Gå till innehåll

Bidragsbestämmelser för föreningar, studieförbund & egna initiativ

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att skapa samhälleliga förutsättningar för god folkhälsa på lika villkor. Det görs genom att stödja det ideella föreningslivet.

Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-24 § 123 samt 2020-12-21 § 113

Inledning

Bidragen ska riktas till att skapa tidiga och sunda vanor för barn och unga som ligger i tiden, bidra till en hälsosam ålderdom, stötta utsatta grupper med sämre förutsättningar till ett aktivt liv, skapa en levande landsbygd och samhälle samt bidra till en aktiv och trygg kommun att leva och bo i.
Ideella föreningar med allmännyttig verksamhet kan söka bidrag. Enskilda personer, mindre grupper av personer eller barn och unga med egna initiativ som vill skapa aktiviteter för andra enligt kommunens mål och vision kan söka bidrag för arrangemang och projekt som kommer kommunens invånare till gagn och stärker kommunens flora av aktiviteter.

 • Bidra till att uppnå Klippans kommuns vision och Kommunfullmäktiges mål.
 • Bidra till att stödja och utveckla invånare i Klippans kommun till ett aktivt liv som ger hälsa, livskvalitet och trygghet. Särskilt för barn och unga.
 • Bidra till en levande landsbygd och samhälle med mångfald av aktiviteter i Klippans kommun.
 • Bidra till verksamhet för inkludering mot diskriminering i samhället, särskilt utsatta grupper.
 • Bidra till att främja utbildning och kompetenshöjande verksamhet såsom folkbildning, jämställdhets- och demokratiarbete, arbete för lika rättigheter och möjligheter och informationsspridning om Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.
 • Bidra till nytänkande och insatser för hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
 • Bidra till att stödja innovativa och kreativa idéer för en positiv livsmiljö
 • Bidra till att främja barns och ungdomars medverkan i och kunskap om
  föreningsdemokratin.

Allmänna villkor

En förening ska ansöka om att få bli bidragsberättigad hos kultur- och fritidsnämnden.
Bidragsberättigad förening ska uppfylla följande villkor:

 • Föreningen ska ha sitt säte i Klippans kommun och/eller bedriva verksamheten i Klippans kommun för medborgarna.
 • Föreningen ska ha ett bank- eller plusgiro och organisationsnummer.
 • Föreningen ska kunna uppvisa demokratiskt uppbyggda stadgar, justerat årsmötesprotokoll med revisionsberättelse, årsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan och en bokföring.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomisk bärkraft.
 • Förening ska kunna visa upp en lista på medlemmar med födelsedatum, om inte särskilda skäl finns till grund för sekretess, om så begärs.
 • Förening som får stöd ska ge kommunen tillträde till deras anläggningar, verksamhet och handlingar för granskning vid begäran.
 • Förening är skyldig att meddela kultur- och fritidsförvaltningen alla förändringar som kan påverka förutsättningen för bidrag.
 • Föreningen ska årligen uppdatera och godkänna sina kontaktuppgifter genom uppdatering i kommunens föreningsregister.

 • Politiska partier och dess föreningar, men kan söka bidrag för verksamhet som inte är av politisk karaktär inom ramen för enskilda initiativ.
 • Trossamfund och religiösa föreningar, men kan söka bidrag för verksamhet som inte är av religiös karaktär inom ramen för enskilda initiativ.
 • Organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
 • Ekonomiska föreningar eller stiftelser som i stadgar ger rätt till vinstutdelning till enskilda personer.
 • Föreningar vars ideologi går emot principen om allas lika värde, rättigheter och möjligheter.
 • Föreningar som bedriver totalisatorspel eller vadhållning och liknande.

 • Enskilda grupper som får stöd ska ha en juridiskt ansvarig person.
 • Enskilda personer eller grupper ska kunna redogöra för vad bidraget har gått till med underlag/verifikationer och kvitton.
 • Enskilda personer eller grupper som får stöd ska ha en strukturerad bokföring för projektet.

