Gå till innehåll

Åbyskolan

På Åbyskolan finns studieförberedande program för dig som vill läsa vidare på högskola och yrkesprogram för dig som vill ut och jobba efter studenten.

På Åbyskolan kan du läsa de studieförberedande programmen Ekonomi, Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Teknik. Vi har även yrkesprogrammen Barn- och fritid, Handels- och administration, Vård- och omsorg samt Introduktionsprogrammen.

Alla, personal och elever, har ansvar för:

  • Bemötande - Vi bemöter varandra som jämställda människor, med respekt och tolerans.
  • Lokaler och utrustning - Vi är rädda om vår gemensamma arbetsplats.
  • Arbetsklimat - Vi passar tider, har med relevant materiel, lyssnar på varandra och arbetet präglas av en positiv anda.
  • Trivsel - Vi följer de trivselregler som gemensamt tas fram inom respektive program varje läsår.

Individuella studieplaner upprättas för varje elev utifrån den utbildning som eleven valt, samt de möjliga val av inriktning, i förekommande fall valbara kurser som ingår i programmet och individuella val.

Skolan arbetar för att tidigt identifiera de elever som ligger i riskzonen för att på ett eller annat sätt inte klara sina studier. Elevhälsoteamen träffar varje mentor i fyraveckorscykler till exempel för att följa upp studieresultat och beslut om eventuella åtgärder fattas.

Uppföljning av studieresultat kan även ske genom dialog mellan elev och mentor, elev och studie- och yrkesvägledare eller elev och rektor.

I lokalerna för Åbyskolan kommer, som en åtgärd i arbetet för att skapa en lugn och trygg skola, övervakningskameror att monteras upp under våren. Kamerorna kommer vara riktade mot de inre delarna av skolan, alltså mot ytor dit allmänheten inte äger tillträde. Övervakningskamerorna används i förebyggande och utredande syfte.

Bakgrund

Beslutet om kameraövervakningen togs i Barn- och utbildningsnämnden den 22 oktober 2018. Kameraövervakning kan förekomma av många anledningar. På Åbyskolan och Vuxenutbildningen vill vi att alla elever ska känna sig trygga och säkra. Genom kameraövervakningen kan vi som en insats av flera bidra till detta och ser denna insats som förebyggande som kan minska oroligheter och skadegörelse men att kamerorna även kan underlätta eventuella utredningar om något skulle inträffa.

Syftet med kameraövervakning

Det inspelade bildmaterialet kommer endast att användas för att förhindra och utreda avsiktlig skadegörelse, våldsbrott eller stöld. Det främsta syftet med kameraövervakningen är att öka tryggheten och minska rädslan för att bli utsatt för brott. Skolan arbetar på olika sätt med att främja likabehandling. Kameraövervakning är ett av flera sätt att arbeta med att minska oroligheter och främja tryggheten på skolan.

Begränsad övervakning

På Åbyskolan och Vuxenutbildningen kommer det att finnas övervakningskameror inomhus. Övervakningskamerorna kommer att placeras så att de uppfyller sitt syfte, men inte registrerar mer än vad som behövs. Kamerorna finns placerade i de inre delarna av skolan och spelar inte in området framför respektive expedition.

Information om kameraövervakningen

De platser på skolan som kommer att övervakas är: Korridorer, serverrum och elevskåp. Det kommer att finnas tydlig information på de platser där kameraövervakning sker. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal kommer att få information via Skolportalen och muntligt vid till exempel föräldramöten, elevrådsmöten och arbetsplatsträffar.

Inspelat material

Ljudinspelning är inte möjlig, utan endast inspelning av bilder. Det inspelade materialet kommer att sparas i två veckor. Materialet kommer endast att granskas vid de tillfällen när det finns misstankar om brott.

Tillgång till inspelat material

Det är endast skolans rektor och vaktmästare som har tillgång till det inspelade materialet. Vid genomgång av inspelat material, kan övrig skolledning och berörd personal få begränsad tillgång. Polisen kan även begära att få ta del av det inspelade materialet.

Förutsättningarna för kameraövervakningen

Skolan kommer med jämna mellanrum att utvärdera om förutsättningarna för kameraövervakning har förändrats. Man kommer utvärdera om kameraövervakningen ger den önskade och mätbara effekt som man önskat i de aktuella utrymmena och om fortsatt övervakning är nödvändig.

Adress: Storgatan 9, Klippan
Telefonnummer till kansli: 0435 - 284 31

Rektor

Mathias Ohlander
0435-286 87
mathias.ohlander@klippan.se

Studievägledare

Kristina Knutsson
0435-284 56
kristina.knutsson@klippan.se

Matilda Petersson
0435-284 55
matilda.petersson@klippan.se

Specialpedagog

Magdalena Unnerbäck
073-439 87 26
magdalena.unnerback@klippan.se

Kuratorer

Christel Svensson
0435-284 45
076-885 46 62
christel.svensson@klippan.se

Petra Nielsen
0435-282 45
petra.nielsen@klippan.se

Skolsköterskor

Erika Lindberg
0435-281 63
erika.lindberg@klippan.se

Karin Björk
karin.bjork@klippan.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022