Gå till innehåll

Snöröjning, halkbekämpning & sandupptagning

När vinterns första snö och halka slår till funderar många av våra invånare på hur snöröjningen i kommunen fungerar och hur gator och trottoarer prioriteras. Värt att tänka på är att vi alla har ett gemensamt ansvar för att snöröjningen fungerar.

Klippans kommuns arbete med snöröjning

Vi börjar röja snö på gång- och cykelvägar som går till skolor och arbetsplatser, på infartsgator, gator med busstrafik och på större parkeringsplatser. Dessa vägar röjs när snödjupet är 5 centimeter.
På övriga gator, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser som vi ansvarar för startar vi röjningen vid snödjup på 8 centimeter.

Den som beslutar detta är beredskapsledaren som mäter olika punkter i kommunen och gör en bedömning.

Vid ett vanligt snöfall ska röjningen inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Är det fråga om ett kraftigt snöoväder kan det vara svårt att hålla gång- och cykelvägar och mindre gator öppna för trafik och allt röjningsarbete kan ta väsentligt längre tid än de nämnda tiderna.

Salt som halkbekämpning används på de större gatorna, där också busstrafiken går. På bostadsgator saltar vi först när halkan är så svår som den kan bli vid underkylt regn. I övrigt använder vi fingrus/stenmjöl (kornstorlek större än 2 millimeter) mot halka och då i första hand krossat berg. Sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar görs på våren.

Fastighetsägarens skyldigheter vid snö- och halkbekämpning

Om det finns en gångbana utanför din fastighet, ska du skotta bort snö och sanda gångbanan. Finns ingen gångbana så ska det utrymme som behövs för gångtrafiken utanför fastigheten skötas på samma vis.
Ibland behöver vi ploga upp snö från gatan så att det blir en vall framför din fastighet på infarten eller gångvägen. Om det sker en olycka, är det du fastighetsägare som är skadeståndsskyldig.

När det är väldigt mycket snö händer det att vi måste ploga igen hela gångbanan och använda den som snöupplag. Vi tar bort snön så snart det är möjligt. Till dess är det fastighetsägarens uppgift att halkbekämpa det utrymme utanför snövallen som behövs för gångtrafiken. Så snart vi har tagit bort snövallen återgår uppgiften att röja och halkbekämpa gångbanan till dig.

Du ska också se till att det inte kan rasa ner snö eller is från ditt tak och skada människor eller fordon. När du skottat taken (eller om det trots allt har ramlat ned), ska du så fort som möjligt få bort snön och isen. Du får naturligtvis inte köra ut snö till vägen eller gatan, eftersom det innebär risk för olyckor. Tänk också på att både brevbärare och sophämtare behöver snö- och halkfri väg.

Träd och buskar över gång- och körbanor försvårar ofta snöröjningen och kan orsaka skador på maskiner och människor. Se till att det finns en fri höjd på 2,3 meter över gång- och cykelbanor och 4,5 meter över körbanan.

Som fastighetsägare är det bra att tänka på vid snöröjning och halkbekämpning

  • Snöröj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
  • Fastighetsägare ansvarar för att ta bort de snövallar i infarter som skapas vid snöröjning. Snön får inte skottas ut på kommunens gator.
  • Klipp växter och beskär träd som växer ut i gångbana, cykelbana eller väg. Dessa riskerar annars att skada trafikanter och vinterväghållningsfordon, om en olycka sker kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig. Den fria höjden över en gång- och cykelbana ska vara minst 2,8 meter över väg minst 4,8 meter.
  • Märk gärna ut häckar, staket och murar med snökäppar eller liknade så att snöröjaren ser dem.
  • Skotta och sanda så att brevbäraren kommer fram.
  • Skotta inte på ett sätt så att grannen får din snö.
  • Snö från privat mark får inte tippas på kommunens mark.
  • Placera soptunnan så att det underlättar för snöröjningen.
Snöröjningskarta för fastighetsägare

Fastighetsägare har snöröjnings- och halkbekämpningsplikt på den mörkgråmarkerade gångbanan

  • Som fastighetsägare ansvarar du själv för att skaffa grus för att grusa trottoaren vintertid. Du som fastighetsägare har möjlighet att komma och hämta grus själv, medtag en hink. Se kartbild nedan var gruset kan avhämtas så länge det finns tillgång.

Frågor och svar om snöröjning

Gruslådor finns utplacerade på följande platser runt om i kommunen.

Karta visandes gruslåda i Klippan - Östergatan 8

Klippan - Östergatan 8

Karta visandes gruslåda i Ljungbyhed - stationsområdet vid Klostergatan

Ljungbyhed - Stationsområdet vid Klostergatan

Karta visandes gruslåda i Östra Ljungby - Byvägen (parkeringen vid äldreboendet Ljungåsen)

Östra Ljungby - Byvägen (parkeringen vid äldreboendet Ljungåsen)

Karta visandes gruslåda i Stidsvig - Korsningen vid Fäladsvägen

Stidsvig - Korsningen vid Fäladsvägen

På grund av väderförhållandet så tar det olika tid långa med olika rundor. Klippans kommun har ca 30 mil att underhålla därför kan det dra ut på tiden.

Snödjupet på mätpunkterna är inte tillräckligt enligt tagna beslut.

Kommunen har olika entreprenörer till vinterväghållningsrundorna. Därför kan vi inte svara exakt när en specifik runda är klar.
Klippans kommun utför vintväghållning i egen regi väsentligen i Klippans tätort. Vid behov assisterar enteprenörer.

Det är huvudlederna har högsta priotering, därefter tar beredskapsledaren beslutet om vilka vägar, gator, gång- och cykelbanor som ska snöröjas. Villagator utförs i sista hand.

När våren och värmen kommer är det dags att sopa upp allt grus efter vinterns halkbekämpning på våra vägar, gator och gångar.

För att inte sopa upp gruset för tidigt på vårvintern när det fortfarande finns risk för halka och snö, väntar vi alltid med att påbörja sopningen till den 1 april. Vi beräknar vara klara med alla gator och skolgårdar i hela kommunen till sista april.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024