Kultur- och fritidsförvaltningen kan besluta att neka förening verksamhetsbidrag och säga upp avtal vid förekomst av misskötsel, dopingfall i föreningen, vid lämnande av felaktiga uppgifter eller att föreningen bedöms inte längre tillföra de värden som motiverade beslut om stöd.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar endast bidrag inom sin budget.

Kultur- och fritidsnämndens beslut går inte att överklaga, men ett beslut om verksamhetsbidrag som går över flera år kan omförhandlas av båda parter om större förändringar sker som påverkar ekonomin och verksamheten.
Det finns tre sorters bidrag att söka: Verksamhetsbidrag, investeringsbidrag och projekt- och arrangemangsbidrag.

Bidraget kan ges i form av kontanta medel, subventioner i kommunala lokaler och/eller som resurser i form av personella insatser.

Verksamhetsbidrag

Alla föreningar med allmännyttig verksamhet, öppen för alla intresserade, kan söka verksamhetsbidrag. Såsom hembygdsföreningar, idrottsföreningar, pensionärsföreningar, idéburna föreningar, studieförbund, kulturföreningar, hobbyföreningar, fritidsföreningar, sociala föreningar, föreningar för utsatta grupper etceter. Barn och ungdomsverksamhet prioriteras.
Kultur- och fritidsnämndens avsikter med verksamhetsbidraget är att det ska gynna samhället i stort ifråga om folkhälsa, livskvalitet och mångfald. Grundtanken är att föreningen får det den behöver för att driva verksamheten.
Verksamhetsbidraget avser att stödja hela föreningens löpande verksamhet och behov. Bidraget ersätter alla tidigare bidrag till exempel aktivitetsbidrag, lokal- eller driftbidrag, administrationsbidrag

Ansökan görs digitalt och är så enkel som möjligt för att underlätta för föreningarna. Att föreningens senaste årshandlingar med bland annat verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, samt ekonomisk redovisning, årsmötesprotokoll och revisionsberättelse finns hos kultur- och
fritidsförvaltningen är ett krav. Om de inte är inskickade tidigare ska de bifogas ansökan.

På ansökan ska det finnas ett sökt belopp som är rimligt och ärligt framställd med det behov föreningen har. Ansökan görs normalt för en period av två år.

Klippans kommun arbetar med dialogmodellen som arbetsmetod. Efter inkommen ansökan kontaktas föreningen för ett möte, där föregående års verksamhet och ekonomi gås igenom. I dialogen behandlas även föreningens framtidsambitioner, kommande satsningar och behov i verksamheten. Gemensamt tas mätpunkter fram som gör det enkelt för föreningen att redovisa.
Efter avslutad handläggning tar Kultur- och fritidsnämnden beslut om bidrag. Båda parter har rätt till omförhandling av gällande beslut om större förändringar sker som påverkar ekonomin och verksamheten. Nya bidragsberättigade föreningar får ettåriga beslut de tre första åren.
Syftet med dialogmöten är att förening, politiker och tjänstepersoner fördjupar sina kunskaper i varandras områden, för att få ökad förståelse i den lokala samhällsutvecklingen.

Ansökan görs innan annonserad sista ansökningsdag. Se gällande rutiner och datum på Klippans kommuns hemsida. Sent inkommen ansökan behandlas om ekonomiskt utrymme finns.
Utbetalning sker i enlighet med gällande rutiner för utbetalning enligt kommunens hemsida.
Förening med pågående beslutsperiod rekvirerar sitt beviljade bidrag för år två tillsammans med senaste årsmöteshandlingar. Inför beslutets utgång gör föreningen en ny ansökan om verksamhetsbidrag för två år. Ansökningsblankett och rekvisitionsblankett finns på www.klippan.se eller som E-tjänst.

