Gå till innehåll

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogerna i förskolan har som uppgift att identifiera och undanröja hinder i barns lärande. De arbetar tillsammans med förskolepedagoger för att se varje barns behov.

Det specialpedagogiska arbetet i förskolan är till stor del förebyggande och riktat till åldersperspektivet 1-6 år.

 • Samarbeta med verksamhetschef och rektor för förskola kring verksamhetsutveckling i förskolan.
 • Vara ett stöd samt handleda pedagoger i frågor där behov av särskilt stöd finns.
 • Samarbeta och vara samtalspartner till pedagoger i förskolan vid upprättande av handlingsplan.

 • Handledning
 • Rådgivning.
 • Observation i verksamhet.
 • Utredning – kartläggning.
 • Vid behov delta i samtal med vårdnadshavare.
 • Vara ett stöd till pedagoger i upprättande av handlingsplaner.
 • Under begränsade perioder träffa enskilda barn som har tal- språk- eller kommunikationssvårigheter - detta arbete sker alltid i samverkan med barnens föräldrar.
 • Samverkar med andra instanser som, barnhälsovård, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri.

Förskolan arbetar med att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom att dokumentera och följa barnets språkutveckling under hela förskoletiden. Vi erbjuder metoder som kan ge tal- och språkförsenade barn en bra stimulans så tidigt som möjligt, och vi verkar för en språkutvecklande miljö.

Förskolan erbjuder råd och stöd till föräldrar och personal. Vi erbjuder språklig kartläggning och insatser för barn som har tal-, språk-, eller kommunikationssvårigheter under begränsade perioder. Vi arbetar även med gruppobservationer och metodutveckling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022