Elevhälsa

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef elevhälsa
Mattias Adolfsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att utvecklas och behålla lusten och viljan att lära sig. Att förebygga svårigheter genom att planera och ge stöd till elever utifrån dess förutsättningar och behov är något som berör hela skolan. Elevhälsan stödjer både Klippans skolor och enskilda elever i detta arbete.

Elevhälsan på din skola

Varje skola har ett elevhälsoteam som består av olika professioner som samverkar för att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Varje skola har tillgång till specialpedagogisk kompetens, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och skolläkare.  Studie- och yrkesvägledare finns även som en tillgång och är en del av elevhälsoteamen på F-9 skolorna och på gymnasieskolorna.

Elevhälsans arbete fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Läs mer om varje skolas elevhälsa på respektive skolas hemsida. 

Elevhälsans arbete anges i skollagen som att det främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande (2kap. 24§ första stycket skollagen 2010:800). Det innebär att elevhälsan förväntas utgå från ett hälsobaserat, eller salutogent, tankesätt i sina insatser.  

Central elevhälsa - skolans stöd

I Klippan finns en central elevhälsa som finns tillgänglig för skolorna i kommunen. Den centrala elevhälsan bidrar med psykologisk och pedagogisk kompetens för att stödja skolor i att främja elevers utveckling.

I den centrala elevhälsan ingår skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog som har kontor på respektive skola. Utöver det ingår även brobyggare, proaktiva teamet samt resurs AST och resurs Färingtofta (särskilda undervisningsgrupper) som har sitt huvudkontor på Ventilen.

Den centrala elevhälsoplanen

Den centrala elevhälsoplanen beskriver Klippans kommuns samlade elevhälsoarbete inom barn- och utbildnings-förvaltningen. Den ska ge en vägledning i elevhälsoarbetet på både central och lokal nivå i kommunen.
Ta del av den centrala elevhälsoplanenPDF (pdf, 956.6 kB).

Elevhälsans arbetsområden - förklaring av begrepp

Nedan förklaras vilka insatser som kan anordnas av elevhälsan:

Skolhälsovård - Skolhälsovård anordnas för elever i grundskolan, gymnasieskolan och särskolan. Skolhälsovården skall främst vara förebyggande och omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser
 
Elevvård - Syftar på dels de insatser som lärare och andra i skolan gör för elever i behov av särskilt stöd, dels på de särskilda yrkeskategorierna skolkurator och skolpsykolog, samt skolhälsovården.
 
Specialpedagogiska insatser - Betoning läggs på att stödja eleverna inom den vanliga elevgruppen och på en individualisering och variation av arbetssätt inom den ordinarie undervisningsgruppen.
 

Anmälningsplikt

Alla som arbetar i skolan är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta om att ett barn eller en ungdom far illa och kan vara i behov av socialtjänstens stöd. Det kan till exempel vara misshandel, droganvändning.  (Socialtjänstlagen 14 kap 1§).

Blankett för orosanmälan till socialtjänst för skolpersonal finns att hämta under blanketter och e-tjänster.