Investeringsbidrag

Bidragsberättigad förening som uppfyller allmänna villkor och bedriver verksamhet i egenägd anläggning eller har ett långtids nyttjandeavtal på minst 10 år, kan söka bidrag för investeringar i byggnaden/anläggningen för att säkerställa verksamheten eller för energieffektivisering.
Ansökan ska normalt föregås av att en kort och en långsiktig behovsinventering och investeringsplan diskuteras på föreningens dialogmöte under hösten

 • Bidrag kan ges upp till 50 % av investeringens totala värde, föreningen bidrar med 50% egenfinansiering genom andra externa finansiärer, eget kapital eller genom ideellt arbetad tid enligt Leader/Jordbruksverkets modell som genererar 220 kronor per arbetad timme.
 • Lägsta totala värde för investeringen ska uppgå till lägst ett halvt prisbasbelopp.
 • Två giltiga offerter för åtgärden ska bifogas.

Offerter på investeringen ska visas i ansökan och en tidsplan på utförandet. Efter beviljat bidrag betalas delar ut när de första fakturorna för jobbet ska betalas ut. Har föreningen fått utbetalt i förskott i överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen men inte utför planerad investeringsåtgärd inom 3–6 månader kan föreningen bli återbetalningsskyldig.

Sista dag för ansökan 31 januari. Utbetalning sker efter ett av vårens nämndsammanträden. Se gällande rutiner och datum på www.klippan.se

Projekt- och arrangemangsbidrag

Föreningsarrangemang

Föreningar som uppfyller allmänna villkor och är bidragsberättigade för verksamhetsbidrag kan söka bidrag för enskilda tidsbegränsade arrangemang eller projekt som ligger utanför föreningens ordinarie verksamhet och som inte ingår i tidigare sökt verksamhetsbidrag.

Bidraget ska möjliggöra arrangemang i kommunen, till exempel sommaraktiviteter, lovverksamhet, egna tävlingar, egenarrangerade cuper, högtidsfirande, konserter, utställningar eller föreställningar etcetera. Arrangemanget ska bidra till Klippans kommuns mångfald av aktiviteter.
Särskilt beaktas:

 • Arrangemangets utvecklingspotential
 • I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
 • Nyskapande idéer
 • Samverkan mellan kultur och idrott
 • Arrangemang som främjar lika rättigheter och lika möjligheter
 • Föreningens ambition att hitta egen finansiering
 • Arrangemang för eller av barn- och ungdomar

Bidragsberättigade kostnader är till exempel kostnader som möjliggör själva arrangemanget som material, ljud- och ljus, lokalhyra, anläggningskostnader, marknadsföring, arvoden och andra kostnader knutna till arrangemanget.

Ansökan görs löpande under året dock handläggs och beslutas om arrangemangsstöd vid bestämda tillfällen under året, se gällande rutiner och datum på www.klippan.se. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget.
Logotyp hämtas på kommunens hemsida och hur marknadsföringen skett ska ingå i redovisningen. Redovisning skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.
Utbetalning sker normalt efter inkommen redovisning som granskats och godkänts av kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas.

Egna initiativ

Vuxna individer eller grupper

Kultur- och fritidsnämnden vill stimulera och möjliggöra för invånare i Klippans kommun att våga arrangera och skapa evenemang. Vid handläggning av ansökningar läggs stor vikt vid behovet av stöd.

Enskilda personer eller grupper kan söka stöd för ett tidsbegränsat projekt eller arrangemang.
Initiativet ska stärka Klippans kommuns kultur- och fritidsutbud, folkhälsa eller uppfylla andra krav enligt fullmäktigemålen och arrangemanget ska vara av publik karaktär.

Bidraget ska möjliggöra konserter, utställningar, uppvisningar, prova-på arrangemang och liknande men även lokala initiativ utan möjlighet till ekonomisk egen bäring. Det kan exempelvis vara kostnader för lokal, material, ljud, ljus, arvoden och andra kostnader. Arrangemanget ska ha
en budget och en genomförandeplan. Arrangemanget eller projektet ska vara publikt och öppet för invånare i Klippans kommun. Arrangemanget får inte vara vinstdrivande.
Stor vikt läggs vid:

 • Arrangemangets utvecklingspotential
 • I vilken mån arrangemanget är unikt och av hög kvalitet
 • Nyskapande idéer
 • Samverkan mellan kultur och idrott
 • Arrangemang som främjar lika rättigheter och möjligheter
 • Arrangemangets ambition att hitta egen delfinansiering

Ansökan görs löpande under året dock handläggs och beslutas om bidraget vid bestämda tillfällen under året, se gällande rutiner och datum på www.klippan.se. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek, se www.klippan.se. Idén
behovsprövas särskilt på grund av att bidraget utbetalas till aktör som inte är bidragsberättigad förening.
Arrangören ska i sin marknadsföring ange att Klippans kommun har stöttat arrangemanget.
Logotyp hämtas på kommunens hemsida och hur marknadsföringen skett ska ingå i redovisningen. Redovisning skickas in senast 3 månader efter genomfört arrangemang.
Utbetalning sker efter inkommen redovisning, granskad och godkänd av Kultur- och fritidsnämnden. Utbetalning kan ges i förskott vid behov, men sökande blir återbetalningsskyldig om arrangemanget inte genomförts eller inte redovisas.

Egna initiativ – barn- och ungdomar

Klippans kommun tar barn och ungas initiativ på allvar och vill med stödet bejaka barn och ungdomars idéer. Med mentorsstöd från fritidsledare vill vi erbjuda unga att ta ansvar och stötta till att förverkliga en arrangörsidé på ett enkelt och lätt sätt.

Barn och ungdomar mellan 13-18 år, bosatta i Klippans kommun, som vill arrangera något öppet för andra barn och ungdomar.

För ett arrangemang eller en sammankomst som riktar sig till andra barn och ungdomar.
Arrangemanget ska vara öppet för alla. Bidrag söks för kostnader som lokal, ljud, ljus, material etcetera. Inga stöd beviljas för redan utfört arrangemang eller projekt. Bidragsbeloppet har en begränsad storlek, se www.klippan.se.

Ansökan ska vara inne senast två veckor innan arrangemanget och görs digitalt. Se gällande rutiner och datum på www.klippan.se. Mentorskap ges sökande genom personal från Ung Fritid som hjälper ungdomen igenom ansökan och eventuellt planering.
Utbetalning görs vanligast i efterskott mot uppvisande av kvitton, men Kultur- och fritidsförvaltningen kan också betala i förskott i överenskommelse med mentorn.

Studieförbund

Studieförbunden har folkbildning som sin främsta uppgift. Detta sker i form av studiecirklar, annan folkbildning eller kulturprogram. Cirkelverksamheten kan vara både betalcirklar och s.k. kamratcirklar. Verksamhet i större grupp eller med barn anges som annan folkbildning.
Kulturprogram kan vara föredrag, musikprogram, utställningar med mera. Många studieförbund samarbetar med olika typer av föreningar och organisationer och stödjer dess verksamhet både ekonomiskt och med kompetens.

Bidragen till studieförbunden ska:

 • Bidra till att uppnå Klippans kommuns vision och Kommunfullmäktiges mål.
 • Skapa och ge förutsättningar för samhällsengagemang och demokratisk utveckling.
 • Bidra till att stödja och utveckla invånare i Klippans kommun till ett aktivt liv som ger hälsa, livskvalitet och trygghet.
 • Bidra till en levande landsbygd och samhälle med mångfald av aktiviteter i Klippans kommun.
 • Bidra till verksamhet för inkludering och mot diskriminering i samhället, särskilt för utsatta grupper.
 • Bidra till att främja bildning och kompetenshöjande verksamhet såsom folkbildning, jämställdhets- och demokratiarbete, arbete för lika rättigheter och möjligheter och informationsspridning om Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel.
 • Bidra till nytänkande och insatser för hållbar utveckling socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
 • Bidra till att stödja innovativa och kreativa idéer för en positiv livsmiljö.
 • Bidra till att främja medborgarnas medverkan i och kunskap om föreningsdemokratin.

