Gå till innehåll

Tillämpningsregler fritidshem

Här hittar du information om vad som gäller när det kommer till olika områden för kommunens fritidshem. Bland annat hur kösystem och placering fungerar.

Ansök om plats på fritidshem via E-tjänstsystemet för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni är folkbokförda i en annan kommun – kontakta Klippans kundtjänst för ansökningsblankett. Telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se

Som första ködatum räknas det datum som ansökan kommer in till kommunen.

Förtur gäller för barn i behov av särskilt stöd.

När ditt barn börjar förskoleklass och behov finns av fritidshemsplats ska du alltid ställa dig i ny kö, även om du tidigare haft plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Efter sommarsammanslagning (fyra veckor i juli/augusti) det år barnet börjar i förskoleklass kan barnet börja på fritidshem.

Barnet har rätt till plats på fritidshem till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Fristående fritidshem har en egen kö. Plats där kan inte sökas genom kommunen.

När ditt barn erbjuds en plats får du information via e-post/brev. Svara inom tio dagar för att acceptera platsen. Om du inte svarar inom tio dagar hamnar ni åter i kö, med nytt första ködatum. Placering av barn sker centralt.

Tackar du nej till erbjuden plats behöver du åter ställa ditt barn i kö genom en ny ansökan.

När du accepterat erbjudandet om plats får du ett placeringsbeslut via e-post/brev. Fyll i dina kontaktuppgifter och din inkomst före skatt. Om barnet har fler än en vårdnadshavare ska båda fylla i kontaktuppgifter och inkomst före skatt. Dessa inkomster påverkar vad du ska betala.

När du söker plats på fritidshem under pågående termin, tar det cirka en vecka innan plats kan erbjudas.

Inskolning börjar vid placeringsdatum och sker under den första veckan. Alla fritidshem har sina rutiner för inskolning. Avgift uttages från första placeringsdatum.

Plats i fritidshem är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet.

Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare eller av Klippans kommun.
En plats som inte använts på två månader avslutas av Klippans kommun.

Öppettider för fritidshem i Klippans kommun är vardagar klockan 06.00-17.30. Det finns möjlighet att få utökad tid till klockan 18.00.
Ansök via E-tjänstsystemet för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tiden ditt barn är på fritidshem baseras på vårdnadshavarens arbete, studier och restid. För att stärka omsorgsbehov har vi rätt att begära ett intyg från arbetsgivare, en F-skattsedel, studieschema eller arbetstider.

Schema för barnets vistelsetider läggs i appen IST Home Skola. Denna finns att ladda ner där du vanligtvis hämtar dina appar.
Om dina arbets- eller studietider förändras lämnar du ett nytt schema i appen.
Vid semester eller annan ledighet meddelar du fritidshemmet via appen.

Om du är föräldraledig, graviditetsledig eller arbetssökande har ditt barn inte rätt till en plats på fritidshem. Meddela detta till barn- och utbildningsförvaltningen som du når via vår kundtjänst, telefon 0435-280 00 eller e-post kommun@klippan.se.

Vid vissa tidpunkter under året sker sammanslagning av fritidshem, till exempel under jul/nyår och klämdagar. Under fyra veckor på sommaren (juli/augusti) är alla kommunens fritidshem sammanslagna på ett fritidshem i Klippans tätort.

Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet och behöver omsorg mer än 15 timmar kan du ansöka om utökad tid.

Kontakta Klippans kommuns barn- och utbildningsförvaltning via kundtjänst: telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se

Ansökan ska tillsammans med intyg på arbete/studier från båda vårdnadshavarna lämnas till rektorn på förskolan/skolan minst en månad innan önskad start. Ansökan kommer att avslås om inte alla underlag lämnas in.

Tänk på att om du studerar eller arbetar heltid, på dagtid, så har du inte alltid rätt till föräldrapenning. Vi samkör vid behov med Försäkringskassan. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Du säger upp platsen via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägning inkommer. Avgift tas ut under den perioden.

Vid föräldraledighet sägs platsen på fritidshemmet upp det datumet ledigheten börjar.

Vid arbetslöshet anmäls det till Klippans kommun som sedan säger upp platsen på fritidshem. Möjlighet finns att ha kvar platsen en månad från och med den första arbetslösa dagen. Om vårdnadshavaren får ett nytt arbete under den månaden återställs platsen på fritidshem. Meddela detta till barn- och utbildningsförvaltningen som du når via vår kundtjänst, telefon 0435-280 00 eller e-post kommun@klippan.se.

När du själv har semester, sommarlov eller annan ledighet erbjuds generellt inte ditt barn plats på fritidshem. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara på fritidshemmet tar du kontakt med rektor på skolan för att ansöka om det.

Om vårdnadshavare eller syskon är sjuka kan barnet lämnas på fritidshem enligt schemats snittider. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara längre tid på fritidshemmet tar du kontakt med rektorn på skolan för att ansöka om det. För att stärka omsorgsbehov kan du behöva lämna läkarintyg.

Plats på fritidshem under loven är tillgängliga för barn som tidigare varit inskrivna på fritidshemmet. Lovplats gäller under höstlov, jullov, februarilov, påsklov, sommarlov och studiedagar.

För att ditt barn ska få en lovplats tar du kontakt med fritidshemmet minst en vecka innan lov.

Taxan är 100 kronor per dag inklusive måltider.

Sex dagar per år har fritidshem möjlighet att stänga verksamheten för kompetensutvecklingsdagar. Du får information om dessa dagar vid terminens början.

Om ditt barn behöver vara på fritidshem dessa dagar kontaktar du rektorn på skolan senast tre veckor innan den aktuella kompetensutvecklingsdagen.

Kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Alla barn inskrivna på fritidshem är olycksfallsförsäkrade genom kommunens heltidsförsäkring som gäller dygnet runt.

Försäkringar för barn och elever.

Vårdnadshavare med plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg med behov av omsorg utanför ordinarie schema på grund av politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), erbjuds omsorg under ordinarie öppettid, på barnets ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Utanför ordinarie öppettider eller om vårdnadshavare inte har plats på förskola (gäller även de som har plats i enbart allmän förskola), fritidshem eller pedagogisk omsorg ersätts politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), med timersättning för barntillsyn enligt kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2024