter förutom ekonomisk bistånd inom avdelningen och vi håller på att förbereda oss för detta. Många olika utvecklingsprojekt är under uppstart och vi ser över våra arbetsmetoder för att möta den nya lagstiftningen.

Arbetet som myndighetsutövare kräver stor förmåga till att lyssna in, samtala, vägleda och göra rättssäkra bedömningar utifrån utredningsunderlaget. Vi ska inte utreda mer än vad som behövs för att kunna fatta beslut. Vårt arbete handlar om att ha medborgaren i fokus och ge stöd och hjälp utifrån det individuella behovet. Arbetet med uppföljningar är centralt för myndigheten så vi vet att den beviljade hjälpen får den önskade effekt.

Ett axplock av våra utvecklings arbete:
- framtagande av vägledning för handläggning och dokumentation enligt IBIC
- socialstyrelsens utbildning i handläggning och dokumentation för barn och unga handläggarna
- översyn och utveckling av arbetssätt gällande ekonomisk bistånd
- utveckling av arbetet med missbruksärenden
- stärka och utveckla barnrättsarbetet
- uppföljningar i individärenden
- samverkan med slutenvården inför utskrivning av medborgare som har varit inlagda
- uppföljning på våra särskilda boenden samt uppföljning av våra LOV utförare och privata särskilda boenden
- framtagande av riktlinjer, handböcker och rutiner för arbetet med våld i nära relationer
- framtagande av ny avgiftsbroschyr
- tillämpning av arkiv lagen
- handledning av socionom kandidater och praktikanter från grundskolan.

Professionalitet, Engagemang och Öppenhet - Klippans kommuns värdegrund jobbar vi för ska genomsyra arbetet på myndigheten såväl i mötet med medborgaren, samverkans partner och mellan kollegor.

LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
IBIC - Individens behov i centrum
LOV - Lag om valfrihetssystem

Publicerad: