Gå till innehåll

Professioner inom elevhälsan

Inom elevhälsan har vi många olika professioner, till exempel psykolog, läkare och sjuksköterska.

Skolpsykologen verkar för att främja barnets utveckling och förebygga psykisk ohälsa genom att bidra med sin kunskap inom psykologins olika områden. För en del barn uppstår svårigheter i mötet med förskolan och skolan när de krav som lärandemiljön och barnets behov inte stämmer överens. Psykologen samarbetar här med föräldrar, skolledning, pedagoger, skolläkare, skolsköterskor och kuratorer med flera för att stödja barnets utveckling och att miljön anpassas till barnets förutsättningar. Detta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Genom kartläggande och stödjande samtal med personal bidrar skolpsykologen med specialistkunskaper och en helhetssyn på eleven. Ökad förståelse för den enskilda eleven och därmed genomtänkta åtgärder och förhållningssätt leder till goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för elever i behov av stöd.

Genom psykologutredning / bedömning förtydliga barnets behov. Den psykologiska utredningen kan belysa kognitiv förmåga och olika aspekter av denna, känslomässig utveckling, socialt fungerande och barnets arbetsmiljö. Syftet är att i samarbete med personal och föräldrar vidta pedagogiska åtgärder, som kan förbättra barnets situation och öka barnets förutsättningar att nå läroplanens mål. Det kan också i samråd med vårdnadshavare bli aktuellt att remittera vidare till andra instanser och vårdgivare.

Psykologen deltar och bidrar med psykologisk kunskap vid möten med förskole- och skolpersonal och ibland i samarbetsmöten med andra instanser som barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller med socialtjänsten.

Skolsköterska och skolläkare arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv med eleverna både individuellt och i grupp för att förebygga och uppmuntra till en hälsosam livsstil. Detta bland annat genom samtal om utveckling, kost, motion, sömn, tobak, alkohol, droger, sex och samlevnad, trivsel och relationer.

Skolhälsovården erbjuder hälsobesök, vaccinationer enligt svenska vaccinationsprogrammet samt har mottagning för eleverna, där även föräldrarna är välkomna för att diskutera barn/ungdomars hälsa. Skolhälsovården deltar i elevhälsoteam på skolan och är ett stöd för elever med funktionshinder, elever med långvarig sjukdom eller med andra behov som påverkar skolsituationen.

Sköterskor och läkare arbetar även för en god och säker arbetsmiljö på skolan. De kan även ge medicinsk studie-och yrkesvägledning. Sköterskor och skolläkaren har tystnadsplikt.

Brobyggaren arbetar med att utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst och är delaktig i samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.

Logopeden jobbar för att förbättra elevers språk- och kommunikationsförmåga eller fokusera på språkstöttande och kompenserade insatser i klassrummet och i inlärningssituationer. Insatserna kan också fokusera på att lära ut metakognitiva strategier för att underlätta förståelse och inlärning. Logopeden kan också vara en del i att utveckla för en mer språklig tillgänglig lärmiljö “i stort” och leda utbildande och kunskapshöjande insatser.

Med sin specifika kunskap om språkutveckling och kommunikativa hinder är logopeden en viktig samarbetspartner för personal inom pedagogisk verksamhet.

Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Det ska se till att elever med svårigheter får rätt stöd samtidigt som de hela tiden arbetar för att utveckla pedagogiken.

Specialpedagogen har framförallt en handledande roll i verksamheten. Det ingår i deras uppdrag att hålla sig uppdaterad inom nya rön inom pedagogiken och att sedan förmedla dem till lärare och resten av skolans personal.

En viktig uppgift är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för både föräldrar, kollegor, skolledare och andra berörda.

Det är specialpedagogens uppgift att utföra utredningar av elever med olika svårigheter. En specialpedagogisk utredning är ofta det första som görs när en elev har problem som läraren inte kunnat lösa i klassrummet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 november 2023