Pedagogisk omsorg

Skriv ut
Kontakt

Kontakt


Verksamhetschef förskola
Anneli Persson Dalberg
Telefon: 0435-284 82
E-post:
anneli.persson.dalberg@klippan.se

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

 

Alla kommunala förskolor och fritidshem har öppet vardagar 
kl. 06.00 - 17.30.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
Pedagogisk omsorg är barnomsorg för barn i åldrarna 1-12 år som bedrivs i kommunalt anställda dagbarnvårdares egna hem. Pedagogisk omsorg är ett relativt nytt begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem.

Så bedrivs verksamheten
Verksamhetsidén bygger på att erbjuda vistelse i mindre barngrupper med färre vuxna. Vi erbjuder en lugn och trygg hemmiljö, med pedagogisk verksamhet. Dagbarnvårdarna och deras barngrupper träffas regelbundet. Barnen får då lära sig att även känna samhörighet i en grupp med fler barn. Pedagogisk omsorg har ett nära samarbete med barnens föräldrar. Som förälder har du också en direkt möjlighet att kunna påverka utifrån dina unika kunskaper om ditt eget barn.

Vi samarbetar med förskolor och F-6 skolor för att underlätta övergången från pedagogisk omsorg till förskoleklass. Förskolans läroplan och allmänna råd för pedagogisk omsorg vägleder vår verksamhet. Vi har bra samarbete mellan dagbarnvårdarna och samarbetar med förskolor och förskolans specialpedagoger. 

Hos oss får barnen:
Samarbeta med varandra i gruppen och lära sig ta hänsyn till varandras olikheter. De får lära känna de andra dagbarnen och dagbarnvårdarna i gemensamma aktiviteter. Vi tillbringar mycket tid utomhus i alla väder, och barnen får stort utrymme för fri lek. Barnen får även vara med i hemmets alla sysslor, bland annat sopsortering och återvinning.

Genom att vi läser, lyssnar och pratar mycket får barnen ett ökat ordförråd. Våra barngrupper ger oss tid att låta alla barn bli sedda, bemötta och förstådda. Även att bli accepterade och få känna sig betydelsefulla.

Vikarierande dagbarnvårdare
När ordinarie dagbarnvårdares arbetsschema överskrider 40 timmar, kommer barnet, enligt schema, att placeras hos vikarierande dagbarnvårdare. Detta sker hos samtliga dagbarnvårdare varje vecka. Detta gäller även då ditt barns ordinarie dagbarnvårdare är ledig eller sjuk. Barnet inskolas hos vikarierande dagbarnvårdare innan vistelse där. 

Skillnader jämfört med förskola eller fritidshem enligt Skolverket

  • Förskolan är en skolform, fritidshem är en verksamhetsform som är ett komplement till skolan. Pedagogisk omsorg är däremot ingen skolform.
  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg. 
  • I förskolan och på fritidshem bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg. 
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns inga krav på utbildning i pedagogisk omsorg. 

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskilda regi. Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.

Vad styr pedagogisk omsorg enligt Skolverket?
Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och enligt denna gäller att: 

  • Lokalerna ska vara ändamålsenliga.
  • Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.
  • Verksamheten ska utgå från barnets bästa och barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Skolverket har tagit fram allmänna råd för pedagogisk omsorg som bör följas. Förskolans läroplan, Lpfö98/rev är vägledande för pedagogisk omsorg. Huvudmannen (kommun eller enskild huvudman) ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.