Gå till innehåll

Bidrag & stöd för föreningar

Föreningar registrerade och bidragsberättigade hos Kultur- och fritidsnämnden kan söka olika typer av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidragen är att skapa ett rikare kultur- och fritidsliv för kommunens invånare. 

Vi byter system för föreningar

Nuvarande boknings- och bidragssystem kommer bytas ut då vi byter leverantör. Registrera dig och din förening i det nya systemet Rbok för att kunna ansöka om bidrag och stöd.

För att bli bidragsberättigad förening i Klippans kommun skickar du in en skriftlig ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen.

Detta ska du bifoga i ansökan:

 • Stadgar
 • Organisationsnummer
 • Styrelsens sammansättning
 • Kontaktuppgifter med postadress
 • De senaste årsmöteshandlingarna
 • Föreningens syfte och antal medlemmar

Sista dagar för ansökningar

Arrangemangs- och projektbidrag

Ansökningar om arrangemangs- och projektbidrag har sedan 2023-01-01 fortlöpande ansökningsdatum - men ansökningarna skall vara registrerade och kompletta senast två månader innan arrangemangets eller projektets genomförande, samt att redovisning skall göras senast två månader efter genomförandet och därefter betalas bidraget ut. Inkomna ansökningar handläggs endast utifrån dessa deadlines.

Verksamhetsbidrag 2025/2026

Under perioden 1 juni till 15 september kan föreningar och studieförbund söka verksamhetsbidrag för 2025/2026. Sök gärna för två år i taget om ni som förening har en verksamhet som inte flukturerar alltför mycket.

Rekvirering av verksamhetsbidrag 2025

För föreningar som redan fått ett beviljat tvåårigt verksamhetsbidrag är den 15 november sista dag att rekvirera bidraget för kommande år.

Investeringsbidrag 2024

Sista dag för ansökan om investeringsstöd till föreningars anläggningar och lokaler är den 31 januari 2024.

Ansökningar som gäller för Egna initiativ vuxna individer eller grupper respektive barn och ungdomar söks löpande under året. Kontakta gärna kultur.fritid@klippan.se för mer information.

Klippans kommun vill förenkla för föreningar att ansöka om bidrag för sin verksamhet. För att ansökan ska vara så enkel som möjligt samtidigt som handläggningen av bidrag ska ske på ett rättssäkert och likvärdigt sätt är det viktigt att kommunen får den information man behöver för att kunna bedöma om bidrag kan medges och dess storlek. För att föreningslivet inte ska
behöva dubbeljobba kommer handläggarna att använda information från föreningens verksamhetsberättelse och dess verksamhetsplan för att besluta bidragets storlek.

Verksamhetsplan

Det här dokumentet ska visa vad föreningen tänker sig för verksamhet under kommande år/det man söker stöd för från kommunen. Föreningens årsmöte godkänner verksamhetsplanen i demokratisk ordning och så blir det styrelsens uppdrag att genomföra denna på bästa sätt.

Verksamhetsplanen bör innehålla

 • Titel på dokumentet (Verksamhetsplan)
 • Föreningens namn och för det årtal planen gäller.
 • Mål och vision (eller grundläggande syfte med föreningen och dess verksamhet) och en kortare reflektion hur detta kan uppnås med föreningens aktiviteter.
 • Händelser/verksamheter under året som föreningen ska genomföra:
  - Vilken verksamhet ska ni bedriva
  - För gruppverksamhet (tex idrott) vilka lag/åldersgrupper, uppskattat hur många deltagare i varje, antal ledare i varje, mötes/träningsfrekvens per vecka etcetera.
  - Antal arrangemang/event/träffar etc. som planeras och för vilka målgrupper.
 • I förekommande fall, vilka utvecklingsbehov ser ni hos er ledarstab/tränare/ lagledare/ styrelseledamöter/funktionärer etc. under kommande år och på lång sikt.
 • Lokal/anläggningsbehov:
  - Har ni era behov täckta för verksamheten ni bedriver
  - Har ni egna lokaler; hur ser investeringsbehoven ut på kort sikt och på lång
  (gärna uppdelat på 5 och 10 år.)
 • Hur hanterar ni personer från utsatta grupper i er verksamhet. Med utsatta grupper menar vi HBTQ-personer, ekonomiskt utsatta, personer med funktionsvariationer, personer med psykisk ohälsa, personer med utländsk bakgrund etcetera.
  Ser ni särskilda behov för att kunna bedriva en verksamhet som är öppen för alla.
 • Hur ser föreningens framtidsambitioner ut, beskriv kort hur ni tror föreningen kommer att utvecklas.
 • Beskriv på vilket sätt verksamheten ska finansieras utöver kommunalt bidrag såsom statliga stöd, fonder, eget kapital, medlemsavgifter, träningsavgifter etcetera.

Antagen av kultur- och fritidsnämnden, Klippans kommun

Klippans kommun vill förenkla för föreningar att ansöka om bidrag för sin verksamhet. För att ansökan ska vara så enkel som möjligt samtidigt som handläggningen av bidrag ska ske på ett rättssäkert och likvärdigt sätt är det viktigt att kommunen får den information man behöver för att kunna bedöma om bidrag kan medges och dess storlek. För att föreningslivet inte ska
behöva dubbeljobba kommer handläggarna att använda information från föreningens verksamhetsberättelse och dess verksamhetsplan för att besluta bidragets storlek. Här nedan listar vi vad som skall ingå i föreningens verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse

Det här är det dokument där styrelsen berättar om året som gått för medlemmarna och årsmötet.
Årsmötet godkänner arbetet som styrelsen gjort i demokratisk ordning.

En verksamhetsberättelse bör innehålla:

 • Titel på dokumentet (Verksamhetsberättelse)
 • Föreningens namn och årtal
 • Namngivna alla som ingått i styrelsen och övriga förtroendeposter samt eventuella ledare i verksamheten.
 • Händelser under året
  - Allt styrelsen gjort (t.ex. antal styrelsemöten, medlemssammankomster etcetera)
  - Antal lag och åldersgrupper om sådant finns, eventuell tränings/mötesfrekvens.
  - För idrotten kopplade till RF kommer statistik att tas ut från LOK systemet
  - Andra nyckeltal som kan vara intressanta för föreningen och kommunen.
  - Antal arrangemang och events som genomförts och kort beskrivits med syfte och utfall.
  - Olika former av träffar, händelser och verksamhetsformer.
  - Kort sagt en beskrivning av verksamhet som genomförts i föreningen under året.
 • Avvikelse från verksamhetsplanen/från tidigare år.
 • Om kommunen haft speciella fokusområden för året, beskriv arbetat med dessa frågor.
 • Verksamheten i siffror, beskriv:
  - Antal medlemmar totalt, antal medlemmar mantalsskrivna i Klippans kommun, barn/Unga 0–7 år, 8–12 år, 13–18 år, 18–25 år samt antal +65 år, om möjligt könsuppdelat.
  - Föreningens största kostnader och intäkter beskrivs och om föreningen söker finansiering från andra håll än kommunala bidrag.
  - Beskriv eventuella avvikelser i ert siffermaterial avseende verksamhet och
  ekonomi.
 • Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse från föregående år måste bifogas verksamhetsberättelsen.
 • Verksamhetsberättelsen ska vara signerad av alla i styrelsen.

Antagen av kultur- och fritidsnämnden, Klippans kommun

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2024