Enskilda vägar

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Alla vägar har en så kallad väghållare. Väghållare är den som sköter och ansvarar för vägen. Man skiljer på allmän väg och enskild väg.

  • Allmän väg har staten (Trafikverket) eller en kommun som väg­hållare.
  • Rör det sig om en enskild väg har den oftast en sammanslutning av fastighetsägare som väghållare.

Fastighetsägarna kan vara sammanslutna i en vägförening som är bildad enligt äldre lagstiftning. Anläggningslagen från 1997 ändrade på benäm­ningen så att Lantmäteriet genom förrättning bildar samfällighetsför­eningar, vägsamfälligheter. Förrättningen fördelar kostnadsandelar på de fastigheter som har nytta av en viss väg. Vägen är i juridisk mening en gemensamhetsanläggning. 

I texten nedan kallar vi alla föreningar för vägförening, oavsett hur de har bildats.

Kostnader för väghållning
Principen gäller att väghållaren betalar kostnaderna för skötsel och under­håll av vägen.

Sedan lång tid ger staten bidrag till en del vägföreningar beroende på en bedömd nytta för allmänheten att använda dessa enskilda vägar. För att göra nyttobedömningar har Trafikverket utarbetat vissa regler som an­vänds i hela landet. Via Trafikverkets hemsida eller i telefonkontakt är det lätt att få information om reglerna. Nyttobedömningar resulterar i hur stor andel av väghållningskostnaden som staten ska bidra med.

För att beräkna bidragsbeloppet utgår Trafikverket från ”normala” drift­kostnad för olika vägtyper, som är byggda och trafikbelastas på skilda sätt. 

Även kommuner ger bidrag. En del avstår dock och mellan de kommuner som ger bidrag varierar nivån på bidragen stort. Ofta ger kommunerna en procentuell del av Trafikverkets bidrag.

Klippans kommuns bidrag
Kommunens bidrag till föreningar som får Trafikverksbidrag är en procen­tuell del av Trafikverkets bidragsbelopp. Kommunens bidrag till föreningar som inte får Trafikverksbidrag är ett fast belopp per meter väg.

Reglerna som måste uppfyllas för att få kommunens bidrag har omarbetats och så även bidragsnivåerna. Förslag till justeringar behandlas för närva­rande av kommunstyrelsen, för att senare fastställas av kommunfullmäk­tige.

Data om kommunens vägföreningar
Det finns 63 vägföreningar som får bidrag från Trafikverket och kommu­nen. Den samlade väglängden för dessa är cirka 300 kilometer.

De föreningar som får bidrag enbart från kommunen är 13 till antalet och omfattar sammanlagt cirka 19 kilometer.

Trafikreglering av enskilda vägar
En vägförening kan införa två typer av trafikregleringar

Föreningen kan med stöd av trafikförordningen besluta att trafik med mo­tordrivna fordon eller visst slag av fordon inte får förekomma på vägen. Vidare kan föreningen på civilrättslig grund reglera parkering eller förbud mot parkering.

Alla annan trafikreglering kräver beslut i form av lokal trafikföreskrift. Är vägen belägen inom tättbebyggt område tar Trafiknämnden i Klippans kommun be­slut och utanför tättbebyggt område tar Länsstyrelsen beslut.

Förbjuder föreningen trafik med motordrivna fordon får föreningen inget bidrag från Trafikverket eller kommunen.