Gå till innehåll

Avgifter i barnomsorg och fritidshem

Här kan du läsa om vilka regler som gäller när det kommer till olika avgifter för förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Som hushåll betalar du/ni en avgift för att ha barn på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Som ett hushåll räknas både ensamstående och sammanboende makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, oavsett om sammanboende är vårdnadshavare/förälder till barnet eller inte.

Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av den samlade inkomsten före skatt, upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss nivå.

Det är viktigt att du lämnar in din inkomstuppgift till oss när du får erbjudande om plats på förskola, fritidshem eller i pedagogisk omsorg. Om du inte lämnar inkomstuppgifter kommer den högsta avgiften att tas ut.

Du som förälder/vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som påverkar avgiften. Det kan gälla inkomstförändringar, schemaförändringar eller ändrade familjeförhållanden. Ta för vana att minst årligen se över och uppdatera angivna familjeförhållanden och inkomstuppgifter. Förändringar meddelas via e-tjänssystemet för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundade inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgifts-grundade inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn.
Det yngsta barnet räknas som "Barn 1".

Inkomsttaket är 56 250 kronor per månad under 2024.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar, till exempel:

 • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning (semesterlön, traktamente, förmånsvärde tjänstebil eller liknande)
 • Sjukpenning/föräldrapenning (före skatt)
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS)
 • Arbetslösersättning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte räknas med)
 • Livränta (den beskattningsbara delen)
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning
 • Pension (ej barnpension)
 • Sjukbidrag
 • Skattepliktiga förmåner
 • Aktivitetsstöd/utbildningsbidrag (före skatt)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning

Följande räknas inte som avgiftsgrundande inkomst:

 • Allmänt barnbidrag
 • Studiebidrag och/eller studielån (CSN)
 • Underhållsbidrag/bidragsförskott
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (Socialbidrag)
 • Etableringsstöd
 • Handikappersättningar

Maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)

Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift

1

3%

1 688 kronor

2

2%

1 125 kronor

3

1%

563 kronor

4

Ingen avgiftMaxtaxa för barn placerade i fritidshem eller pedagogiskt omsorg (6-12 år)

Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift

1

2%

1 125 kronor

2

1%

563 kronor

3

1%

563 kronor

4

Ingen avgift


Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad är 56 250 kronor.

Avgiften betalas 12 månader/år.

Avgiften gäller från barnets första placeringsdag. Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande vid semester eller annan ledighet. Fakturan för aktuell månad skickas ut omkring den 15:e-20:e varje månad. Betalas inte fakturan så medför detta avstängning från förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg.

Förskoleavgiften reduceras med 30 % från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år. Under juni, juli och augusti reduceras inte avgiften, utan ordinarie taxa gäller.

För 3-5 åringar som endast deltar i Allmän förskola (15 timmar) är verksamheten avgiftsfri. I Allmän förskola har du inte rätt till omsorg på lov (till exempel jul- och sommarlov) eller studiedagar.

Vid omplacering och nyplacering ska tidigare skulder vara betalda.

Avgiftskontroll sker kontinuerligt. Vi jämför de inkomstuppgifterna som lämnats till oss under det aktuella året med den totala taxerade inkomst som du hade enligt Skatteverkets register.

Hushållets gemensamma årsinkomst före skatt delas med tolv för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte har gemensamt hushåll, ska ha delad plats och delad faktura i de fall bägge hushållen nyttjar plats inom omsorgen.

Anledningen är att var och en själv ska ansvara för att korrekta inkomstuppgifter lämnas, att den egna fakturan betalas och för att vars och ens schema lämnas in till omsorgen.

För att ansöka om delad placering och delad faktura:

 • ska båda vårdnadshavarna lämna varsin inkomstanmälan
 • ska vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad men inte gemensamt hushåll
 • ska barnet/barnen ha ett växelvis boende
 • ska båda vårdnadshavarna ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem. Båda vårdnadshavarna ska alltså vara innehavare av varsin plats på förskola/fritidshem eller inom pedagogisk omsorg

Om endast en av vårdnadshavarna så önskar delas plats och faktura ändå mot den andres vilja.

Information om avgiften vid delad faktura

 • Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.
 • Vårdnadshavarna får varsin faktura procentuellt uträknad på båda hushållens totala inkomst.
 • De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.
 • Vid uppsägning av plats säger man endast upp sin egen plats och inte den andra vårdnadshavarens. När detta sker betalar den vårdnadshavare som har sin plats kvar hela avgiften för barnet.

Ni ansöker om delad faktura via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024