Bidraget delas upp i två delar:

En kvantitativ del: Beräknas på antalet redovisade studietimmar och deltagartimmar utifrån unika deltagare där deltagarna är skrivna i Klippans kommun alternativt att aktiviteten sker i kommunen och med det kommer Klippans kommun som samhälle tillgodo. Fördelningen görs med två begränsningar, ett förbund kan max få 50% av den totala kvantitativa bidragsdelen och bidrag under 1000 kr betalas ej ut.
Studieförbunden kan ej söka kvantitativa bidrag för verksamhet för medlemsorganisationer och föreningar som är bidragsberättigade i Klippans kommun. Dessa föreningar söker bidrag direkt från Klippans kommun i verksamhetsbidragsansökan

En kvalitativ del: Studieförbunden ansöker om bidrag som syftar till att öka mångfalden av folkbildningsverksamhet i Klippans kommun samt höja kvalitén under kommande år. Denna del av bidraget harmoniserar med övriga föreningslivets bidragsbestämmelser. Det innebär att bidrag ska verka för att skapa samhälleliga förutsättningar för god folkhälsa på lika villkor.
Bidragen ska riktas till att skapa tidiga och sunda vanor för barn och unga som ligger i tiden, bidra till en hälsosam ålderdom, stötta utsatta grupper med sämre förutsättningar till ett aktivt liv, skapa en levande landsbygd och samhälle samt bidra till en aktiv och trygg kommun att leva och bo i.

Studieförbunden anger i sin ansökan vad man vill göra i Klippans kommun under året genom en verksamhetsplan som beskriver tänkt verksamhet och prioriteringar samt en budget för kommande år gällande studieförbundets verksamhet i Klippans kommun. Dessa kan förtydligas vid dialogmötet mellan studieförbundet och föreningsutskottet.

Det kvalitativa bidraget fördelas utifrån inkomna ansökningar och bedöms utifrån uppsatta skallkrav och särskilda prioriteringar som nämnden fastslår för det kommande året. Bedömningen av båda bidragsformerna görs av föreningsutskottet efter tjänstemannaberedning. Den kvalitativa delen kan också förstärka den kvantitativa delen om bedömning görs att verksamheten är särskilt viktig för kommunen och mångfalden av verksamhet.

Det kvalitativa bidraget fördelas utifrån uppsatta kvalitetskrav/skallkrav, skulle dessa inte uppnås kan nämnden välja att inte fördela hela bidragspotten.
I den kvalitativa delen läggs inte rena studietimmar in, bidrag för dessa räknas in i den kvantitativa bidragsdelen.
Den kvalitativa delen ska redovisas senast 3 månader efter gällande bidragsårs utgång.
Redovisningen ska belysa utfallet utifrån inlämnad ansökan.
Studieförbund som inte ansöker om den kvalitativa delen/och eller deltar i dialog kan ej ta del av kvalitativa bidrag för kommande år.
Studieförbund ska hålla aktuella deltagarlistor med fullständiga personuppgifter samt uppgifter på tider, platser och närvaro tillgängliga för Klippans kommun vid anmodan för stickprov under minst ett år efter aktuellt bidragsår. Detta avser båda bidragsdelarna.
Studieförbunden har också möjlighet att söka arrangemangsbidrag från kommunens andra bidragsformer för arrangemang löpande under året gärna i samverkan med andra till exempel övrigt föreningsliv i Klippans kommun.

Ansökan görs innan annonserad sista ansökningsdag. Se gällande rutiner och datum på Klippans kommuns hemsida. Sent inkommen ansökan behandlas om ekonomiskt utrymme finns.
Utbetalning sker i enlighet med gällande rutiner för utbetalning enligt kommunens hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022