Gå till innehåll

Förskolor i Klippans kommun

I Klippans kommun finns åtta kommunala förskolor. Du som förälder/vårdnadshavare har möjlighet att välja förskola efter dina önskemål.

Klippans kommuns förskolor har generellt öppet klockan 06.00-17.30. För dig som är i behov av barnomsorg utanför dessa öppettider så finns omsorg på obekväm tid.

Förskolor i Klippans kommun

Klicka på önskad förskola för information och kontaktvägar.

Förskolan Antilopens skolgård. Förskolebyggnaden syns i bakgrunden och på gården är en stor sandlåda med klätterställning och två gungdjur.

Antilopen är en förskola som ligger i centrala Klippan. Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

På förskolan Antilopen börjar ditt barns utbildningsresa. Här står barnens kunskap, hälsa och trivsel i centrum. Vi utbildar framtida samhällsmedborgare! Den lekfulla undervisningen tar tillvara barnens intresse och nyfikenhet. Vi är mycket stolta över att få möjlighet att ge ditt barn starten på sitt livslånga lärande

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklande arbetssätt: Vi arbetar aktivt med att utveckla barnens språk. Med hjälp av sagoberättande, sång, skapande och lek tränar barnen sin förmåga att kommunicera med varandra.

Digitalisering: Barnen får möjlighet att prova olika digitala verktyg för att få upplevelser om hur de kan fungera för att bli en aktiv och skapande användare. Tillsammans med barnen möter vi bland annat analog och digital programmering, projicerad bild, digitalt skapande, Active floor där vi använder hela kroppen samt sagoläsning på olika språk med PolyGlutt.

Ledarskap: Den lekfulla undervisningen och det kooperativa lärandet bygger på samarbete och att vi lär tillsammans. Barn och vuxna utforskar tillsammans område och frågor de är nyfikna på. Vi ger barnen förutsättningar att lära sig demokratiskt ledarskap då de får reellt inflytande över utbildningen i ett meningsfullt sammanhang.

Valkompetens: För att få barn som är trygga med att göra val och förstå vad det innebär att välja, börjar vi tidigt att låta barnen göra enkla val i vardagen. Allt ifrån att det lilla barnet väljer sin frukt till att femåringen förstår att genom att vara med och välja och bestämma kan barnet påverka sin vardag.

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00. FrånvaroanmäI i IST Lämna/Hämta samt skicka sms till avdelningen ditt barn går på. Friskanmälan sker enligt förskolans rutiner.

Rektor förskola: Anna Lindelöv

E post: anna.lindelov@klippan.se

Förskolan Hedens skolbyggnad. Ett vitt trähus på två våningar.

Heden är en förskola i centrala Ljungbyhed. Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

Heden är en förskola att längta till där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som utmanar, utvecklar och är lustfylld.

Vi utmanar oss själva genom att ständigt utvecklas och arbeta utifrån undervisnings begreppet. Genom pedagogisk dokumentation reflekterar vi tillsammans, pedagoger och barn över undervisningen som vi erbjuder.

Vi är alla delaktiga, både barn, vårdnadshavare och pedagoger, och arbetar för en hälsosam, positiv och hållbar framtidstro. Vi ska ha ett extra fokus på att barnens röst blir hörd, de ska få vara rättighetsbärare på sin förskola!

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklande arbetssätt: Utveckla barns språk med ett naturvetenskaplig perspektiv med fokus på begreppet ”Kraft”.

Digitalisering: Lek som metod för att göra barn mer norm- och källkritiska, kreativa och skapande, digitalt och analogt

Ledarskap: Vi har inrättat Barnråd, där barnen får vara med om att ta beslut om sin vardag på förskolan.

Valkompetens: Utveckla barnens kunskap om ”Kraft” ur ett hållbarhetsperspektiv, god livshållning och kloka hållbara val.

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00. Frånvaroanmäl i IST Lämna/Hämta samt skicka sms till avdelningen ditt barn går på. Friskanmälan sker enligt förskolans rutiner.

Rektor förskola: Rose-Marie Lindahl

E-post: rose-marie.lindahl@klippan.se

Stora träd och gräsmatta framför förskolan Himlabacken.

Himlabacken är en förskola som ligger i centrala Klippan. Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Himlabacken – en förskola i världsklass där vi utbildar planetskötare! 
Vilket innebär att vi har fokus på Hållbar utveckling och Agenda 2030. Vi vill bidra till en hållbar utbildning som ökar förutsättningar för god hälsa och välbefinnande för alla. 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklande arbetssätt: Hos oss möter barnen ett nyanserat och varierat språk, såväl vardagsspråk som kunskapsrelaterat språk. Vi strävar efter att ha en medvetenhet i att fördela talutrymme mellan barnen. Vi använder oss av Kooperativt lärande som förhållningssätt där vi fokuserar på samarbete och att lära tillsammans. 

Digitalisering: Barnen är producenter och inte konsumenter av digitala verktyg vilket innebär att de digitala verktygen används som stöd i undervisningen.

Ledarskap: Vi utbildar barn till rättighetsbärare vilket innebär att vi lyssnar och tolkar barnens samtal och reflektioner för att kunna ge dem det inflytande vi vill att de ska ha och få i deras dagliga verksamhet på förskolan.

Valkompetens: Barnen ges möjlighet att tänka själv, göra val utifrån det man själv tror på och att våga.

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00. Frånvaroanmäl i IST Lämna/Hämta samt skicka SMS till avdelningen ditt barn går på. Friskanmälan sker enligt förskolansrutiner.

Rektor förskola: Malin Gnebner

E post: malin.gnebner@klippan.se

Förskolan Linneas skolgård. Förskolebyggnaden syns i bakgrunden och på gården är en stor gräsmatta och en sandlåda med klätterställning.

Linnéa är en förskola som ligger i centrala Klippan.Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

Förskolan Linnéa är en förskola som arbetar i storarbetslag. Genom arbetet i storarbetslag ger vi barnen en större variation av lärmiljöer samt att kunna jobba i mindre grupper under dagen.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklande arbetssätt: Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet att i meningsfulla sammanhäng utmanas och stöttas i deras språkutveckling. Varje barn utmanas bland annat i sitt sätt att uttrycka sig, utforska, lyssna till och bli lyssnad på. Projektet utgår ifrån barnens intressen, tankar och idéer.

Digitalisering: Vi lägga grunden till barnens möjlighet att tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Förskolan använder digitala verktyg i undervisningen och det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens intresse och nyfikenhet.

Ledarskap: Genom att ha en lekfull undervisning gess barnen möjlighet att utveckla sitt ledarskap tillsammans med jämnåriga samt att utforska sina färdigheter.

Valkompetens: Vi ger barnen möjligheter att göra val under sin dag på förskolan för att utmana sig själva i tron på sig själv.

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00. Frånvaroanmäl i IST Lämna/Hämta samt skicka sms till avdelningen ditt barn går på. Friskanmälan sker enligt förskolans rutiner.

Rektor förskola: Ingela Andersson

E post: ingela.andersson3@klippan.se

Bakom ett par lummiga träd är en brun tegelbyggnad som är Pilagårdens förskola.

Pilagården är en förskola som ligger i Östra Ljungby. Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

Pilagårdens Vision är - Hållbara barn med en positiv framtidstro.Vi ska hjälpa och stötta barnen att bli den bästa versionen av sig själva utifrån varje barns individuella förmåga. Där en positiv framtidstro ska prägla utbildningen i förskolan.

Professionalitet: Pedagogerna i området är professionella i mötet med barn, vårdnadshavare och andra vi möter i vårt yrke. Vi arbetar efter våra styrdokument som vi har god kunskap kring. Vi värnar om vår värdegrund i alla möten.

Engagemang: Pedagogerna är engagerade i sitt arbete. Man ser till varje barns behov, skapar goda förutsättningar för den enskilde samt för gruppen. Vi ser att olikheter berikar oss.

Öppenhet: Pedagogerna är öppna för allas olikheter och förslag. Vi delar med oss av goda exempel och lyfter varandra. Vi bemöter alla med öppenhet och respekt.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklande arbetssätt: Alla barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och är språkligt medvetna (kan prata om språket som form)

Digitalisering: Vi ska använda digitala verktyg och resurser i undervisningen ur ett källkritiskt perspektiv.

Ledarskap: Vi använder oss av Kooperativt lärande som förhållningssätt där vi fokuserar på samarbete och att lära tillsammans.

Valkompetens: Barnen på förskolan ska kunna påverka sin utbildning genom att vara delaktiga och ha ett inflytande över sina val i förskolans lärandemiljö.

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00.
Frånvaroanmäl i IST Lämna/Hämta samt skicka sms till avdelningen ditt barn går på. Friskanmälan sker enligt förskolans rutiner.

Rektor förskola: Annette Backe

E post: annette.backe@klippan.se

Vita förskolebyggnader syns bakom en stor skolgård med gungställning.

Skogsbrynet är en förskola som ligger naturnära i Stidsvig. Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

Skogsbrynets Vision är - Hållbara barn med en positiv framtidstro. Vi ska hjälpa och stötta barnen att bli den bästa versionen av sig själva utifrån varje barns individuella förmåga. Där en positiv framtidstro ska prägla utbildningen i förskolan.

Professionalitet: Pedagogerna i området är professionella i mötet med barn, vårdnadshavare och andra vi möter i vårt yrke. Vi arbetar efter våra styrdokument som vi har god kunskap kring. Vi värnar om vår värdegrund i alla möten.

Engagemang: Pedagogerna är engagerade i sitt arbete. Man ser till varje barns behov, skapar goda förutsättningar för den enskilde samt för gruppen. Vi ser att olikheter berikar oss.

Öppenhet: Pedagogerna är öppna för allas olikheter och förslag. Vi delar med oss av goda exempel och lyfter varandra. Vi bemöter alla med öppenhet och respekt.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklandearbetsätt: Alla barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och är språkligt medvetna (kan prata om språket som form)

Digitalisering: Vi ska använda digitala verktyg och resurser i undervisningen ur ett källkritiskt perspektiv.

Ledarskap: Vi använder oss av Kooperativt lärande som förhållningssätt där vi fokuserar på samarbete och att lära tillsammans.

Valkompetens: Barnen på förskolan ska kunna påverka sin utbildning genom att vara delaktiga och ha ett inflytande över sina val i förskolans lärandemiljö.

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 8.00. Frånvaroanmäl i IST Lämna/Hämta samt skicka sms till avdelningen ditt barn går på. Friskanmälan sker enligt förskolans rutiner.

Rektor förskola: Annette Backe

E post: annette.backe@klippan.se

Täppans skolgård. Stor gräsmatta och en sandlåda framför den vita skolbyggnaden.

Täppan är en förskola som ligger i östra delen av Klippan. Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

På förskolan Täppan börjar ditt barn det livslånga lärandet med den första skolformen, förskolan. Vi på Täppan arbetar efter vår vision, Hållbarhet för livet-hållbara barn-hållbara vuxna. Vi samarbetar med projektet Klippan fritt från våld för att förebygga våld i samhället och särskilt här i Klippan. Vi vill ge barnen verktyg för att motverka våld i alla dess formen.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklande arbetssätt: Vi arbetar aktivt med att ge barnen ett stort ordförråd och ett väl utvecklat språk. Hos oss är högläsning en egen aktivitet och inte något som vi bara gör vid vila eller en stund över. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att uttrycka sig och sätta ord på sina känslor och önskningar.

Digitalisering: För att vara rustade för framtiden behöver barnen känna till och förstå digitala system och arbetssätt. De behöver kunna söka kunskap via internet, förstå grunderna inom programmering och enklare trickfilmer. Våra barn ska kunna tänka källkritiskt – allt vi ser på datorn är inte sant.

Ledarskap: Vi arbetar med kooperativt lärande, en metod som innebär att barnen hjälper varandra och tar hjälp av en lärkompis i olika situationer. För oss är det viktigt att öva demokratiskt ledarskap.

Valkomptetens: Vi övar barnen i att kunna göra enkla val i sin vardag för att barnen ska förstå vad det innebär att göra val och att kunna påverka sin vardag. Genom arbetet med att öva och låta barnen vara delaktiga i sin vardag ger vi barnen nycklar till framtiden samtidigt som vi önskar ge dem sin bästa barndom.

Sjuk- och friskanmälan
Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00.
Frånvaroanmäl i IST Lämna/Hämta samt skicka sms till avdelningen ditt barn går på. Friskanmäl sker enligt förskolans rutiner.

Rektor förskola: Sara Lundell

E post: sara.lundell@klippan.se

Förskolan värdshusets vita byggnad.

Värdshuset är en förskola som ligger naturanära i Ljungbyhed. Förskolan består av barn i åldrarna 1-5 år.

Värdshuset är en förskola att längta till där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som utmanar, utvecklar och är lustfylld.Vi utmanar oss själva genom att ständigt utvecklas och arbeta utifrån undervisnings begreppet. Genom pedagogisk dokumentation reflekterar vi tillsammans, pedagoger och barn över undervisningen som vi erbjuder.Vi är alla delaktiga, både barn, vårdnadshavare och pedagoger, och arbetar för en hälsosam, positiv och hållbar framtidstro. Vi ska ha ett extra fokus på att barnens röst blir hörd, de ska få vara rättighetsbärare på sin förskola!

Inom barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun arbetar vi efter ett gemensamt lokalt styrdokument, Framtiden skola. Utifrån detta dokument har vi nu fyra fokusområden. Så här arbetar vi med dem:

Språkutvecklande arbetssätt: Utveckla barns språk med ett naturvetenskaplig perspektiv med fokus på begreppet ”Kraft”.

Digitalisering: Lek som metod för att göra barn mer norm- och källkritiska, kreativa och skapande, digitalt och analogt.

Ledarskap: Vi har inrättat Barnråd, där barnen får vara med om att ta beslut om sin vardag på förskolan.

Valkompetens: Utveckla barnens kunskap om ”Kraft” ur ett hållbarhetsperspektiv, god livshållning och kloka hållbara val.

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan ska göras till förskolan innan klockan 08.00. Frånvaroanmäl i IST Lämna/Hämta samt skicka sms till avdelningen ditt barn går på. Friskanmälan sker enligt förskolans rutiner.

Rektor förskola: Rose-Marie Lindahl

E-post: rose-marie.lindahl@klippan.se

I Klippans kommun finns tre öppna förskolor:

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024