Skolpsykolog

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef elevhälsa
Mattias Adolfsson


Skolpsykolog
Thomas Löfgren
Tommy Bank
Ulrika Arvidsson

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Psykologerna är knutna till enskilda förskolor och skolor men är organisatoriskt tillhöriga den centrala barn- och elevhälsan.

Psykologen verkar för att främja barnets utveckling och förebygga psykisk ohälsa genom att bidra med sin kunskap inom psykologins olika områden. För en del barn uppstår svårigheter i mötet med förskolan och skolan när de krav som lärandemiljön och barnets behov inte stämmer överens. Psykologen samarbetar här med föräldrar, skolledning, pedagoger, skolläkare, skolsköterskor och kuratorer med flera för att stödja barnets utveckling och att miljön anpassas till barnets förutsättningar. Detta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

Genom kartläggande och stödjande samtal med personal bidrar skolpsykologen med specialistkunskaper och en helhetssyn på eleven. Ökad förståelse för den enskilda eleven och därmed genomtänkta åtgärder och förhållningssätt leder till goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer för elever i behov av stöd.

Genom psykologutredning / bedömning förtydliga barnets behov. Den psykologiska utredningen kan belysa kognitiv förmåga och olika aspekter av denna, känslomässig utveckling, socialt fungerande och barnets arbetsmiljö. Syftet är att i samarbete med personal och föräldrar vidta pedagogiska åtgärder, som kan förbättra barnets situation och öka barnets förutsättningar att nå läroplanens mål. Det kan också i samråd med vårdnadshavare bli aktuellt att remittera vidare till andra instanser och vårdgivare.

Psykologen deltar och bidrar med psykologisk kunskap vid möten med förskole- och skolpersonal och ibland i samarbetsmöten med andra instanser som barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller med socialtjänsten.