Gå till innehåll

Tillämpningsregler förskola

Här hittar du information om vad som gäller när det kommer till olika områden för kommunens förskolor. Bland annat hur kösystem och placering fungerar.

Ansök om plats på förskola via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni är folkbokförda i en annan kommun – kontakta Klippans kundtjänst för ansökningsblankett. Telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Du kan ställa ditt barn i kö från barnets födelse. Som första ködatum räknas det datum som ansökan kommer in till kommunen.

Förtur gäller för barn i behov av särskilt stöd. Syskonförtur erbjuds när plats finns.

Om ni vill ansöka om fritidshemsplats inför att barnet börjar förskoleklass görs det via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tänk på att detta inte är samma kö som den för förskolan.

Placering av barn som står i överflyttningskö görs i mån det är möjligt vid nästkommande höstintag. Under resten av året får de barn utan förskoleplats förtur framför byte för de som redan har en plats. Detta gäller oavsett första ködatum.

Fristående förskolor har en egen kö. Plats där kan inte sökas genom kommunen.

När ditt barn erbjuds en förskoleplats får du information via e-post/brev. För att acceptera platsen behöver du svara inom tio dagar enligt den information som står i mejlet/brevet. Om du inte svarar inom tio dagar hamnar ni åter i kö, med nytt första ködatum. Placering av barn sker centralt och inte av respektive förskola.

Om du blivit erbjuden en plats som inte är ditt förstaval och du tackar nej till den ställs du åter i kö med det ursprungliga ködatumet.

När du accepterat erbjudandet om plats får du ett placeringsbeslut via e-post/brev. Fyll i dina kontaktuppgifter och din inkomst före skatt. Om barnet har fler än en vårdnadshavare ska båda fylla i kontaktuppgifter och inkomst före skatt. Dessa inkomster påverkar vad du ska betala.

När du erbjuds en plats kan du flytta fram startdatum högst en månad. Om du vill ändra startdatum ska du kontakta Klippans kommuns barn- och utbildningsförvaltning via kundtjänst: telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se

Inskolning börjar vid startdatum och sker under de första två veckorna. Alla förskolor har rutiner för inskolning. Avgift tas ut från första placeringsdatum.

Plats i förskola är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare eller av Klippans kommun.
En plats som inte använts på två månader avslutas av Klippans kommun.

Öppettider för förskolorna i Klippans kommun är vardagar klockan 06.00-17.30. Det finns möjlighet att ansöka om utökad tid till klockan 18.00.
Ansök via E-tjänstsystemet för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tiden ditt barn är på förskolan baseras på vårdnadshavarens arbete, studier och restid. För att stärka omsorgsbehov har vi rätt att begära ett intyg från arbetsgivare, en F-skattsedel, studieschema eller arbetstider.

Schema för barnets vistelsetider läggs i appen IST Home Skola. Denna finns att ladda ner där du vanligtvis hämtar dina appar.
Om dina arbets- eller studietider förändras lämnar du ett nytt schema i appen.
Vid semester eller annan ledighet meddelar du förskolan via appen.

Om du är föräldraledig, graviditetsledig eller arbetssökande kan ditt barn vara på förskolan högst upp till 15 timmar per vecka. Varje förskola har sina rutiner för barnets tider.

Vid vissa tidpunkter under året sker sammanslagning av förskolor, till exempel under jul/nyår och klämdagar. Under fyra veckor på sommaren (juli/augusti) är alla kommunens förskolor sammanslagna på en förskola i Klippans tätort.

Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet och behöver omsorg mer än 15 timmar kan du ansöka om utökad tid.

Kontakta Klippans kommuns barn- och utbildningsförvaltning via kundtjänst: telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se

Ansökan ska tillsammans med intyg på arbete/studier från båda vårdnadshavarna lämnas till rektorn på förskolan/skolan minst en månad innan önskad start. Ansökan kommer att avslås om inte alla underlag lämnas in.

Tänk på att om du studerar eller arbetar heltid, på dagtid, så har du inte alltid rätt till föräldrapenning. Vi samkör vid behov med Försäkringskassan. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Du säger upp platsen via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen inkommer. Avgift tas ut under den perioden.

När du har semester, sommarlov eller annan ledighet erbjuds inte ditt barn plats på förskolan. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara på förskolan tar du kontakt med rektorn på förskolan för att ansöka om det.

Om vårdnadshavare eller syskon är sjuka kan barnet lämnas på förskolan enligt schemats snittider. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara längre tid på förskolan tar du kontakt med rektorn på förskolan för att ansöka om det. För att stärka omsorgsbehov kan du behöva lämna läkarintyg.

Barn som inte har någon plats i förskola erbjuds under mars månad varje år en allmän förskoleplats med start höstterminen det år barnet fyller tre år till och med vårterminen det år barnet fyller sex år.

Barnet kan vara på allmän förskola tre timmar per dag. I de kommunala förskolorna är tiderna måndag-fredag klockan 08.15 – 11.15.

Allmän förskola omfattar minst 525 timmar från augusti till juni. Barnet är ledigt under lov- och stängningsdagar. Måltider och skolskjuts ingår inte. Platsen på allmän förskola är avgiftsfri.

Om ditt barn har allmän förskola kan det finnas möjlighet att ändra till en vanlig plats i förskolan. Gör en ansökan minst en månad innan du önskar byta.

Om du redan har en vanlig förskoleplats kan det finnas möjlighet att ändra till allmän förskola. Gör en ansökan minst en månad innan du önskar byta.

För ändringar eller ansökningar kontakta barn- och utbildningsförvaltningen genom Klippans kundtjänst, telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Om ditt barn behöver någon form av stöd kontaktar du förskolans specialpedagoger. Du når dem via Klippans kundtjänst, telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Sex dagar per år har personalen på förskolan kompetensutvecklingsdagar och förskolan håller stängt. Du får information om dessa dagar vid terminens början samt här på vår hemsida.

Stängningsdagar för förskolan.

Om ditt barn behöver vara på förskola dessa dagar kontaktar du rektorn på förskolan senast tre veckor innan den aktuella kompetensutvecklingsdagen.

Kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Alla barn inskrivna i förskola är olycksfallsförsäkrade genom kommunens heltidsförsäkring som gäller dygnet runt.

Försäkringar för barn och elever.

Om ditt barn har fyra veckors sammanhängande ledighet någon gång under året kan du ansöka om en betalningsfri månad.

Ansökan görs via e-tjänst senast den 1 november, innevarande år.

Betalningsfri månad är december månad oavsett lediga veckor.

I de fall det finns två vårdnadshavare krävs att båda har signerat ansökan digitalt för att den ska kunna hanteras. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kontakta kundtjänst för att få en blankett.

Observera att ansökningar som inkommer efter den 1 november inte kommer att behandlas/beviljas.

Om barnet inte har någon placering i december månad kommer avgiften att återbetalas.

Om barnet har en fritidsplats i december månad kommer avdrag i stället att göras på fritidsplatsens kostnad.

Vårdnadshavare med plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg med behov av omsorg utanför ordinarie schema på grund av politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), erbjuds omsorg under ordinarie öppettid, på barnets ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Utanför ordinarie öppettider eller om vårdnadshavare inte har plats på förskola (gäller även de som har plats i enbart allmän förskola), fritidshem eller pedagogisk omsorg ersätts politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), med timersättning för barntillsyn enligt kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Kontakta kommunkansliet genom vår kundtjänst, telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se för mer information.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024