Dödsfall och begravning

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Bouppteckning eller dödsboanmälan

När någon avlider måste den avlidne personens ekonomi redovisas i en bouppteckning som skickas till Skatteverket. Den kan göras privat av den som har god kännedom om boet eller genom att anlita en jurist via exempelvis bank eller begravningsbyrå. I vissa fall kan Klippans kommun, efter ansökan från dödsboet, hjälpa till att göra en förenklad bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan.

Du som är dödsbodelägare ansvarar tillsammans med övriga dödsbodelägare för att förvalta den dödes egendom och i övrigt sköta dödsboet tills det avvecklats.

Tänk på att:

  • omedelbart stoppa betalningar som dras via autogiro samt stående överföringar. De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnader.
  • avvakta med betalning av räkningar om det är osäkert att tillgångarna räcker till alla skulder.
  • ta reda på om det finns försäkringar, t.ex. en livförsäkring eller begravningsförsäkring.
  • säga upp lägenhet, el, telefon, tidning m.m.
  • anmäla dödsboets nya adress till Skatteverket och beställa eftersändning av post hos Svensk adressändring.

Förutsättningar för en dödsboanmälan:

  • Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.
  • Samtliga dödsbodelägare ska vara överens om att en dödsboanmälan ska göras.
  • Tillgångarna, inklusive eventuell andel i makes/makas giftorättsgods, ska vara så små att det maximalt finns 5000 kr kvar när begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet har räknats samman.
  • Det får inte finnas fast egendom så som fastigheter eller tomträtt i dödsboet, varken i Sverige eller utomlands.
  • Dödsboets ekonomiska situation får inte kräva omfattande utredning. Värderingen av tillgångarna får inte heller vara så komplicerad att omfattande efterforskningar krävs. Testamenten, äktenskapsförord och efterarv kan ibland vara ett hinder för en dödsboanmälan. Vid tveksamheter, eller då nödvändiga handlingar inte lämnas in, kan en ansökan avslås.

Så ansöker du om en dödsboanmälan

En dödsboanmälan bör göras inom två månader från dödsfallet. Vi vill därför att du kontaktar dödsbohandläggaren så snart som möjligt men senast en månad efter dödsfallet. Ibland görs hembesök i den avlidnes bostad och anhöriga får därför inte avveckla bostaden eller avlägsna saker från bostaden innan dödsbohandläggaren kontaktats.

Ansökan om dödsboanmälan görs på en särskild blankett som du kan få genom kontakt med dödsbohandläggaren. Till ansökan ska en del dokumentation bifogas, i regel samma dokumentation som behövs för en bouppteckning. Du som ansöker om en dödsboanmälan ansvarar för att lämna in den dokumentation som dödsbohandläggaren behöver. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska normalt båda makars ekonomi redovisas i ansökan.

Om handläggaren efter utredning bedömer att det kan göras en dödsboanmälan, upprättas en sådan och skickas till Skatteverket för inregistrering.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaden inklusive kostnad för gravsten, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialnämnden. Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med högst ett halvt prisbasbelopp. Eventuellt ekonomiskt bistånd minskas med de tillgångar som finns i dödsboet. Bohaget och realiserbara tillgångar såsom t.ex. bil, båt eller husvagn, ingår som tillgångar i dödsboet. Det ekonomiska biståndet beviljas mot återkrav, vilket innebär att det ekonomiska biståndet ska återbetalas, helt eller delvis, om det efter biståndsutbetalningen tillkommer tillgångar i dödsboet, t.ex. genom skatteåterbäring eller försäkringar. Ansökan om ekonomiskt bistånd behandlas när bouppteckning eller dödsboanmälan är klar.

Enligt socialtjänstlagen är makar och sambor försörjningsskyldiga för varandra. Det innebär att om den ena parten saknar betalningsförmåga, ska i första hand den andra parten betala. Detta gäller även begravningskostnad. Först när det är visat att båda parter saknar betalningsförmåga, inträder rätten till bistånd.

Det är endast dödsbodelägare som kan ansöka om ekonomiskt bistånd för dödsboets räkning.

Broschyr - Information om dödsboanmälan och ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.PDF (pdf, 1003.8 kB)

Vad förväntas av mig som anhörig när det gäller begravning, bouppteckning etc.? Läs mer på den oberoende sidan www.efterlevandeguiden.selänk till annan webbplats