Gå till innehåll

Användande av offentlig plats

Enligt ordningslagen krävs tillstånd för att använda en offentlig plats. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. I många fall behöver du söka tillstånd hos både Polisen och kommunen.

Om du ska göra något som tar anspråk på offentlig plats så behöver du ansöka om tillstånd för detta. Det kan exempelvis vara att sätta upp en byggställning som går ut på en trottoar, arrangera en marknad på en gata, ha en uteservering på ett torg, en konsert i en park eller ställa ut en container på en del av väg.

Du behöver söka tillstånd för att använda en offentlig plats för:

 • Uteservering
 • Försäljning
 • Placering av container eller byggsäck
 • Placering av byggnadsställning
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Cirkusföreställning
 • Övriga ärenden enligt ordningslagen och lokal ordningsföreskrift
 • Tillstånd för användande av offentlig plats söks hos Polisen

Var ute i god tid när du söker tillstånd. Under vår och sommar är det många som söker samtidigt och det kan då ta längre tid att få ett beslut.

Du ansöker alltid om att få använda en offentlig plats hos Polisen. Du behöver också ansöka om en trafikanordningplan hos kommunen om trafiken blir påverkad på en körbana eller gång- och cykelväg.

Ska du utföra markarbeten behöver du ansöka om ett grävtillstånd av kommunen. De allra flesta grävtillstånd kräver även en ansökan om trafikansordningsplan.

Tillstånd krävs bara för offentlig plats inom detaljplanelagt område.

Kommunen tar ut en avgift för cirkusföreställning som är 1000kr/dygn.

På Polisens webbplats finns information och en e-tjänst som du ska använda dig av för att göra din ansökan.

Därefter skickar du in en ansökan om trafikanordningsplan eller grävtillstånd till kommunen.

I kommunens författningssamling kan du läsa om vad som gäller för olika tillstånd.

Bestämmelser för placering av uteservering, gatupratare och varuskyltning på allmän platsmark

Allmän platsmark är exempelvis en gata, en gångbana (trottoar) eller ett torg. Att använda allmän platsmark för särskilt ändamål kräver tillstånd från polisen.
Tillstånd ges normalt för ett kalenderår i taget. Polisen frågar alltid efter kommunens och markägarens synpunkter innan tillstånd ges.

Tänk på att polisen har en handläggningstid för ansökningar. Som sökande ska du också betala en avgift till polisen.

Följande gäller för

 • Serveringen ska placeras så att avstånd från serveringsyta inklusive avgränsning till kantsten/körbanekant* är minst 1,5 meter.
 • En avgränsning mot gångbana eller gångutrymme ska göras med räcke eller staket. Räcket eller staketet ska vara 90 centimeter högt och försett med en nedre tvärslå eller motsvarande 10 - 35 centimeter över mark.
 • Observera att om staketet ska vara tätt så ska kommunen kontaktas. Detta för att se om staketet kräver bygglov eller inte.

 • En gatupratare placeras på gångbana eller gångutrymme vid lokalen som reklamen är avsedd för.
 • Avstånd från gatupratarens stativ/fot till kantsten/körbanekant* ska vara minst 1,5 meter.

 • Skyltning av varor placeras på gångbana eller gångutrymme direkt intill fasaden till butiksbyggnaden.
 • Avstånd från skyltställets yttersta del till kantsten/körbanekant* ska vara minst 1,5 meter.
 • Det fria måttet 1,5 meter gäller även till vägskyltsstolpe, belysningsstolpe, träd eller liknande fast hinder. Ränndalsstenen på gångfartsområdet på Storgatan i Klippan jämställs i detta sammanhang med kantsten.
 • Varuskyltning får endast ske under butikens öppettider.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024