Vanliga frågor och svar

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Överförmyndarhandläggare
Hans Åström
Telefon: 0435-391 73
E-post: hans.astrom@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.


Telefontid: Överförmyndarnämndens expedition har telefontid klockan 10-12, utom tisdagar.

Besökstid:
Fredag enligt överenskommelse.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Hur blir jag god man?
Skicka in en intresseanmälan och/eller ett personligt brev till överförmyndarnämnden. En handläggare kommer sedan att kontakta dig för mer information. Eftersom överförmyndarnämnden kontrollerar att de som vill bli gode män inte finns med i kronofogdens eller polisens belastningsregister ska du redan i intresseanmälan anger personnummer.

Hur ansöker man om att få en god man eller förvaltare?
Du själv, dina närmaste anhöriga eller överförmyndarnämnden kan ansöka om en god man eller förvaltare. Vem som helst kan också vända sig till överförmyndarnämnden för att berätta att någon behöver en god man eller förvaltare. De som arbetar inom socialtjänsten och vård- och omsorgsförvaltningen måste meddela överförmyndarnämnden om de tycker att någon behöver en god man eller förvaltare. 

Här hittar du blanketter för att anmäla att det finns ett behov av god man förvaltare eller för att ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Vilka handlingar behövs när man ansöker om en god man eller förvaltare?
I din ansökan/anmälan ska du skriva varför ett behov finns och vad behovet är. Dessa uppgifter behövs för att överförmyndarnämnden ska kunna avgöra vilken omfattning godmansskapet eller förvaltarskapet ska ha. En kuratorsutredning eller social utredning bör skickas med i ansökan. Läkarintyg som styrker behov av god man eller förvaltare ska bifogas ansökan/anmälan. Det är viktigt att det framgår av läkarintyget om den person som ansökan/anmälan handlar om förstår vad saken gäller eller inte. Om det finns förslag på god man skall även detta bifogas ansökan/anmälan.

Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?
För ett godmanskap skall huvudmannen vara i behov av hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. För ett förvaltarskap gäller, förutom det ovanstående, att huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte klarar av att vårda sig själv och sin egendom. Förvaltare får bara utses om det inte är tillräckligt med godmanskap. Vid godmanskap har huvudmannen som huvudregel kvar sin rättshandlingsförmåga. Vid förvaltarskap behöver inte förvaltaren inhämta huvudmannens samtycke utom i vård och boendefrågor. Huvudmannen har ingen rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet.

Hur avslutar jag mitt uppdrag som god man eller förvaltare?
Du måste skicka in en skriftlig begäran om att få avsluta ditt uppdrag. Det är viktigt att komma ihåg att du fortsätter att vara god man eller förvaltare tills dess att en ny har utsetts. Överförmyndarnämnden avslutar ditt uppdrag och utser ny god man efter att din begäran skickats in.

Jag tycker inte jag behöver ha god man eller förvaltare längre. Hur gör jag?
Det kan vara så att du inte längre behöver en god man eller förvaltare. I så fall skriver du (eller den gode mannen/förvaltaren, anhöriga eller vårdpersonal) till överförmyndarnämnden och berättar detta. Har du själv ansökt om god man tillfrågas den gode mannen om han eller hon anser att godmanskapet kan upphöra. Ibland kan det behövas läkarintyg som visar att godmanskapet inte längre behövs. Därefter skickar överförmyndarnämnden ärendet till tingsrätten för bedömning av upphörande. Förvaltarskap omprövas alltid en gång om året, även om huvudmannen inte skickat in någon begäran om omprövning. Socialnämnden har anmälningsplikt till överförmyndaren om den anser att någon inte längre bör ha en förvaltare.

Jag är inte nöjd med min gode man eller förvaltare. Hur kan jag byta?
Du eller din make/a eller sambo och närmaste släktingar måste skriva till överförmyndarnämnden och berätta varför du/ni önskar att nuvarande gode man eller förvaltare byts ut. Din/er begäran om byte av god man eller förvaltare skickas sedan till den gode mannen eller förvaltaren så att även han eller hon får uttala sig. Om den gode mannen eller förvaltaren godkänner begäran kan en ny utses av överförmyndarnämnden efter att denna person har samtyckt till att åta sig uppdraget. Den gode mannen eller förvaltaren har kvar sitt uppdrag tills dess en ny blivit utsedd. Om en god man eller förvaltare gjort sig skyldig till missbruk, inte skött sitt uppdrag, fått ekonomiska problem eller av någon annan anledning inte längre är lämplig som god man eller förvaltare ska uppdraget avslutas.

