Vi fortsätter byggnationen av gång- och cykelväg längs Vedbyvägen

Publicerad:

Vedbyvägen vid plantering, men före ny belysning kommit på plats.

I början av maj påbörjas etapp två av byggnationen som kommer ge Vedbyvägen upphöjd cykelbana, träd, gräsytor och ny belysning.

Årets etapp av Vedbyvägen sträcker sig från Storängsvägen till Östergatan. Vedbyvägen kommer att få en liknande utformning som förra årets etpp med upphöjd cykelbana, träd, gräsytor och ny belysning. Cykelbanan kommer att vara belägen på den norra sidan av Vedbyvägen. Detta gör att gatan kommer att upplevas som smalare, något som bidrar till lägre hastigheter och förbättrad trafiksäkerhet.

Arbetet påbörjas vecka 19, 4 maj, och beräknas pågå i 17 veckor med uppehåll för sommarsemester under veckorna 29-31.

Det ska bli säkrare att ta cykeln
Trafikverket, Region Skåne tillsammans med Klippans kommun verkar för att cyklingen ska öka och bli mer säker. Cykeln är en del i det framtida hållbara transportsystemet och täcker mycket av de transportpolitiska målen med fossilfria transporter och minskat buller.

Inom Klippans tätort har det skett 54 cykelolyckor de senaste 5 åren. Den mest allvarliga olyckstypen med kollision mellan cykel och motorfordon utgör 33% av cykelolyckorna.
Regionens beräkning är att resandet kommer att öka till 2030 men att all ökning ska ske för kollektivtrafik, gång och cykel. Ingen ökning är planerad för bilresande. Idag sker 435 000 skånska cykelresor per dag men det beräknade antalet uppgår till 690 000 stycken år 2030, dvs en ökning med 56 procent.

Klippans kommun har med anledning av ovanstående därför beviljats bidrag från Trafikverket för att fortsätta byggnationen av GC-vägen längs med Vedbyvägen under 2020.

Längs med sträckningen kommer vi även att bygga tre nya GC-överfarter. 


Digital projektplats
Detaljprojektering pågår och ritningar kommer att delges de som bor i området innan byggstart. Men utformningen kommer att likna den som gjordes längs med Vedbyvägen förra året. 
Boende i området kommer bli inbjudna till en digital projektplats där fortsatt information kommer att delges.