Omsorg på obekväm tid

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00 

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Klippans kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid om du som förälder har din ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger.

Omsorgen finns på avdelningen Nattmössan som ligger på förskolan Himlabacken. Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i skolbarnsomsorg.

Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara regelbundet med kontinuitet. Detta innebär att du behöver ha ett stadigvarande arbetsschema med arbetstider på kvällar, nätter eller helger över minst 4 månader. Vi gör inga tillfälliga placeringar under sommaren.

Kommunens skyldigheter enligt skollagen
Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen. Sådan omsorg bör erbjudas från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få omsorg på obekväm arbetstid. Föräldrarna har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn och föräldrarnas möjligheter att själva ordna omsorg för sina barn bör ingå i kommunens prövning.

Tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm arbetstid

1. Vem har rätt/inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi vänder oss till förälder som har barn som är folkbokförda i Klippans kommun.

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kväller, nätter och helger då den ordinarie förskola och pedagogisk omsorg är stängd.
 • Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år med barn inskrivna i skolbarnomsorg och arbetar på kväller, nätter och helger då den ordinarie fritidsverksamheten är stängd.  
 • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

2. Tider när barnomsorg på obekväm tid erbjuds:

Måndag                                             05.00-08.00
Måndag eftermiddag till
fredag morgon                               17.00-08.00
Lördag                                               06.00-23.00
Söndag                                              06.00-23.00

Med undantag för:

 • Juli (4 veckors semester)
 • Alla helgons dag
 • Julafton, juldagen och annandag jul
 • Nyårsafton och nyårsdagen
 • Trettondagsafton och trettondagen
 • Långfredagen, påskafton, påskdagen och annandag påsk
 • Första maj
 • Kristihimmelfärdsdag
 • Pingstafton och pingstdagen
 • Nationaldagen
 • Midsommarafton och midsommardagen 

3. Barnets vistelsetid

Barn som erbjuds omsorg på obekväm arbetstid skolas in under en tid. Inskolningstiden kan variera utifrån barnets individuella behov. Förälder deltar i verksamheten efter överenskommelse med personal. Inga inskolningar görs i juni-juli. För placeringar i augusti krävs att ansökan om behov av barnomsorg på obekväm tid gjorts senast 1 juni.

Vistelsetiden i barnomsorg på obekväm arbetstid är = vårdnadshavares arbetstid, motsvarande förvärvsarbete upp till 100 % + restid till och från arbetet.

Barnens schema styrs således av förälders arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid förälder behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande 8 timmar.

Schema för barnets vistelse ligger till grund för personalens arbetsschema och ska lämnas månadsvis i förväg den 20:e varje månad, gällande för minst en månad åt gången. Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det.

Om barnet insjuknar kontaktas vårdnadshavare som hämtar sitt barn så snart som möjligt. I de fall förälder inte har möjlighet, på grund av arbetets art, att hämta sitt barn kontaktas den ”ställföreträdande” person som vårdnadshavare har lämnat uppgifter om till personalen.

Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie ”dagplacering” på förskolan Himlabacken.

Kommunen kommer att erbjuda fritidsbarn skolskjuts till och från ”nattis”. Detta erbjuds endast till och från ordinarie kommunalt fritidshem.

4. Hur söker jag

Ansökan om barnomsorg görs via e-tjänst.

Vårdnadshavare som anmäler behov av omsorg på obekväm arbetstid ska styrka behovet med

 • Intyg som styrker att arbetsgivaren inte kan ändra/anpassa vårdnadshavares arbetstider
 • Arbetstidsschema - schema som visar behovet av barnomsorg

Intyg lämnas i samband med ansökan.

Beslut om placering fattas av handläggare så snart det finns en plats tillgänglig. Handläggningstiden kan variera beroende på platstillgång.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan registreras ansökan. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Placering erbjuds när plats finns tillgänglig och under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom barnomsorg på obekväm tid uppfyllts.

Vårdnadshavare är skyldig att anmäla till kommunen om arbetssituationen förändras.

Plats i barnomsorg på obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

5. Uppsägning av plats

 • Uppsägningstid är två månader. Uppsägning ska göras skriftligt för både fritidsbarn och förskolebarn
 • Barn- och utbildningsförvaltningen säger upp platsen efter tre månader om platsen inte används
 • Barn- och utbildningsförvaltningen säger upp platsen om man uteblir vid tre tillfällen efter aviserat behov. Innan uppsägningen kontaktas vårdnadshavare för att diskutera situationen.
 • Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barnet är kvar sin ordinarie dagplacering. Vårdnadshavare har möjlighet att ställa barnet i kö för omplacering till en annan förskola/fritidshem.