Barn- och utbildningsnämndens stipendium

Skriv ut
Kontakt

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-05-29 att BUN-priset ska ombildas till ett stipendium. 

BUN-stipendiet är på 25 000 kr och delas ut årligen. Stipendiet kan sökas utav den eller de som är anställd av Klippans kommun och har sitt arbete i barn- och utbildningsförvaltningen.

Kriterierna är att stipendiet ska komma verksamheten till del och den sökande ska kunna motivera tydligt i ansökan hur verksamheten kommer att förbättras genom de planerade insatserna. Återrapportering av hur medlen har använts samt utvärdering av genomförda insatserna kommer att begäras.

Ansökan görs genom en särskild  e-tjänst och ska vara barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda innan den 31 oktober varje år.
Insatserna ska vara genomförda innan vårterminens slut det läsår stipendiet erhållits och återrapporteras innan höstterminens början nästkommande läsår.
Förvaltningens ledningsgrupp och nämndens arbetsutskott utser stipendiat bland de inkomna ansökningarna.