Gå till innehåll

Tillämpningsregler pedagogisk omsorg

Här hittar du information om vad som gäller när det kommer till olika områden för pedagogisk omsorg. Bland annat hur kösystem och placering fungerar.

Ansök om plats på pedagogisk omsorg via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni är folkbokförda i en annan kommun – kontakta Klippans kundtjänst för ansökningsblankett på telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Du kan ställa ditt barn i kö från barnets födelse. Som första ködatum räknas det datum som ansökan kommer in till kommunen.

Förtur gäller för barn i behov av särskilt stöd. Syskonförtur erbjuds när plats finns.

Placering av barn som står i överflyttningskö görs i mån det är möjligt vid nästkommande höstintag. Under resten av året får de barn utan omsorg förtur framför byte för de som redan har en plats. Detta gäller oavsett första ködatum.

När ditt barn börjar förskoleklass och behov finns av fritidshemsplats ställer du dig i ny kö, även om du tidigare haft plats i pedagogisk omsorg.

Fristående pedagogisk omsorg har en egen kö. Plats där kan inte sökas genom kommunen.

När ditt barn erbjuds en plats inom pedagogisk omsorg får du information via e-post eller brev. Du behöver svara oss inom tio dagar för att acceptera platsen. Om du inte svarar inom tio dagar hamnar ni åter i kö, med nytt första ködatum. Placering av barn sker centralt och inte via respektive pedagogisk omsorg.

Om du blivit erbjuden en plats som inte är ditt förstaval och du tackar nej till den ställs du åter i kö med det ursprungliga ködatumet.

När du accepterat erbjudandet om plats får du ett placeringsbeslut via e-post/brev. Fyll i dina kontaktuppgifter och din inkomst före skatt. Om barnet har fler än en vårdnadshavare ska båda fylla i kontaktuppgifter och inkomst före skatt. Detta påverkar vad du ska betala.

När du erbjuds en plats kan du flytta datumet när ditt barn börjar i pedagogisk omsorg högst en månad framåt. Om du flyttar datumet är det viktigt att du meddelar barn- och utbildningsförvaltningen via kommunens kundtjänst på telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Inskolning börjar vid placeringsdatum och sker under de första två veckorna. All pedagogisk omsorg har rutiner för inskolning. Avgift tas ut från första placeringsdatum.

Plats i pedagogisk omsorg är ett abonnemang som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande tills den sägs upp av vårdnadshavare eller av Klippans kommun.
En plats som inte använts på två månader avslutas av Klippans kommun.

Öppettider för pedagogisk omsorg är klockan 06.00 – 18.00

När ordinarie dagbarnvårdare överskrider 40 timmars arbetsvecka kommer barnet att vara hos en av de andra dagbarnvårdarna. Detta gäller även vid ledighet eller sjukdom.

Vecka 28-31 är pedagogisk omsorg i Klippan stängd. Finns behov av omsorg under dessa veckor erbjuds ditt barn omsorg på en sommaröppen förskola.
Notera också att vissa olikheter kan förekomma mellan pedagogisk omsorg i Klippan och i Stidsvig.

Tiden ditt barn är i pedagogisk omsorg baseras på vårdnadshavarens arbete, studier och restid. För att stärka omsorgsbehov har vi rätt att begära ett intyg från arbetsgivare, en F-skattsedel, studieschema eller arbetstider.

Schema för barnets vistelsetider läggs i appen IST Home Skola. Denna finns att ladda ner där du vanligtvis hämtar dina appar.
Om dina arbets- eller studietider förändras lämnar du ett nytt schema i appen.
Vid semester eller annan ledighet meddelar du förskolan via appen.

Om du är föräldraledig, graviditetsledig eller arbetssökande kan ditt barn vara i pedagogisk omsorg högst upp till 15 timmar per vecka. Varje dagbarnvårdare har sina rutiner för barnets tider.

Om du kommer att arbeta eller studera under din föräldraledighet och behöver omsorg mer än 15 timmar kan du ansöka om utökad tid.

