Gå till innehåll

Energi & transporter

Klippans kommun arbetar för en god miljö och en hållbar utveckling i kommunen. Vi ska arbeta för att öka andelen förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser, samt växla om till mer hållbara transporter.

Energianvändning i Klippans kommun

I Klippans kommun står industrisektorn för nästan hälften av all energianvändning. Sedan år 2000 har energianvändningen inom industrisektorn ökat samtidigt som övriga sektorer i stort sett legat oförändrade.

Utsläppen av växthusgaser i kommunen har däremot minskat. Sedan år 2000 har utsläppen minskat med drygt 30 procent.

Detta beror framförallt på att fler fastigheter upphört att använda olja som värmekälla och istället har anslutit sig till fjärrvärmenätet. Jämfört med riksgenomsnittet ligger dock utsläppen av växthusgaser per person i kommunen något över riksgenomsnittet, 6,9 ton per person jämfört med rikets 6,4 ton. Dessa siffror inkluderar inte indirekta utsläpp utanför Sveriges gränser, de medräknade ligger riksgenomsnittet på uppemot 10 ton per person. Det gäller även kommunens växthusgasutsläpp.

Transporter i Klippans kommun

Kommunens invånare kör något mer bil än snittet i landet. Körsträckan per invånare är cirka 30 procent högre i kommunen än riksgenomsnittet.

Fordonsflottan i kommunen drivs till största delen av fossila drivmedel. Av personbilarna drevs 87 procent av bensin, följt av 11 procent diesel och 2 procent etanol-hybrid år 2010. Drivmedel som naturgas/biogas och övriga hybrider var lågt representerade i kommunen och el användes inte alls som drivmedel.

Jämfört med riksgenomsnittet i Sverige är användningen av bensin högre i kommunen och användningen av drivmedel som etanol, naturgas/biogas och diesel lägre.

Klippans kommun är säte för många transport- och logistikföretag och här bor också många pendlare. Precis som i riket i övrigt har trafikens andel av växthusgasutsläppen i Klippan ökat sedan början av seklet och trenden är ökande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 augusti 2022