Grävning och schaktning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Tillstånd för grävning och schaktning

För att få utföra grävning i kommunens mark måste du söka tillstånd hos oss. Allmän plats eller mark är gator, vägar, torg, parker och andra områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamt behov. Detta regleras i Plan- och Bygglagen. Allmänna platser får i regel inte stängas av för allmänheten.

För att gräva/schakta i allmän mark gäller följande:
1. Ansökan och avtal: Ansök om tillstånd i god tid. Innan något arbete får påbörjas ska du ha fått grävningstillstånd. Detta ansöker du om hos Tekniska förvaltningen.

Ansökan ska innehålla både ifylld grävningsansökan och karta i digitalt format med väl markerat arbetsområde. Handläggningstiden tar minst 10 arbetsdagar.

För att anlägga och bibehålla anläggningar, ledningar med mera i allmän plats krävs att ett avtal upprättas mellan anläggningsägaren och kommunen. Där regleras ersättningar och andra villkor av allmän och varaktig natur.

Akuta grävningsarbeten: Endast direkt ledningsbrott är orsak till akut grävning och får påbörjas utan att du har fått grävningstillstånd. Dock ska grävningstillståndsansökan göras omgående.

2. Öppningsanmälan: När grävningsarbetet påbörjats ska en öppningsanmälan göras till Tekniska förvaltningen. Du kan kontakta oss på telefon eller via e-post.

3. Trafikanordningsplan: Vid behov av avstängning eller inskränkning i trafiken på gator, cykelvägar eller gångytor krävs en godkänd trafikanordningsplan med bifogad karta innan arbetet får påbörjas. Kartan ska vara i läsbar skala, där arbetsområdesavstängningar och trafikskyltar markeras med rätt symboler. Denna ska lämnas in till Tekniska förvaltningen för godkännande.

4. Informera berörda: Vid gatuavstängningar och schaktarbeten ska berörda fastighetsägare och butiksinnehavare informeras. Vid större omfattning på arbetena är det även viktigt att övrig allmänhet informeras. Ansvaret för att informera om detta ligger hos anläggningsägaren.

Anläggningsägaren eller din entreprenör kan även behöva meddela nödvändiga trafikinskränkningar till räddningstjänst, polismyndighet, bussbolag och andra berörda. Detta beslutas i överenskommelse med Tekniska förvaltningen.

Viktigt att tänka på:
Behöver du eller dina anställda arbeta natt: I de fall arbeten av trafikskäl måste utföras under lågtrafiktid, det vill säga klockan 22.00 – 06.00, ska du anmäla detta till Söderåsens Miljöförbund.länk till annan webbplats

Fornminnen: Om fornminnen finns i närheten av arbetsplatsen ska länsstyrelsen kontaktas. Påträffas ett fornminne som inte är angivet på karta ska det anmälas till länsstyrelsen och arbetet inom berört område måste då avbrytas.

Återställning: Anläggning eller arbetsområde ska återställas till ursprungligt skick. Arbetsområde och upplagsplatser ska efter att arbetet avslutats vara uppstädade.

Observera att vid asfaltering av uppbrutna ytor ska anläggningsägaren ansvara för att det beställs av Tekniska förvaltningen.

Ytterligare anvisningar finns att läsa här.PDF (pdf, 400.4 kB) I dokumentet tas bland annat anvisningar kring dokumentation, arbetets utförande och återställande av platsen upp.

Vill du söka grävtillstånd eller ansöka om en TA-plan gör du det härlänk till annan webbplats.

Relaterad information

 

Arbete på väg
Sveriges kommuner och regioner har gett ut handboken Arbete på väg.PDF (pdf, 2 MB)

Här presenteras förutsättningar för utförande av alla typer av vägarbeten.

Handboken omfattar alla typer av vägar – från minsta återvändsgata till genomfartsled.

Handboken behandlar översiktligt en del allmänna bestämmelser om ansvar för utmärkning av vägarbeten, planering av vägarbetet, trafikreglering med mera.