Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Klippans resultat

Trots den pågående pandemin genomfördes under april-maj i år Socialstyrelsens brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldre omsorgen?”. Brukarundersökningen har som tidigare år skickats till alla personer över 65 år i hela Sverige som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

Genom öppna jämförelser kan du jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamheter.
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/länk till annan webbplats

Klippans resultat i korthet

Liksom förra året har 100 % av de som svarat på enkäten och som bor på Väpnaren, som drivs på entreprenad av Förenade Care, angett att de är mycket eller ganska nöjda med sitt boende.

Nytt för i år är att också 100 % av de som svarat på enkäten och som bor på Åbyhem, angett att de är mycket eller ganska nöjda med sitt boende.

Dessa båda resultat står i stor kontrast till det samlade resultatet för Syréngården och Ljungbygården där endast 44 % av de som svarat på enkäten angivit att de är mycket eller ganska nöjda med sitt boende.

I årets brukarundersökning har inget resultat kunnat presenteras för Ljungåsen då för få brukare svarat på undersökningen som kräver att minst sju brukare svarar för att ett resultat ska presenteras.
Överlag var det många färre som svarade på årets undersökning än tidigare år inom särskilt boende både nationellt (ca 40 %) och i Klippan (ca 32 %). Troligtvis beror den låga svarsfrekvensen på besöksförbudet som infördes på landets äldreboenden för att motverka spridningen av covid-19.

Inom Klippans hemtjänst har de brukare som svarat på enkäten till 84 % angett att de överlag är mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst. Resultatet är en försämring med en procentenhet i jämförelse med 2019, vilket innebär att Klippans resultat avseende brukarnöjdhet inom hemtjänsten försämras för fjärde året i rad. I årets undersökning inom hemtjänsten svarade 158 personer, vilket är 57,2% av de tillfrågade (nationellt var svarsfrekvensen 57 %).

Andelen brukare som svarat på enkäten och som angett att de är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst inom respektive hemtjänstområde ser ut enligt följande:

Hemtjänst Centrum 83 %
Hemtjänst Ljungbyhed 79 %
Hemtjänst Väst 92 %
Hemtjänst Öst 83 %

Resultaten från brukarundersökningarna analyseras på respektive enhet för att identifiera vad brukarna anser fungerar bra respektive mindre bra i den vård- och omsorg de får från sin hemtjänst respektive sitt boende. Utifrån analyserna utarbetas åtgärder och kontroller för att förbättra kvaliteten i brukarnas insatser.

Under oktober månad genomförs brukarundersökningar också inom Klippans individ- och familjeomsorg samt inom delar av funktionshinderomsorgen. Resultaten från dessa undersökningar är planerade att presenteras i slutet av november och används på motsvarande sätt som resultaten från äldreomsorgens brukarundersökning.

Publicerad: