Gå till innehåll

Omsorg på obekväm tid

Klippans kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid om du som förälder har din ordinarie arbetstid förlagd till kvällar och helger.

Omsorgen finns på avdelningen Kvällsmössan som ligger på förskolan Himlabacken. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna på fritids.

Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara regelbundet. Detta innebär att du behöver ha ett stadigvarande arbetsschema med arbetstider på kvällar eller helger över minst fyra månader.

Vi gör inga tillfälliga placeringar under sommaren.

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen. Sådan omsorg bör erbjudas från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få omsorg på obekväm arbetstid. Föräldrarna har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn och föräldrarnas möjligheter att själva ordna omsorg för sina barn bör ingå i kommunens prövning.

Tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi vänder oss till förälder som har barn som är folkbokförda i Klippans kommun.

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kvällar och helger då ordinarie förskola och pedagogisk omsorg är stängd.
 • Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år med barn inskrivna på fritidshem och arbetar på kvällar och helger då ordinarie fritidsverksamhet är stängd.
 • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Tiderna gäller endast barn som har en placering på Kvällsmössan


Veckodag

Tid

Måndag till fredag

17.00-23.00

Lördag och söndag

06.00-23.00

 • De veckor som det är sommarsammanslagning på förskolorna och fritidshemmen.
 • Alla helgons dag
 • Julafton, juldagen och annandag jul
 • Nyårsafton och nyårsdagen
 • Trettondagsafton och trettondagen
 • Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk
 • Första maj
 • Kristihimmelfärdsdag
 • Pingstafton och pingstdagen
 • Nationaldagen
 • Midsommarafton och midsommardagen

Barn som erbjuds omsorg på obekväm arbetstid skolas in under en tid. Inskolningstiden kan variera utifrån barnets individuella behov. Förälder deltar i verksamheten efter överenskommelse med personal. Inga inskolningar görs i juni-juli. För placeringar i augusti krävs att ansökan om behov av barnomsorg på obekväm tid gjorts senast 1 juni.

Vistelsetiden i barnomsorg, det vill säga förskola, fritidshem och på obekväm arbetstid är det samma som vårdnadshavares arbetstid, motsvarande förvärvsarbete upp till 100 % inklusive restid till och från arbetet. Den totala vistelsetiden är högst 65 timmar.

Barnets schema styrs av förälders arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig.

Schema för barnets omsorg ligger till grund för personalens arbetsschema och ska lämnas minst två månader i förväg. Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det.

Om barnet blir sjukt under tiden det är i barnomsorgen kontaktas vårdnadshavare som hämtar sitt barn så snart som möjligt. I de fall förälder, på grund av arbetets art, inte har möjlighet att hämta sitt barn kontaktas den ”ställföreträdande” person som vårdnadshavare har lämnat uppgifter om till personalen.

Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie ”dagplacering” på förskolan Himlabacken.

Kommunen kommer att erbjuda fritidsbarn skolskjuts till Kvällsmössan. Detta erbjuds dock endast till och från ordinarie kommunalt fritidshem.

Vårdnadshavare som ansöker om omsorg på obekväm arbetstid ska styrka behovet med:

 • Intyg som styrker att arbetsgivaren inte kan ändra eller anpassa vårdnadshavares arbetstider
 • Arbetstidsschema - schema som visar behovet av barnomsorg

Intyg lämnas i samband med ansökan.

Beslut om placering fattas av handläggare så snart det finns en plats tillgänglig. Handläggningstiden kan variera beroende på platstillgång.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan görs, i varje enskilt fall, en noggrann prövning. Placering erbjuds när plats finns tillgänglig och under förutsättning att villkoren fortfarande uppfyllts.

Vårdnadshavare är skyldig att anmäla till kommunen om arbetssituationen förändras.

Om föräldern går på föräldraledighet så sägs platsen i omsorg på obekväm tid upp. Du behöver då ansöka om plats igen om du har behov av det senare.

Du säger upp platsen via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen inkommer.

Klippans kommun säger upp platsen på Kvällsmössan efter tre månader om denna inte används

Klippans kommun säger upp platsen om barnet uteblir vid tre tillfällen efter aviserat behov. Innan uppsägningen kontaktas vårdnadshavare för att diskutera situationen

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barnet kvar sin ordinarie dagplacering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024