Gå till innehåll

Trafikregler

Allmänna trafikregler gäller för hela landet. Utöver detta har varje kommun lokala trafikföreskrifter. Det är regler som kommunerna själva beslutar om.

Trafikföreskrifter och generella trafikregler

Trafikregler som är viktiga att känna till

Av- och påstigning: Du får stanna för av- och påstigning och för av- och pålastning där det är parkeringsförbud. Detta gäller även för huvudled.

Felparkering: Felparkeringsavgiften är 600 kronor förutom vid nedanstående parkeringar då felparkeringsavgiften är 900 kronor.

  • på parkeringsplats för rörelsehindrad
  • mot färdriktning / längdriktning
  • i vägkorsning
  • på gång- / cykelbana
  • vid förbud att stanna eller parkera

Gång- och cykelbana: Generellt gäller förbud att köra och stanna med bil på gång- och cykelbanor. Detta gäller även EU-mopeder (klass I).

Hindrande uppställning: du får inte parkera så att du hindrar annat fordon eller blockerar infart till fastighet.

Korsning: Du får inte stanna i korsning eller närmare än 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant. Detta gäller även trevägskorsningar.

Lastplats: Här får du bara stanna för av- eller pålastning.

Parkeringsförbud: Betyder att du bara får stanna för av- och pålastning. Uppställning av fordonet med eller utan förare är alltså inte tillåten.

Reserverad p-plats: På parkeringsplats som iordningställts för rörelsehindrad är uppställning av fordon inte tillåten utan särskilt tillstånd.

Vändplats: Parkering förbjuden.

Övergångsställe: Det är förbjudet att stanna fordon på och närmare än 10 meter före ett övergångsställe.

Stannaförbud: Här får du aldrig stanna eller parkera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2023