Vad innebär överförmyndarspärr och vilka konton skall vara spärrade?
Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarnämndens tillstånd. Samtliga av huvudmannens konton, förutom transaktionskontot som huvudmannen, gode mannen eller förvaltaren har tillgång till, ska vara överförmyndarspärrade. Bevis om att de är spärrade ska lämnas in till överförmyndarnämnden där de förvaras i huvudmannens akt.

Hur gör jag uttag från ett spärrat konto?
Du måste skicka in en skriftlig uttagsbegäran till överförmyndarnämnden. Du kan skriva en egen begäran eller använda blanketten "ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto". Det måste framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort beloppet är samt vad pengarna skall användas till. Du och huvudmannen om denne förstår, ska underteckna begäran. Bifoga offert, faktura, skattebesked eller dylikt. Överförmyndarnämnden fattar beslut som skickas till dig som god man eller förvaltare. Detta beslut visar du sedan upp vid uttag i bank.

Min huvudman har avlidit. Vad gör jag nu?
I och med dödsfallet upphör ditt uppdrag som god man eller förvaltare automatiskt, det vill säga utan särskilt beslut. I stället tar dödsboet över förvaltningen. Du ska underrätta anhöriga samt överförmyndarnämnden så fort som möjligt. Du ska också, inom en månad från dödsfallet, skicka in slutredovisning för tiden fram till dödsfallet. Detta gör du på blanketten "års- och sluträkning". Du är också skyldig att överlämna relevanta uppgifter och handlingar till någon dödsbodelägare alternativt socialförvaltningen för dödsboanmälan (när dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden).

När behövs överförmyndarens tillstånd?
Överförmyndarens tillstånd krävs vid:

 • köp av aktier
 • köp, försäljning eller inteckning av fastighet eller tomträtt
 • köp eller försäljning av bostadsrätt
 • låntagande åt huvudmannen*utlåning av huvudmannens medel
 • vid förvaltarskap drivande av rörelse
 • uttag av pengar från spärrat konto

Kontakta alltid ansvarig handläggare för att få reda på vad som behöver lämnas in i det aktuella ärendet.

Jag ska sälja huvudmannens lägenhet. Hur gör jag?
Vid köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt gäller följande:*Du lämnar ansökan till överförmyndarnämnden.

 • I ansökan ska du tala om skälen till köpet eller försäljningen.
 • Du ska ha ett yttrande från huvudmannen om det är möjligt. Om huvudmannen inte är klarar av att lämna sitt samtycke ska istället närmsta anhöriga lämna sitt samtycke. 
 • Köpekontrakt ska lämnas i original och vara undertecknat av både köpare som säljare. Köpekontraktet ska innehålla villkor om att det endast gäller under förutsättning av överförmyndarens godkännande.
 • Värderingsutlåtande, utfärdat av en sakkunnig och opartisk person - värderingsman, ska lämnas in. I värderingsutlåtandet ska man kunna läsa en fullständig beskrivning av objektet. Värderingsmannen får inte på något sätt vara inblandad i affären, inte ens arbeta i samma företag som mäklaren, säljaren eller köparen.
 • Utdrag från fastighetsdata/taxerings- och gravitationsbevis ska lämnas in med ansökan till överförmyndarnämnden.

En särskild god man kan behöva förordnas om det föreligger jäv. Detta är inte en helt ovanlig situation. Kontrollera med handläggare på överförmyndarnämnden.

Kontrollera när överförmyndarnämnden sammanträder och kom inte överens om tillträde till fastigheten eller bostadsrätten förrän cirka tre veckor efter nämndens sammanträde.

Överförmyndarnämnden ska ha fått alla handlingar senast en vecka före nämndens sammanträde.

Försäljning ska alltid ske till marknadsmässigt värde.

Jag behöver förvaltarfrihetsbevis. Hur får jag det?
Skicka in eller lämna ett personbevis, vilket du får från Skatteverket, till överförmyndarnämnden. Skriv att du ansöker om förvaltarfrihetsbevis. Den som ansöker om förvaltarfrihetsbevis måste vara folkbokförd i Klippan. Läs mer om förvaltarbevis.