Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Avgiften baseras på din inkomst
Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst före skatt upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss nivå.
Med hushåll avses både ensamstående och sammanboende makar.  Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, oavsett om sammanboende är vårdnadshavare/förälder till barnet eller inte.
Det är viktigt att du lämnar in din inkomstuppgift till oss i samband med platserbjudande. Om du inte gör detta tas den högsta avgiften ut.
Du som förälder/vårdnadshavare är skyldig att meddela förändringar som påverkar avgiften. Det kan gälla inkomstförändringar, schemaförändringar eller ändrade familjeförhållanden. Ta för vana att minst årligen se över och uppdatera angivna familjeförhållanden och inkomstuppgifter. Förändringar meddelas via kommunens e-tjänst.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar, till exempel:

 • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning (semesterlön, traktamente, förmånsvärde tjänstebil eller liknande)
 • Sjukpenning/föräldrapenning (före skatt)
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (KAS)
 • Arbetslösersättning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (ersättning för merutgifter ska inte räknas med)
 • Livränta (den beskattningsbara delen)
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning
 • Pension (ej barnpension)
 • Sjukbidrag
 • Skattepliktiga förmåner
 • Aktivitetsstöd/utbildningsbidrag (före skatt)
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning

Följande räknas inte som avgiftsgrundande inkomst:

 • Allmänt barnbidrag
 • Studiebidrag och/eller studielån (CSN)
 • Underhållsbidrag/bidragsförskott
 • Bostadsbidrag
 • Ekonomiskt bistånd (Socialbidrag)
 • Etableringsstöd
 • Handikappersättningar

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgifts-grundade inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgifts-grundade inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn.
Det yngsta barnet räknas som "Barn 1". 

Inkomsttaket är 52 410 kr per månad under 2022.

Maxtaxa 2022

Maxtaxa för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)
Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)      
Barn 1:  3 procent  av inkomsten - högst 1572 kronor. 
Barn 2:  2 procent av inkomsten -  högst 1048 kronor. 
Barn 3:  1 procent av inkomsten -  högst 524 kronor. 
Barn 4:  Ingen avgift. 

Maxtaxa för barn placerade i fritidshem eller pedagogiskt omsorg (6-12 år)
Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg (6-12 år):   
Barn 1:  2 procent av inkomsten - högst 1048 kronor.  
Barn 2:  1 procent av inkomsten - högst 524 kronor.  
Barn 3   1 procent  av inkomsten - högst 524 kronor.
Barn 4:  Ingen avgift. 

Avgiften betalas 12 månader/år.

Avgiften gäller från barnets första placeringsdag. Platsen är ett abonnemang. Avgift ska betalas även om barnet är tillfälligt frånvarande vid semester eller annan ledighet. Fakturan för aktuell månad skickas ut omkring den 15:e-20:e varje månad. Betalas inte fakturan så medför detta avstängning från förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg.

Förskoleavgiften reduceras med 30 % från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år. Under juni, juli och augusti reduceras inte avgiften, utan ordinarie taxa gäller.

För 3-5 åringar som endast deltar i Allmän förskola (15 timmar) är verksamheten avgiftsfri. I Allmän förskola har du inte rätt till omsorg på lov (till exempel jul- och sommarlov) och studiedagar.

Vid omplacering och nyplacering ska tidigare skulder vara betalda.

Ansökan om betalningsfri månad för barn placerat i förskola eller pedagogisk omsorg (1-5 år)

Avgiftskontroll
Avgiftskontroll sker kontinuerligt. Vi jämför de inkomstuppgifterna som lämnats till oss under det aktuella året med den totala taxerade inkomst som du hade enligt Skatteverkets register. Hushållets gemensamma årsinkomst före skatt delas med 12 månader för att få en genomsnittlig månadsinkomst.

Delad faktura
Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, kan ansöka om delad faktura om båda nyttjar plats inom förskola och/eller fritidshem.

För att få delad faktura ska:

 • båda vårdnadshavarna lämna in en skriftlig överenskommelse
 • båda vårdnadshavarna lämna varsin inkomstanmälan
 • vårdnadshavarna ha gemensam vårdnad, men inte gemensamt hushåll
 • barnet/barnen ha ett växelvis boende
 • båda vårdnadshavarna ha behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem. Båda vårdnadshavarna ska alltså vara innehavare av platsen på förskola/fritidshem eller inom pedagogisk omsorg.

Information om avgiften vid delad faktura:

 • Avgiften beräknas på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.
 • Vårdnadshavarna får varsin faktura.
 • De sammanlagda avgifterna får inte överstiga högsta avgiften enligt maxtaxans regler.
 • Vid eventuell uppsägning av plats ska platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna. Om så inte sker betalar den vårdnadshavare som har sin plats kvar hela avgiften för barnet.

Ansökan av delad faktura ska ske skriftligt via blanketten Delad faktura vid gemensam vårdnadPDF (pdf, 887.6 kB)