Elevhälsa

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef elevhälsa
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att utvecklas och behålla lusten och viljan att lära sig. Att förebygga svårigheter genom att planera och ge stöd till elever utifrån dess förutsättningar och behov är något som berör hela skolan. Elevhälsan stödjer både Klippans skolor och enskilda elever i detta arbete.

Elevhälsan på din skola

Varje skola har ett elevhälsoteam som består av olika professioner som samverkar för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Varje skola har tillgång till specialpedagog, kurator sjuksköterska och skolläkare.  Studie- och yrkesvägledare finns även som en tillgång och är en del av elevhälsoteamen på F-9 skolorna och på gymnasieskolorna.

Elevhälsans arbete fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Läs mer om varje skolas elevhälsa på respektive skolas hemsida.  

Central elevhälsa - skolans stöd

I Klippan finns även en central elevhälsa som samarbetar tätt med förskolorna och skolorna i kommunen. Den centrala elevhälsan bidrar med psykologisk och pedagogisk kompetens för att stödja förskolor och skolor i att främja barns och elevers utveckling.

I den centrala elevhälsan ingår specialpedagoger i förskolan, psykologer, Proaktiva teamet samt resurs AST (särskild undervisningsgrupp).

Elevhälsans arbetsområden -förklaring av begrepp

Nedan förklaras vilka insatser som kan anordnas av elevhälsan:

Skolhälsovård - Skolhälsovård anordnas för elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser
 
Elevvård- Syftar på dels de insatser som lärare och andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels på de särskilda yrkeskategorierna skolkurator och skolpsykolog, samt skolhälsovården.
 
Specialpedagogiska insatser - Betoning läggs på att stödja eleverna inom den vanliga elevgruppen och på en individualisering och variation av arbetssätt inom den ordinarie undervisningsgruppen.
 

Anmälningsplikt

Alla som arbetar i skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta om att ett barn eller en ungdom far illa och kan vara i behov av socialtjänstens stöd. Det kan till exempel vara misshandel, droganvändning.  (Socialtjänstlagen 14 kap 1§).

Blankett för orosanmälan till socialtjänst för skolpersonal finns att hämta under blanketter och e-tjänster.