Gå till innehåll

Ljungbyhedsskolan

Ljungbyhedsskolan är mer än bara en skola. Det är en plats där vi som arbetar här, både elever och personal, tillbringar en stor del av dagen. Det är en plats där vi trivs och känner oss hemma, känner en trygghet, tillhörighet och gemenskap.

Ljungbyhedsskolan är en F-9-skola och här går cirka 350 elever. Det är en plats där vi trivs och känner oss hemma, känner en trygghet, tillhörighet och gemenskap. Med närheten till skog och vatten gör vi skolan till en outdoor-skola, vilket betyder att pedagogerna använder mycket av sin kunskapsförmedling utomhus tillsammans med våra elever. 

I anslutning till skolan finns Ljungbyhedsskolans fritidshem.

Med skolans Outdoorprofil, Idrott/Hälsa och Natur- Utepedagogik och vår pedagogiska helhetsidé som utgångspunkter arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv F-9 för att nå högre måluppfyllelse i utvecklingsgrupper inom följande fem fokusområden:

 • Elevinflytande
 • Trygghet och arbetsro
 • Ökade kunskapsresultat
 • IKT
 • Ljungbyhedsskolan outdoor

Arbetsplanen

Vi arbetar mot ökade kunskapsresultat, vi använder nedanstående tester och screeningar:

 • Skolverkets bedömningsstöd F-3
 • DLS åk 4 och 7
 • Förstå och använda tal åk 4-9
 • Lexplore åk 1-6
 • Nationella proven åk 3, 6, 9
 • Observationer elever och personal
 • Handledning personal
 • Individuella kartläggningar

Så här tänker vi framåt

 • Två-lärarsystem åk 1-3
 • Speciallärare - samtliga stadier
 • Samtliga åk F-3 lärare har Fonomixutbildning (språkutvecklande arbetssätt)
 • Kooperativt Lärande
 • Förstelärararna driver skolutveckling
 • Kollegialt lärande
 • NPF-utbildning all personal
 • Lokala ämnes- och arbetsplaner
 • Anpassa grupper efter behov, ej statiska
 • Pedagoger och elever väl förtrogna med IKT-verktyg och kompensatoriska verktyg (regelbunden fortbildning)
 • Värdegrundsarbete varje månad utifrån ett årshjul
 • Nätverksträffar

Elevinflytande genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tar ofta hjälp av våra elever i arbetet med att utveckla och förbättra vår skola.

Så här arbetar vi med elevinflytande:

 • Klassråd och elevråd hålls i varje klass en gång i månaden. Då skrivs ett protokoll som sedan läggs upp i aktiviteten ”elevdelaktighet”.
 • Elevernas protokoll diskuteras i elevdelaktighetgruppen och eventuella handlingsplaner upprättas.
 • Ledningsgruppen tar beslut om handlingsplanerna.

Varje klass har även en ”förslagslåda” där eleverna kan lämna in åsikter, synpunkter och intressen.

På Ljungbyhedskolan tror vi på ett lärande för livet. Alla människor lär sig olika men det finns något vi alla har gemensamt och det är nyfikenheten.

Det är det som vi pedagoger på Ljungbyhedsskolan tar vara på, elevernas nyfikenhet och deras öppenhet för att lära. Vi vill ge dem möjlighet att lära genom upplevelser både i och utanför klassrummet.

Frisk luft och kontakt med naturen är något som alla människor mår bra av. Genom att växelvis hålla vår undervisning utomhus och inomhus skapar vi bättre förutsättningar för lärande, hälsa och välbefinnande.

Vi ger eleverna mer yta att röra sig på, vi ger dem förutsättningar att lära genom alla sinnen. De kan se, röra, lukta, smaka och lyssna på allt runt omkring dem. Vi kopplar detta skolans alla inlärningsformer: fakta, förståelse och färdigheter. Eleverna får en förtrogenhet med naturen runt omkring oss.

Forskning visar att en kombination av undervisning i klassrum och utemiljö bidrar till bättre måluppfyllelse och tryggare lärmiljö.

På Ljungbyhedsskolan får eleverna möjlighet att lära sig matlagning ute i naturen, vi paddlar kanot och vandrar, de har tillgång till uteklassrum och en magisk utemiljö. De får lära genom att samspela med naturen och årstiderna ute i det fria. Vi lär in matte, svenska, engelska, NO och SO med mera utomhus i en fantastisk natur.

Att vara en outdoorskola innebär att vi lär inne som ute, att vi tar vara på naturen och samspelar med vår närmiljö. Vi har temadagar, friluftsdagar m.m men vi jobbar även med att bara lära sig nyttan och nöjet i att vara utomhus. Mattelektionen kan lika gärna hållas ute som inne. Väder påverkar oss lite, vi lär bara oss att klä oss bättre.

Vi är en skola som alla andra men vi har ett mycket större klassrum med både gräs, träd, åar och vattendrag och vi utnyttjar detta klassrum tillfullo på Ljungbyhedsskolan.

Syftet med att skolan har en Plan mot kränkande behandling är för att utveckla en trygg, omtänksam, respektfull, medmänsklig miljö på skolan.

