Vi bygger ny gång- och cykelväg på Vedbyvägen

Publicerad:

Nu förbättrar vi ytterligare för cyklister och fotgängare. Hösten 2019 står en ny gång- och cykelväg med säkrare och tillgängligare passager klar.

Klippans kommun planerar att bygga 1,6 km separerad gång- och cykelväg längs Vedbyvägens norra sida mellan Storängsvägen och Kvarnvägen. På grund av vägens dåliga skick efter saneringen av Läderfabriken kommer vi även att påbörja omläggningen av de två körfälten.

Projektet är samfinansierat tillsammans med Trafikverket och ombyggnationen startar den 12 augusti (vecka 33).

I samband med detta kommer fyra korsningar att trafiksäkras:

  • Vedbyvägen-Storängsvägen
  • Vedbyvägen-Åkervägen
  • Vedbyvägen-Bygelstigen
  • Vedbyvägen-Bygelstigen

Trafiksäkringen sker genom en rad olika åtgärder. Bland annat genom:

  • Upphöjda överfarter
  • Förstärkt belysning på strategiska platser
  • Gröna säkerhetszoner
  • Sidoförskjutningar på delar av sträckan

I samband med arbetena längs med vägen passar vi på att se över dagvattenhanteringen genom att förbättra väglutningen samt att komplettera med ett antal rännstensbrunnar utmed sträckningen. Huvuddelen av arbetet kommer att ske under hösten. Återstående asfaltering med vägens slitlager kommer läggas våren 2020.

Vi ber dig ha översende med den begränsade framkomligheten under tiden.