Kontakta Klippans kommuns barn- och utbildningsförvaltning via kundtjänst: telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se

Ansökan ska tillsammans med intyg på arbete/studier från båda vårdnadshavarna lämnas till rektorn för pedagogisk omsorg minst en månad innan önskad start. Ansökan kommer att avslås om inte alla underlag lämnas in.

Tänk på att om du studerar eller arbetar heltid, på dagtid, så har du inte alltid rätt till föräldrapenning. Vi samkör vid behov med Försäkringskassan. Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera.

Du säger upp platsen i pedagogisk omsorg via Portalen för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen inkommer. Avgift tas ut under den perioden.

När du har semester, sommarlov eller annan ledighet erbjuds inte ditt barn plats i pedagogisk omsorg. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara hos dagbarnvårdare tar du kontakt med rektorn på förskolan i området för att ansöka om det.

Om vårdnadshavare eller syskon är sjuka kan barnet lämnas enligt schemats snittider. Om det finns särskilda skäl till att barnet behöver vara längre tid hos dagbarnvårdare tar du kontakt med rektorn på förskolan i området för att ansöka om det. För att stärka omsorgsbehov kan du behöva lämna läkarintyg.

Plats i pedagogisk omsorg under loven är tillgängliga för barn som tidigare varit inskrivna på pedagogisk omsorg i Stidsvig. Lovplats gäller under höstlov, jullov, februarilov, påsklov, sommarlov och studiedagar.

För att ditt barn ska få en lovplats tar du kontakt med pedagogisk omsorg minst en vecka innan lov.

Taxan är 100 kronor per dag inklusive måltider.

Allmän förskola bedrivs inte i pedagogisk omsorg utan enbart inom förskolan.

Mer information om allmän förskola finns i tillämpningsreglerna för förskolan.

Om ditt barn behöver någon form av stöd kontaktar du förskolans specialpedagoger. Du når dem via Klippans kundtjänst på telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Fyra dagar per år har pedagogisk omsorg möjlighet att stänga verksamheten för kompetensutvecklingsdagar. Du får information om dessa dagar vid terminens början och via vår hemsida.

Stängningsdagar för förskolor.

Om ditt barn behöver vara i pedagogisk omsorg dessa dagar kontaktar du rektorn på förskolan i området senast tre veckor innan den aktuella kompetensutvecklingsdagen.

Kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordinarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Alla barn inskrivna i pedagogisk omsorg är olycksfallsförsäkrade genom kommunens heltidsförsäkring som gäller dygnet runt.

Försäkringar för barn och elever.

Om ditt barn har fyra veckors sammanhängande ledighet någon gång under året kan du ansöka om en betalningsfri månad.

Ansökan görs via e-tjänst senast den 1 november, innevarande år.

Betalningsfri månad är december månad oavsett lediga veckor.

I de fall det finns två vårdnadshavare krävs att båda har signerat ansökan digitalt för att den ska kunna hanteras. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kontakta kundtjänst för att få en blankett.

Observera att ansökningar som inkommer efter den 1 november inte kommer att behandlas/beviljas.

Om du inte har någon placering i december månad kommer avgiften att återbetalas.

Om du har en fritidsplats i december månad kommer avdrag att göras på fritidsplatsens kostnad.

Förskola och fritidshem styrs av läroplaner. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.

I förskola och fritidshem finns högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg finns personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

Vårdnadshavare med plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg med behov av omsorg utanför ordinarie schema på grund av politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), erbjuds omsorg under ordinarie öppettid, på barnets ordinarie förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Utanför ordinarie öppettider eller om vårdnadshavare inte har plats på förskola (gäller även de som har plats i enbart allmän förskola), fritidshem eller pedagogisk omsorg ersätts politiskt arvodesgrundande uppdrag (sammanträde/förrättning), med timersättning för barntillsyn enligt kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.

För mer information kontakta kommunkansliet genom kundtjänst på telefon: 0435-280 00 eller e-post: kommun@klippan.se.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 april 2024