När skolan får kännedom om trakasserier och kränkningar måste vi alltid göra en utredning för att ta reda på vad som hänt. Samarbete mellan skola och hem mycket viktigt. Vi måste ta kontakt med varandra när någonting har hänt, så att alla inblandade är informerade och kan hjälpa till i arbetet; skolans personal, föräldrar och elever. För att vi ska kunna leva upp till dessa mål har skolan ett TVT-team (Trygghets, värdegrund- och trivselteamet).

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. TVT-teamet ska tillsammans med all skolpersonal arbeta förebyggande, det vill säga hitta lösningar för hur tryggheten ska kunna garanteras före det att något händer. TVT-teamet ska ansvara för att initiera, stödja och följa upp att barn/elever aldrig utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. TVT-teamet har också i uppgift att skriva, samt säkerställa att Planen mot diskriminering och kränkande behandling implementeras, hålls aktuell och att den efterföljs.

På Ljungbyhedsskolan har vi tydliga rutiner för att utreda, åtgärda och följa upp mobbningssituationer. Anmälningarna till TVT kan komma in genom elever, personal eller vårdnadshavare. Någon från TVT-teamet kontaktar först arbetslaget och utreder vad de har gjort och vilka åtgärder som har vidtagits. Efter det fortsätter TVT utredningen med de berörda parterna och vi informerar alltid vårdnadshavarna om vårt upplägg.

TVT-teamet finns som stöd om det uppstår konflikter mellan elever eller mellan elev och vuxen. Vem som helst kan vända sig till oss om man känner sig utsatt, tycker att någon kamrat blir utsatt eller att man har sett/hört något oacceptabelt beteende.

Som elev på Ljungbyhedsskolan ska du kontakta någon i TVT-teamet om du känner dig utsatt för trakasserier, kränkningar eller mobbning på skolan. Du ska också kontakta TVT om du upptäcker eller misstänker att någon annan elev är utsatt. Du kan kontakta oss muntligt eller via vår brevlåda. Vi tar emot dig med respekt för din integritet. Om du anmäler att någon annan blir utsatt kan du vara anonym.

Ordningsregler för Ljungbyhedsskolan
På skolan har jag som elev både rättigheter och skyldigheter.

Rättigheter

Skyldigheter

Jag har rätt att bli respekterad av alla.

Jag ska respektera alla på skolan.

Jag har rätt att känna trygghet och att inte utsättas för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har ett gott uppförande, ett vårdat språk, visar respekt och utsätter därmed ingen för psykisk eller fysisk kränkning.

Jag har rätt till garanterad undervisningstid.

Jag passar tider, har med mig rätt arbetsmaterial och använder tiden till lärande.

Jag har rätt till en bra och trivsam arbetsmiljö, både inne och ute.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig och använder inte ytterkläder i undervisningslokaler eller i skolmatsalen.

Jag har rätt till en mobiltelefonfri lärmiljö.

Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid om inte annan överenskommelse finns mellan skolan och hemmet.
Jag lämnar min mobiltelefon i mitt skåp eller i ”lådan” i lektionssalen.

Jag har tillgång till studieplats.

Jag ansvarar för min studieplats och mina värdesaker. Jag respekterar skolans och andras saker.

Skolan är ingen allmän plats. En skola är elevers och personals arbetsplats. För att alla ska känna sig trygga på sin arbetsplats gäller följande på Ljungbyhedsskolan:

Besökare på skolan ska alltid ha besöksbricka på sig. Dessa hänvisas till expeditionen för uthämtande av besöksbricka. Brickan lämnas åter vid besökets slut. Följande rutiner gäller för:

 • Vårdnadshavare
 • Hantverkare
 • Lärarkandidat
 • Korttidsvikarier
 • Övriga besökare

Övriga besökare måste anmäla till aktuellt arbetslag att de önskar komma på besök minst tre vardagar innan besöket. Arbetslaget tar beslut om besöket godkänns. Godkännande lämnas till expeditionen. När besökaren kommer, hänvisas denne till expeditionen för uthämtande av besöksbricka. Brickan lämnas åter vid besökets slut.

Tillägg
Hämtning och lämning av barn sker på skolgården och inte i skolans lokaler. Bestäm med ditt barn att du hämtar och lämnar på gården vid dörren utanför barnets klassrum.

Vårdnadshavare som önskar vara med barnet i skolan, kort stund eller hel dag, anmäler sitt besök på expeditionen och får där en besöksbricka som skall bäras synligt för alla. Brickan återlämnas till expeditionen vid besökets slut.

Om du har frågor eller behöver kontakta pedagog i samband med hämtning/ lämning ber vi dig avtala tid med berörd personal.

Sjukanmälan
Sjukanmälan av elev ska göras före klockan 08.00 via Haldor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. eller telefon: 0435-284 21. Sjukanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk.

De barn som går på fritids sjukanmäls och friskanmäls till fritids.

Kontakt Ljungbyhedsskolan
Adress: Nybrogatan 9 i Ljungbyhed
Telefonnummer: 0435-284 21
Rektor på Ljungbyhedsskolan är Chanette Bellander

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juli 2023