Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid

Lyssna Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00- 17.00
Fredag
08.00-16.00

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Kommunens skyldigheter enligt skollagen

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda barnomsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna omsorgen. Sådan omsorg bör erbjudas från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Bestämmelsen i skollagen innebär inte någon rättighet för föräldrar att få omsorg på obekväm arbetstid. Föräldrarna har ett eget ansvar för att hitta lösningar på omsorgsbehovet för sina barn och föräldrarnas möjligheter att själva ordna omsorg för sina barn bör ingå i kommunens prövning.

Klippans kommun kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagd till kvällar, nätter och helger.

Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid ska vara regelbundet med kontinuitet vilket innebär stadigvarande arbetsschema med arbetstider på kvällar, nätter eller helger över minst 4 månader. Tillfälliga placeringar under sommaren görs inte.

Verksamheten vänder sig till förskolebarn 1-5 år och till barn 6-13 år som är inskrivna i skolbarnsomsorg.

1. Vem har rätt/inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Vi vänder oss till förälder som har barn vilka är folkbokförda i Klippans kommun.

 • Vårdnadshavare till barn i åldern 1–5 år som arbetar kväller, nätter och helger då den ordinarie förskola och pedagogisk omsorg är stängd.
 • Vårdnadshavare till barn i åldern 6–13 år med barn inskrivna i skolbarnomsorg och arbetar på kväller, nätter och helger då den ordinarie fritidsverksamheten är stängd.  
 • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att gemensamt lösa barnets behöv av tillsyn på obekväm arbetstid.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

2. Tider när barnomsorg på obekväm tid erbjuds:

Måndag                                        05.00-08.00
Måndag eftermiddag till
fredag morgon                              17.00-08.00
Lördag                                          06.00-23.00
Söndag                                         06.00-23.00

Med undantag för:

 • Juli (4 veckors semester)
 • Alla helgons dag
 • Julafton, juldagen och annandag jul
 • Nyårsafton och nyårsdagen
 • Trettondagsafton och trettondagen
 • Långfredagen, påskafton, påskafton och annandag påsk
 • Första maj
 • Kristihimmelfärdsdag
 • Pingstafton och pingstdagen
 • Nationaldagen
 • Midsommarafton och midsommardagen 

3. Barnets vistelsetid

Barn som erbjuds omsorg på obekväm arbetstid skolas in under en tid. Inskolningstiden kan variera utifrån barnets individuella behov. Förälder deltar i verksamheten efter överenskommelse med personal. Inga inskolningar görs i juni-juli. För placeringar i augusti krävs att ansökan om behov av barnomsorg på obekväm tid gjorts senast 1 juni.

Vistelsetiden i barnomsorg på obekväm arbetstid är = vårdnadshavares arbetstid, motsvarande förvärvsarbete upp till 100 % + restid till och från arbetet.

Barnens schema styrs således av förälders arbetstid, vilket innebär att barnet är ledigt när föräldern är ledig. Barnen har möjlighet att vara i verksamheten under den tid förälder behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande 8 timmar.

Schema för barnets vistelse ligger till grund för personalens arbetsschema och ska lämnas två månader i förväg. Ändringar av schema under pågående månad kan endast göras om verksamhetens planering tillåter det.

Om barnet insjuknar kontaktas vårdnadshavare som hämtar sitt barn så snart som möjligt. I de fall förälder inte har möjlighet, på grund av arbetets art, att hämta sitt barn kontaktas den ”ställföreträdande” person som vårdnadshavare har lämnat uppgifter om till personalen.

Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie ”dagplacering” på förskolan Himlabacken.

Kommunen kommer att erbjuda fritidsbarn skolskjuts till och från ”nattis”. Detta erbjuds endast till och från ordinarie kommunalt fritidshem.

4. Hur söker jag

Ansökan om barnomsorg görs via e-tjänst eller blankett som finns på http://www.klippan.se/länk till annan webbplats

Vårdnadshavare som anmäler behov av omsorg på obekväm arbetstid ska styrka behovet med

 • Intyg som styrker att arbetsgivaren inte kan ändra/anpassa vårdnadshavares arbetstider
 • Arbetstidsschema - schema som visar behovet av barnomsorg

Intyg lämnas i samband med ansökan.

Anmälan (blankett) och intyg skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Klippans Kommun
264 80 Klippan

Beslut om placering fattas av handläggare så snart det finns en plats tillgänglig. Handläggningstiden kan variera beroende på platstillgång.

Efter att kommunen tagit emot och gått igenom ansökan registreras ansökan. En noggrann prövning görs i varje enskilt fall. Placering erbjuds när plats finns tillgänglig och under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom barnomsorg på obekväm tid uppfyllts.

Vårdnadshavare är skyldig att anmäla till kommunen om arbetssituationen förändras.

Plats i barnomsorg på obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

5. Uppsägning av plats

 • Uppsägningstid är två månader. Uppsägning ska göras skriftligt för både fritidsbarn och förskolebarn
 • Barn- och utbildningsförvaltningen säger upp platsen efter tre månader om platsen inte används
 • Barn- och utbildningsförvaltningen säger upp platsen om man uteblir vid tre tillfällen efter aviserat behov. Innan uppsägningen kontaktas vårdnadshavare för att diskutera situationen.
 • Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barnet är kvar sin ordinarie dagplacering. Vårdnadshavare har möjlighet att ställa barnet i kö för omplacering till en annan förskola/fritidshem.

6. Avgifter

Vårdnadshavare betalar enligt maxtaxan.