Snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
När vinterns första snö och halka slår till funderar många av våra invånare på hur snöröjningen i kommunen fungerar och hur gator och trottoarer prioriteras. Värt att tänka på är att vi alla har ett gemensamt ansvar för att snöröjningen fungerar, så att inga människor behöver uppleva obehag över att riskera halka eller skada sig.

Det här gör kommunen
Vi börjar röja snö på gång- och cykelvägar som går till skolor och arbetsplatsområden, på infartsgator, gator med busstrafik och på större parkeringsplatser. Dessa vägar röjs när snödjupet är 3-5 centimeter.
På övriga gator, gång- och cykelvägar och parkeringsplatser som vi ansvarar för startar vi röjningen vid snödjup på 6-8 centimeter.

Vi använder den personalstyrka och de maskiner som behövs för att vid de mer vanliga snöfallen kunna klara av röjningen inom 4 timmar respektive 12 timmar efter snöfallets slut. Är det fråga om ett kraftigt snöoväder kan det vara svårt att hålla gång- och cykelvägar och mindre gator öppna för trafik och allt röjningsarbete kan ta väsentligt längre tid än de nämnda tiderna.

Salt som halkbekämpning används på de större gatorna, där också busstrafiken går. På bostadsgator saltar vi först när halkan är så svår som den kan bli vid underkylt regn. I övrigt använder vi fingrus/stenmjöl (kornstorlek större än 2 millimeter) mot halka och då i första hand krossat berg. Sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar görs på våren.

Detta är du som äger fastighet inom detaljplan skyldig att göra
Om det finns en gångbana utanför din fastighet, ska du skotta bort snö och sanda gångbanan. Finns ingen gångbana så ska det utrymme som behövs för gångtrafiken utanför fastigheten skötas på samma vis.
Ibland behöver vi ploga upp snö från gatan så att det blir en vall framför din fastighet på infarten eller gångvägen. Det är tyvärr svårt att undvika och du måste se till att hålla vägen fri trots detta.

När det är väldigt mycket snö händer det att vi måste ploga igen hela gångbanan och använda den som snöupplag. Vi tar bort snön så snart det är möjligt. Till dess är det din uppgift att halkbekämpa det utrymme utanför snövallen som behövs för gångtrafiken. Så snart vi har tagit bort snövallen återgår uppgiften att röja och halkbekämpa gångbanan till dig.

Du ska också se till att det inte kan rasa ner snö eller is från ditt tak och skada människor eller fordon. När du skottat taken (eller om det trots allt har ramlat ned), ska du så fort som möjligt få bort snön och isen. Du får naturligtvis inte köra ut snö till vägen eller gatan, eftersom det innebär risk för olyckor. Tänk också på att både brevbärare och sophämtare behöver snö- och halkfri väg.

Träd och buskar över gång- och körbanor försvårar ofta snöröjningen och kan orsaka skador på maskiner och människor. Se till att det finns en fri höjd på 2,3 meter över gång- och cykelbanor och 4,5 meter över körbanan.

Snöröjning

Fastighetsägare har snöröjnings- och halkbekämpningsplikt på den mörkgråmarkerade gångbanan